İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER, DENİZ SİYASETİ VE STRATEJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Topkapı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Deniz Siyaseti ve Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Topkapı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Deniz Siyaseti ve Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Topkapı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Deniz Siyaseti ve Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileriyle ilgili her türlü gelişmelerle ve uygulanan politikalarla ilgili olarak bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek.

b) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileri konularında uluslararası akademik iş birlikleri tesis etmek.

c) Merkezde üretilen bilgileri çeşitli vasıtalarla ilgilenenlerin istifadesine sunmak ve kamuoyu ile paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

b) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileri alanlarında analiz yapmak; rapor, bülten, dergi ve kitap yayımlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek.

d) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileri alanlarında ilgili yayınları temin etmek ve ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı, veri tabanı oluşturmak ve bu amaçla sosyal medyayı etkin kullanmak.

e) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı üniversiteler arasında eğitim ve araştırma alanlarında iş birliğini geliştirmek, ortak ve karşılıklı çalışmalar yapmak.

f) Uluslararası ilişkiler, güvenlik, deniz siyaseti ve stratejileri alanlarında sahip olunan hak ve menfaatler konusunda bilimsel görüşler üretmek.

g) Türkiye’nin denizleri başta olmak üzere Merkezin amaçları kapsamında projeler hazırlamak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonlarını belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak olan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile gerçek kişiler arasından belirlenen en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmaksızın yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.