İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesini,

ç) HAGED: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörlüğünü,

d) Merkez (Hayvan Hastanesi): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Başhekimini),

f) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını (başhekim yardımcısını),

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde hayvan hastanesi hizmetlerini yürütmek.

b) Veteriner sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak.

c) Veteriner sağlık bilimleri alanında araştırma faaliyetleri yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hasta hayvanlara modern poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunarak bilimsel, nitelikli, etik ve güvenilir hayvan hastanesi hizmeti vermek.

b) Veteriner sağlık alanında faaliyette bulunan fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimlerinde bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak; bunlara ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

c) Bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak.

d) Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

f) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yayınlar yapmak, programlar düzenlemek.

g) Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Fakültenin klinik bilimler bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre (Başhekime) çalışmalarında yardımcı olmak üzere biri Fakülte öğretim üyesi olmak şartıyla Üniversite öğretim elemanları arasından en çok üç kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdürün (Başhekimin) görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının (başhekim yardımcılarının) görevi de sona erer.

(3) Müdürün (Başhekimin) bulunmadığı zamanlarda Fakülte öğretim üyesi olan müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) yerine vekâlet eder.

Müdürün (Başhekiminin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin hizmetlerine katkı sunacak personel ihtiyacını belirleyerek, Rektöre görevlendirilmeleri için teklifte bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Hayvan Hastanesinde görevlendirilen tüm personelin planlamasını yapmak, görevlerini tanımlamak, çalışma düzenini sağlamak ve personeli denetlemek.

ç) Merkez personelinin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

d) Merkezin tıbbi ve idari hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağmak.

e) Merkezin hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayacak tedbirleri almak.

f) Merkez bilgi yönetim sisteminin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

g) Merkez hizmetlerinin toplam kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

h) Veteriner sağlık hizmetlerinin bedelinin muhatap kurumlardan tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ı) Eğitim-öğretim birimleri için uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlayarak gerekli planlamayı Dekanlık ve Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yapmak.

i) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve hedefleri ile Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları) ve Dekan tarafından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen bir Dekan Yardımcısı olmak üzere en az dört en çok beş üyeden oluşur.

 (2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar, kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün (Başhekimin) kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Müdür (Başhekim), toplantılara katılamadığı zamanlarda kendisini temsil etmek ve başkan olarak görev yapmak üzere bir yardımcısını görevlendirebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Veteriner sağlık hizmetleri, gelir idaresi, gider idaresi, taşınır mal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi işlem, kalite, genel idari hizmetler gibi süreçlerin görev tanımları doğrultusunda etkin ve verimli işletilmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin, yatar hasta tedavi birimlerinin, ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin, laboratuvarların ve diğer hastane birimlerinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânları yapmak.

ç) Merkezin çalışması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek.

e) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

f) Veteriner sağlık alanında faaliyet gösteren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürülmesine destek olmak için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, Dekan tarafından önerilen bir Dekan Yardımcısı, Fakültenin klinik bilimler bölümü başkanı, HAGED genel direktörü ya da görevlendireceği bir temsilci ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.

 (2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün (Başhekimin) daveti üzerine toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvan Hastanesi Müdürü ve görevleri

MADDE 13- (1) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bir kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından Hayvan Hastanesi Müdürü olarak görevlendirilebilir.

(2) Hayvan Hastanesi Müdürünün görevi şunlardır:

a) Merkezin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbir almak, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarında raportörlük yapmak.

c) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak, bunları Başhekimliğe sunmak.

ç) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun tutulmasını sağlamak.

d) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlamak ve denetlemek.

f) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak ve yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.

g) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin bütçe ile ilgili iş ve işlemlerinde Müdüre (Başhekime) yardımcı olmak.

h) Merkezin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak.

ı) Merkezde ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

i) Müdürün (Başhekimin) Merkez ile ilgili olarak verdiği diğer görevleri yapmak.

(3) Hayvan Hastanesi Müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere en çok iki kişi ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından Hayvan Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)’dür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.