İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü, 46 ncı ve 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın adayın ALES puanı 65 olarak belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12’dir” ibaresi “14’tür” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Emekliye ayrılma veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçme gibi sebeplerle ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları devam eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ciltlenmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alan” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ve var ise aldığı unvan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.”

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.  2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvime göre belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ciltlenmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ciltlenmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “doktora” ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce anabilim dalı başkanlığına bildirir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.”

“(4) Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez:

a) Gelişmekte (G).

b) Başarılı (BI) ve  Başarısız (BZ).

(5) Lisansüstü öğreniminde;

a) Yüksek lisans öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

b) Doktora öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Yüksek lisans programında CC altında not alan öğrenciler ile doktora programında CB altında not alan öğrenciler bütünlemeye girebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kaydını zamanında yenilemeyen öğrenci için öğrencinin dilekçesi, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ders ataması yapılabilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53- (1) İlk defa alınan derslerde  devam  zorunludur. Derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine devamsız DZ notu verilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “F” ibareleri “FF” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.