İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

d) Anabilim dalı başkanı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı yürüten lisans bölümlerinin başkanlarını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını,

f) Enstitü: İstinye Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüyü,

g) Enstitü Kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesine bağlı Enstitü Yönetim Kurulunu,

h) ISTEP: İstinye Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması programlarını,

j) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı Enstitü Müdürünü,

k) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,

n) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

ö) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi 1 inci bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

p) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Enstitü; örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları lisansüstü çalışmalarını; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı ile gerçekleştirir.

(2) Açılacak programlar, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdan mezun olmak için aranan ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(4) Tezli lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur.

(5) Derslerin AKTS kredileri 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükümleri kapsamında belirlenir.

Kontenjanlar

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları, Enstitü Kurulu tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, Enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adlarını, öğrenci sayılarını, varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 7- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme usulü Enstitünün önerisi, Rektörlük onayı ve Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini kaydolduğu dönemin başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar dikkate alınır.

(3) Burslara ilişkin hususlar her akademik yıl öncesi Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir, Mütevelli Heyet kararı ile uygulamaya konulur.

Akademik yıl ve takvim

MADDE 8- (1) Akademik takvim Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu takvim en geç yeni akademik yılın başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi olan iki dönemden oluşur.

(3) Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/uygulamalar, gerektiğinde Enstitü Kurul kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi ve/veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

Başvuru esasları

MADDE 9- (1) Programlara başvuracak adaylarda bu Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(3) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden ve öğretim dili Türkçe olan programlara başvuruda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Öğrenim dili

MADDE 10- (1) Programlarda öğrenim dili Türkçe veya İngilizce’dir.

(2) İngilizce/Türkçe yeterliliğin belirlenmesine yönelik yapılacak sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet koşulları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

Kayıt

MADDE 11- (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar.

(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere, verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Ders kayıtları

MADDE 12- (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır.

(2) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan derslere kayıt olabilmesi için ilgili dersin öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı/program koordinatörü onayı gerekir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 13- (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen son başvuru tarihine kadar danışmanın onayını alarak, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme yapabilirler.

Derslerden muafiyet

MADDE 14- (1) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları dersleri, program yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte Enstitüye yapılır. Başvuru ve ekleri, Enstitü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına değerlendirilmesi için iletilir.

(3) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir ve değerlendirme sonucu Enstitüye iletilir. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında açıklanır, ders izlencesinde yer verilir ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders tekrarı

MADDE 16- (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Zorunlu ders havuzu olan programlarda başarısız olunan dersin yerine, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla zorunlu ders havuzundan başka bir ders alınabilir. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı ders veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz, ancak bu dersler genel not ortalamasına katılarak transkriptte gösterilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda sadece son alınan not genel not ortalamasına katılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 17- (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans derecesi ile kayıt olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar ise en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinden, hangi derslerin yerine sayılacağını ve bunların kredi ve not uyarlamalarını değerlendirerek karara bağlar. Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında öğrencinin diploma programında sayılacak dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(3) Özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin öğrenim süresine dâhildir.

Programlar arası geçişler

MADDE 18- (1) Enstitü veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrenci kabulü, programın değerlendirme sonucu dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, kayıt olduğu akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak ödeme yapar.

(4) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek istemesi halinde, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(5) Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı anabilim dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçişlerde yeterli süre bulunmaması durumunda ise ek dersler ve proje dersi yükümlülüklerinin tamamlanması gerektiğinden, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanması için bir dönem ek süre verilebilir.

Özel öğrenci

MADDE 19- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 20- (1) Öğrenciler, devam ettikleri programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş tarihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenileme yapılamaz.

(4) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara katılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 21- (1) Değerlendirme jürisinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile adaylar eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Başvuru ve kabul

MADDE 22- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

a) Lisans diplomasına sahip olmak.

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

(2) Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan ISTEP sınavından, Senato tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan birinden yeterli puana sahip olmak.

(3) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği durumlarda taban puan Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(5) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’den az olamaz.

(6) Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES sınav şartı aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(7) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların YÖK’ten aldıkları diploma denklik veya mezuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak ve sonraki yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

(3) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması ve danışman atama

MADDE 25- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş tez danışmanı başka bir Üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez danışmanı/tez konusu değiştirilebilir.

(3) Öğrenci, tez danışmanı ve tez konusunun atanmasını izleyen dönemden itibaren tez çalışması süresince, her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması ile ilgili ders notu, tez savunmasına girene dek “DE” olarak kayıtlarına işlenir.

(4) Tez çalışması, jüri tarafından kabul edilmesi durumunda “Başarılı”, reddedilmesi durumunda “Başarısız” notu ile değerlendirilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 26- (1) Mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olmak.

b) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı programda kayıt yenileme işlemini yapmış olmak.

c) Tez sınavında başarılı olmak.

ç) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.

d) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları sağlayana kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur ve yüksek lisans diploması alır.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Program, toplam 30 kredi ve 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesine başlatıldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda Enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır.

(3) Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, danışmanın onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir.

(4) Öğrenci programa kaydolduktan sonra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en fazla iki dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. Değişim programları bu kapsamın dışındadır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki, en fazla üç yarıyıldır. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Proje çalışması ve danışman atanması

MADDE 29- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem projesi danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Danışman atanması, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar, nitelikleri Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi başarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır.

Mezuniyet koşulları ve diploma

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Dönem projesi raporunun danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar anabilim dalı başkanı onayıyla Enstitüye teslim edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 31- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim- öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’ den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için program en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Programda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders alınabilir. Alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği toplam kredinin üçte birini aşamaz.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora programında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 32- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurulan programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları, öğrencinin anadili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekir.

(2) Hazırlık sınıflan hariç, 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fakültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen temel tıp puanına, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6)  Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK uygunluk görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten alınan diploma denklik veya mezuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

(8) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde Enstitüye yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 33- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Doktora programı, en az 3 yarıyıl teze kayıtlı olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla 8 yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez çalışması ve danışman atanması

MADDE 34- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak belirlenebilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış oldukları tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 35- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci bu tarihlerde Enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü, bu tutanağa göre sınav tarihi ve sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını ilgili birime iletir.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 36- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme

MADDE 37- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 33 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 39- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin genel esaslar

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 41- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 42- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 43- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme esasları

MADDE 46- (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir. Ayrıca yarıyıl sonunda bir dönem sonu sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve dönem sonu sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değerlendirme esasları

MADDE 47- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim üyesi tarafından aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri başarı notu olarak verilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0,00 ile 4,00 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır.

Harf Notu        Katsayı

AA                  4,00

BA                  3,50

BB                   3,00

CB                   2,50

F                      00

DZ                   Devamsız

DE                   Devam Ediyor

BI                    Kredisiz dersler için başarılı

BZ                   Kredisiz dersler için başarısız

F                      Derse devam ettiği halde dersten başarısız olma

(2) Lisansüstü programlarında bir dersten başarılı sayılmak için en az CB notu alınması gerekmektedir.

İtiraz ve düzeltme

MADDE 48- (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Enstitüye bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine Müdür, inceleme için dersin öğretim üyesini veya üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonu görevlendirir. İnceleme, ilgili komisyonun oluşturulmasından itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Notlarda yapılacak değişiklikler Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve ayrılma

MADDE 49- (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak üzere başvurabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvururlar. Başvurular, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilerek Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Diğer hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle izin almış öğrencilerden izin süresini tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, izinden dönmek istediği dönemin ders kayıtları başlamadan önce yazılı olarak Enstitüye başvurmaları gerekir.

(5) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne başvurarak Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(6) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(7) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 50- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Disiplin işleri

MADDE 51- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 52- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla Enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve e-posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta adresi dahil), telefon gibi bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumludur. Öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54- (1) 30/5/2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.