Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/20)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan ve Trinox Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11, 7220.20.89.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dahil teslimi,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

d) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

g) ITC: Uluslararası Ticaret Merkezi’ni,

ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

h) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ı) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4- (1) 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11, 7220.20.89.00.12 GTİP’leri altında sınıflandırılan “soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6- (1) Normal değerin tespitinde başvuru konusu ülkelerin geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, normal değer tespitinde soruşturma konusu ürüne ilişkin tip esasında oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürün için normal değer, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç fiyatının tespitinde, inceleme dönemi olan 2023 yılı için Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler kullanılarak soruşturma konusu ürün tiplerinin başvuru konusu ülkelerden ithalatında oluşan CIF ağırlıklı ortalama birim ihraç fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatlarından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup soruşturma konusu ürün için tip bazında hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiası 1/1/2021-31/12/2023 dönemi için incelenmiştir.

(2) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak hem de nispi olarak arttığı görülmektedir.

(3) Endonezya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak hem de nispi olarak arttığı görülmektedir.

(4) ÇHC menşeli ithalatın, soruşturma konusu ürün tiplerinde yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını 2021 yılında kırmadığı, 2022 ve 2023 yıllarında kırdığı ve baskıladığı görülmektedir.

(5) Endonezya menşeli ithalatın, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını soruşturma konusu ürün tiplerinde 2021 ve 2022 yıllarında kırdığı, 2023 yılında kırmadığı; ancak, her üç yılda da baskıladığı görülmektedir.

(6) 1/1/2021-31/12/2023 döneminde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi neticesinde, incelenen dönemde başvuru konusu ürünün üretim, yurt içi satış miktarı, stok miktarı ve stok değeri, ürün nakit akışı, KKO ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve yurt içi satışlardan birim kârlılığın incelenen yıllar itibarıyla düşüş gösterdiği görülmektedir.

(7) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ÇHC ve Endonezya menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8- (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Endonezya menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9- (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11- (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T. C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP adresi: [email protected]

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini yazılı olarak, soru formu cevaplarına ve resmî görüşlerine ilişkin ekleri ise yalnızca elektronik ortamda (CD/USB ile) Bakanlığın posta adresine gönderir. Soru formu cevapları, resmî görüşler ve bunların ekleri ayrıca aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderilir.

EBYS e-posta adresi: [email protected]

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 12- (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 14- (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

---

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri” eşya tanımlı “kalayla kaplanmış (teneke) ürünler”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dahil teslimi,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

d) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

g) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ğ) ITC: Uluslararası Ticaret Merkezi’ni,

h) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ı) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

i) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

j) Sırbistan: Sırbistan Cumhuriyeti’ni,

k) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu ürün, 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 GTP’i altında sınıflandırılan “kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri” eşya tanımlı “kalayla kaplanmış (teneke) ürünler” dir.

(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6- (1) Normal değerin tespitinde başvuru konusu ülkelerin geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, normal değerin tespiti için ilk yöntem olarak soruşturma konusu ürünün uygun bir üçüncü ülkeye ihracatında temsil niteliği taşıyan karşılaştırılabilir ihraç fiyatı normal değer olarak kabul edilmiştir. ITC verilerinin kullanıldığı bu hesaplama yönteminde, söz konusu üçüncü ülke, başvuru konusu ürünü üretme kabiliyetleri ve başvuru konusu ülkenin ihracatındaki yerleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu yöntemle belirlenen normal değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, normal değer tespitinde ikinci yöntem olarak soruşturma konusu ürüne ilişkin oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiştir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürün tipleri için normal değerler, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve söz konusu değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) İhraç fiyatının tespitinde, inceleme dönemi olan 2023 yılı için Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan ithalat beyannameleri bazında veriler kullanılarak soruşturma konusu ürünlerin başvuru konusu ülkelerden ithalatında oluşan CIF ağırlıklı ortalama birim ihraç fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatlarından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(4) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup soruşturma konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiası 1/1/2021-31/12/2023 dönemi için incelenmiştir.

(2) Almanya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak olarak miktarının arttığı hem de nispi olarak pazar payının önemli seviyede arttığı görülmektedir.

(3) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak olarak miktarının hem de nispi olarak pazar payının önemli seviyede arttığı görülmektedir.

(4) Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak olarak miktarının hem de nispi olarak pazar payının önemli seviyede arttığı görülmektedir.

(5) Japonya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak olarak miktarının hem de nispi olarak pazar payının önemli seviyede arttığı görülmektedir.

(6) Sırbistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının, 2021 yılı baz yıl olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında hem mutlak olarak miktarının arttığı hem de nispi olarak pazar payının önemli seviyede arttığı görülmektedir.

(7) Almanya menşeli ithalatın, 2021 ve 2022 yıllarında başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını kırdığı; 1/1/2021-31/12/2023 dönemi boyunca başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını baskıladığı görülmektedir.

(8) ÇHC menşeli ithalatın, 2021 ve 2023 yıllarında başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını baskıladığı görülmektedir.

(9) Güney Kore menşeli ithalatın, 2021 yılında başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını kırdığı; 1/1/2021-31/12/2023 dönemi boyunca başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını baskıladığı görülmektedir.

(10) Japonya menşeli ithalatın, ithalatın gerçekleştiği 2021 ve 2023 yıllarında başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını baskıladığı görülmektedir.

(11) Sırbistan menşeli ithalatın 2021 yılında başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını kırdığı; 1/1/2021-31/12/2023 dönemi boyunca başvuru konusu üründe yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını baskıladığı görülmektedir.

(12) 1/1/2021-31/12/2023 döneminde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi neticesinde, incelenen dönemde başvuru konusu ürünün üretim, yurt içi satış miktarı, stok miktarı ve stok değeri, ürün nakit akışı, kapasite kullanım oranı ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve yurt içi satışlardan birim kârlılığın 2021 ve 2023 yıllarında negatif seviyelerde seyrettiği görülmektedir.

(13) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Almanya, ÇHC, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8- (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Almanya, ÇHC, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9- (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11- (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T. C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP adresi: [email protected]

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini yazılı olarak, soru formu cevaplarına ve resmî görüşlerine ilişkin ekleri ise yalnızca elektronik ortamda (CD/USB ile) Bakanlığın posta adresine gönderir. Soru formu cevapları, resmî görüşler ve bunların ekleri ayrıca aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderilir.

EBYS e-posta adresi: [email protected]

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 12- (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 14- (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/7)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı soruşturma özet raporu EK 1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında aşağıda yer alan tabloda GTİP’leri ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, Anlaşmanın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde, istişarelerde bulunulmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

Ek Mali Yükümlülük

GTİP

Eşya Tanımı

1. Dönem*

2. Dönem

3. Dönem

4805.12.00.00.00

Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı

87 ABD
Doları/Ton

86 ABD
Doları/Ton

85 ABD
Doları/Ton

4805.19.10.00.00

İkincil elyaf (Wellenstoff)

4805.19.90.00.00

Diğerleri

4805.24.00.00.00

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar

4805.25.00.00.00

m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

*  Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, Kâğıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 20/3/2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız