Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nakl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Dülger Ağaç San. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. ve Epalsan Orman Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Myanmar: Myanmar Birliği Cumhuriyeti’ni,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 22/5/2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/18) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” dır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) ÇHC menşeli 4412.13, 4412.14 ve 4412.19 GTP’leri altında sınıflandırılan “sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar (her bir katının kalınlığı 6 mm’yi geçmeyenler)” ithalatına yönelik olarak 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) uyarınca 240 ABD doları/m³ tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) uyarınca önleme konu ürünün tarife pozisyonunda gerçekleşen değişiklikler önleme yansıtılmış olup söz konusu önlemin 4412.10.00.00.00, 4412.31.10.00.00, 4412.31.90.00.00, 4412.32.10.00.00, 4412.32.90.00.00, 4412.39.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları için yürürlükte olduğu duyurulmuştur.

(3) 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamamlanan birinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik mevcut önlemin devamına karar verilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18) ile tamamlanan ikinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin 140 ABD doları/m³ tutarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(5) 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/45) çerçevesinde, ÇHC menşeli “kontrplaklar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya ve Myanmar üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nakl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Dülger Ağaç San. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. ve Epalsan Orman Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarınca yapılan başvuru üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Gerçekleştirilen incelemede, Malezya’nın, aynı eşyada damping önlemine tabi bir diğer ülke olan Vietnam’dan kayda değer bir ithalatının bulunduğu ve söz konusu ithalatın inceleme döneminde artma eğiliminde olduğu hususundan hareketle Malezya ve Vietnam arasındaki inceleme konusu ürüne ilişkin ticaret de inceleme kapsamına dahil edilmiştir.

(8) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme kapsamında TÜİK özel ticaret sistemine göre açıklanan 2020-2023(1-9) dönemine ait ithalat verileri kullanılmıştır. Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 67 milyon ABD doları (55.302 ton), 102 milyon ABD doları (78.442 ton) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2022(1-9) ve 2023(1-9) dönemlerinde ise sırasıyla 68 milyon ABD doları (49.122 ton) ve 136 milyon ABD doları (130.215 ton) seviyelerindedir.

(2) Soruşturma konusu eşyanın genel ithalat birim fiyatları 2021-2023(1-9) dönemi için sırasıyla 1,21-1,30 ve 1,05 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise birim fiyat 1,38 ABD doları/kg olmuştur.

(3) Söz konusu dönemde Malezya’dan gerçekleşen soruşturma konusu eşya ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 261 bin ABD doları (318 ton), 112 bin ABD doları (76 ton) olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat 2022(1-9) ve 2023(1-9) dönemlerinde ise 112 bin ABD doları (76 ton) seviyesinden 7 milyon ABD doları (8.550 ton) seviyesine yükselmiştir.

(4) 2021-2023(1-9) döneminde Malezya’dan yapılan ithalat birim fiyatları sırasıyla 0,82-1,47 ve 0,83 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu birim fiyat 2022 yılının ilk 9 ayında ise 1,47 ABD doları/kg seviyesindedir.

(5) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatında 2022(1-9) dönemi ile 2023(1-9) dönemi arasında artış yaşanmakla birlikte anılan dönemde Malezya’dan gerçekleşen ithalattaki artış çok daha dikkat çekicidir. Söz konusu eşyadan bahse konu dönemde gerçekleşen miktar bazında toplam ithalat 2,6 kat artarken Malezya’dan gerçekleşen kontrplak ithalatı ise yaklaşık 113 kat artış göstermiştir.

(6) Anılan dönemde Malezya’dan gerçekleşen soruşturma konusu eşya ithalat miktarının toplam ithalat içindeki payında ciddi bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılı başında %0,6 olan söz konusu oran 2023(1-9) döneminde %7 seviyesine yükselmiştir.

(7) 2021-2023(1-9) dönemi itibarıyla Malezya’dan ithalatı gerçekleştirilen soruşturma konusu eşya ithalatı ortalama birim fiyatlarının, 4412.39 GTP kapsamı eşyanın 2022 yılı hariç olmak üzere, genel ithalat ortalama birim fiyatlarından düşük olduğu görülmektedir.

(8) 2021 ve 2022 yıllarında Myanmar’dan soruşturma konusu eşya ithalatı gerçekleşmemiştir. 2023(1-9) dönemi itibarıyla Myanmar menşeli inceleme konusu eşya ithalatı ise 826 bin ABD doları (1.283 ton) seviyesindedir.

(9) Myanmar’dan gerçekleşen ithalatın, ithalatın gerçekleştiği GTP’ler kapsamında, toplam ithalat içerisindeki payı anılan dönemde %1 seviyesindedir.

(10) 2023(1-9) dönemi itibarıyla Myanmar’dan ithalatı gerçekleştirilen 4412.31, 4412.33 ve 4412.34 GTP’li eşyanın tamamında Myanmar ithalatının ortalama birim fiyatlarının, genel ithalat ortalama birim fiyatlarından düşük olduğu görülmektedir.

(11) Uluslararası ticaret verileri için Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Ticaret Atlası (Trademap) istatistiklerinden yararlanılmıştır.

(12) Söz konusu veri tabanında Malezya verisi miktar bazında m³ olarak; 2023 dönemine ilişkin veri ise beş aylık olacak şekilde temin edilebilmiştir. İnceleme konusu dönem itibarıyla Malezya’nın söz konusu eşyaya ilişkin ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 331 milyon ABD doları (998 bin m³) ve 350 milyon ABD doları (1,1 milyon m³) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2023 yılının ilk beş ayında ise 126 milyon ABD doları (451 bin m³) seviyesindedir.

(13) Malezya’nın ÇHC’den soruşturma konusu eşya ithalatı ise sırasıyla 68 milyon ABD doları, 54 milyon ABD doları ve 21 milyon ABD doları seviyelerindedir. Malezya’nın anılan dönemde ÇHC’den gerçekleştirdiği soruşturma konusu eşya ithalatının ortalama birim fiyatlarının gerilediği görülmektedir. 2021 yılında 402 ABD doları/m³ olan birim fiyat 2022 yılı ve 2023(1-5) döneminde sırasıyla 257 ABD doları/m³ ve 292 ABD doları/m³ seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(14) Malezya’nın anılan dönemde damping önlemine tabi diğer ülke olan Vietnam’dan soruşturma konusu eşya ithalatı ise sırasıyla 123 milyon ABD doları (409 bin m³), 144 milyon ABD doları (458 bin m³) ve 51 milyon ABD doları (186 bin m³) seviyelerindedir. Malezya’nın 2023 yılında Vietnam’dan gerçekleştirdiği inceleme konusu eşya ithalatının ortalama birim fiyatlarının gerilediği görülmektedir. 2021 yılında 300 ABD doları/m³ olan birim fiyat 2022 yılında 314 ABD doları/m³ ve 2023(1-5) döneminde 278 ABD doları/m³ seviyelerinde gerçekleşmiştir. Anılan birim fiyatların ithalat artışının gerçekleştiği 2023 yılında ÇHC’den gerçekleşen ithal birim fiyatların altına düştüğü görülmektedir.

(15) Malezya’nın inceleme döneminde soruşturma konusu eşyadan yüksek miktarda ithalatının bulunduğu ve bu ithalatın büyük kısmının damping önlemine tabi ülkelerden gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(16) Malezya’nın inceleme döneminde soruşturma konusu eşyadan yüksek miktarda ihracatının da bulunduğu ancak inceleme dönemi itibarıyla Türkiye’ye ihracatının anılan eşyadaki genel ihracat eğiliminden farklılaştığı görülmektedir. Malezya’nın soruşturma konusu eşyanın bahse konu dönemdeki ihracatı genel itibarıyla düşme eğiliminde iken Türkiye’ye ihracatı artış eğilimi göstermektedir. Soruşturma konusu eşyada Türkiye’nin Malezya ihracatındaki miktar bazında payı 2021 yılında %0,003 seviyesinden 2023(1-5) döneminde %1,3 seviyesine yükselmiştir.

(17) Myanmar’ın soruşturma konusu eşya ithalatının daha sağlıklı değerlendirilebilmesini teminen ÇHC’nin söz konusu eşyadaki ihracatı irdelenmiştir. Söz konusu veri setinde ÇHC’nin 2023 yılı ihracatına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığından değerlendirme 2021 ve 2022 yılları itibarıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC’nin 2021 ve 2022 yıllarında Myanmar’a soruşturma konusu eşya ihracatı sırasıyla 8 milyon ABD doları (11.255 ton) ve 11 milyon ABD doları (14.705 ton) seviyelerindedir. Söz konusu ihracatın ÇHC’nin soruşturma konusu eşyadaki toplam ihracatına oranı anılan yıllarda sırasıyla %0,2 ve %0,3 olarak gerçekleşmiştir.

(18) Myanmar’ın soruşturma konusu eşya ihracatı bulunduğu görülmektedir. 2021 yılında söz konusu eşyadan gerçekleştirilen ihracat 33,5 milyon ABD doları (89.086 m³) seviyesinden 2022 yılında 20 milyon ABD doları (29.463 m³) seviyesine gerilemiştir. Myanmar’ın anılan eşyadan ÇHC’ye de ihracatı bulunmakta olup ÇHC’ye yapılan ihracat anılan yıllarda sırasıyla 8,2 milyon ABD doları (52.2723 m³) ve 469 bin ABD doları (1.762 m³) olarak gerçekleşmiştir. Myanmar’ın anılan eşya ihracatının içerisinde Türkiye’ye yapılan ihracatın payı ise oldukça düşüktür.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına; Myanmar için ise soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “İthalat”, “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 32, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

---

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/34)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” (v-kayışları) ithalatında yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/35) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 GTP altında kayıtlı “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/4) ile v-kayışları ithalatında Hindistan menşeli olanlar için 3,5 ABD doları/kg, Vietnam menşeli olanlar için 4,55 ABD doları/kg ve ÇHC menşeli olanlar için 5,04 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.

(2) 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tüm ülkeler için 3,15 ABD doları/kg olacak şekilde devamına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/35) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(4) Son nihai gözden geçirme soruşturması devam etmekte olup soruşturma açılışına dair İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/30), 7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 (5) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Bando Kayış Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasınca başvuru yapılmıştır.

(6) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme kapsamında Türkiye İstatistik Kurumunun özel ticaret sistemine göre açıklanan 2020-2023(1-9) dönemine ilişkin ithalat verileri kullanılmıştır. Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2020 yılında 2.058 ton ve 33 milyon ABD doları, 2021 yılında 2.424 ton ve 36 milyon ABD doları, 2022 yılında 2.809 ton ve 48 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.  Soruşturma konusu eşyanın ithalatı 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 aylık döneminde sırasıyla 2.115 ton ve 34 milyon ABD doları ile 2.011 ton ve 33 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

(2) İnceleme konusu eşyaya ilişkin genel ithalat birim fiyatları 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 16,1 ve 15 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Anılan birim fiyatlar 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 ayında sırasıyla 16,1 ve 16,6 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Bahse konu dönemde ÇHC’den ithalat 2020 yılında 119 ton ve 2,2 milyon ABD doları, 2021 yılında 124 ton ve 3,1 milyon ABD doları ve 2022 yılında 206 ton ve 5,7 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 ayında ise sırasıyla 143 ton ve 4,1 milyon ABD doları ile 127 ton ve 3 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’den inceleme konusu eşya ithalatı birim fiyatları 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 18,5 ve 25,3 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 ayında 28,8 ve 23,4 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ortalama ithal birim fiyatları seviyesinin oldukça üstündedir.

(5) Malezya’dan inceleme konusu eşya ithalatı 2020 yılında 315 ton ve 1,2 milyon ABD doları, 2021 yılında 797 ton ve 3,2 milyon ABD doları, 2022 yılında 1.022 ton ve 4,7 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu eşyanın Malezya’dan ithalatı 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 aylık döneminde sırasıyla 817 ton 3,7 milyon ABD doları ile 838 ton ve 3,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

(6) Malezya’dan inceleme konusu eşya ithalatı birim fiyatları 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 3,8 ve 4,1 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarının ilk 9 ayında 4,5 ve 4,5 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(7) Malezya’dan ithalat miktar bazında 2021 yılında 2020 yılına göre %153 oranında artarak 315 ton seviyesinden 797 ton seviyesine yükselmiştir. 2022 yılında ise önceki yıla göre %28 artarak 1.022 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat değer bazında 2021 yılında bir önceki yıla göre %169 artarak 1,2 milyon ABD doları seviyesinden 3,2 milyon ABD doları seviyesine yükselmiş, 2022 yılında ise 2021 yılına göre %45 oranında artarak 4,7 milyon ABD doları seviyesine yükselmiştir. 2023 yılının ilk 9 aylık verilerine göre de ithalatta artış eğiliminin sürdüğü görülmektedir. Dolayısıyla, Malezya’dan ithalattaki artışa miktar ve değer olarak bakıldığında özellikle 2021 yılında ciddi bir artış ile karşılaşılmaktadır.

(8) Malezya’dan inceleme konusu eşya ithalatının toplam ithalata miktar bazında oranı 2020 yılında %15 iken 2021 yılında %33’e, 2022 yılında ise %36’ya yükselmiştir. Söz konusu oran dönemsel olarak incelendiğinde 2022 yılının ilk 9 ayında %39 ve 2023 yılı ilk 9 ayında %42 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(9) Malezya’ya ilişkin uluslararası ticaret istatistikleri Trademap veri sisteminden temin edilmiştir. Malezya’nın soruşturma konusu eşyaya ilişkin toplam ithalatı miktar ve değer bazında 2020 yılında 1.505 ton ve 11,2 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın 2021 yılında 2.418 ton ve 20,8 milyon ABD doları, 2022 yılında 3.200 ton ve 19,2 milyon ABD doları ve 2023 yılının ilk üç ayında ise 623 ton ve 3,8 milyon ABD doları seviyesinde olduğu görülmektedir.

(10) İnceleme konusu eşyada Malezya’nın ÇHC’den ithalatının 2020 yılında 607 ton iken 2021 yılında %172 oranında artarak 1.782 ton seviyesine yükseldiği görülmektedir. Söz konusu ithalatın 2021 yılı birim fiyatı 5,9 ABD doları/kg seviyesinde gerçekleşmişken 2022 yılında birim fiyatın 4,2 ABD doları/kg seviyesine gerilediği görülmektedir.

(11) İnceleme konusu eşyada Malezya’nın toplam ithalatı içerisinde ülkelerin miktar bazında payları incelendiğinde 2020 yılında ÇHC’nin %40 oranındaki pay ile ilk sırada olduğu görülmektedir. Bu oran sırasıyla 2021 yılı için %74, 2022 yılı için %59 ve 2023’ün ilk üç ayı için ise %34 olarak gerçekleşmiştir.

(12) 2020-2022 yıllarını ve 2023 yılı ilk üç ayını kapsayan dönemde inceleme konusu eşyada Malezya’nın toplam ihracatı miktar ve değer bazında incelendiğinde, anılan ihracatın 2020 yılında 994 ton ve 4 milyon ABD doları, 2021 yılında 1.767 ton ve 7 milyon ABD doları, 2022 yılında 2.196 ton ve 7,7 milyon ABD doları ve 2023 yılının ilk üç ayında ise 334 ton ve 1,6 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Malezya’nın inceleme konusu eşya ihracatında Türkiye birinci sırada yer almaktadır.

(13) Bununla birlikte, inceleme konusu eşyada Malezya’nın toplam ihracatında Türkiye’nin miktar bazında payı 2020 yılı itibariyle %18 iken 2021, 2022 yılları ve 2023 ilk üç ayında sırasıyla %40, %39 ve %13 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır ve soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 47, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: [email protected]

E-posta Adresi: [email protected]

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.