İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dallarını,

b) Başhemşire: İzmir Demokrasi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi başhemşiresini,

c) Dekan: İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): İzmir Demokrasi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirmek.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülteler, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini artırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği doğrultusunda sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendilerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

f) Çağdaş sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; diş hekimliği tedavi protokolleri kapsamında gerekli girişimsel teknikleri uygulayarak lokal ve genel girişim alanları ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirmelerini ve bilime katkılarını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde genel ameliyathane koşullarının ve yataklı servis hizmetlerinin yerine getirilemediği hallerde gerekli protokollerin yapılmasını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri gereğince koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlayan, bilim ve toplum arasında köprü oluşturacak toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

d) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla; başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültenin tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) görevi başında olmadığı zaman kendisinin belirleyeceği bir müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı)’nı yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

c) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

d) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

g) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

ğ) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

h) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) ve görevleri

MADDE 10- (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Fakültede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekâlet etmesi için Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)’nın görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve Dekan yardımcıları.

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültede tam zamanlı olarak çalışan ve farklı anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim üyesi.

c) Müdür (Başhekim) ve müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları).

(2) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, istatistiki verileri ve yıllık çalışma programını görüşerek değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öneride bulunmak.

d) Merkezin bünyesinde yapılacak; araştırma, yayın, eğitim-öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Fakülte Sekreteri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 13- (1) Hastane Müdürü, Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Dekanın görevi sona erdiğinde Hastane Müdürünün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Hastane Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat doğrultusunda, belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, Merkezin idari, teknik, destek, mali ve sağlık hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan, en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 14- (1) Başhemşire, Merkezde görevli hemşireler arasından Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Başhemşire, Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkezin yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.