İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili kurulların önerisi üzerine eğitim komisyonunun görüşü ile Senato tarafından belirlenir. Her yarıyıl cumartesi, pazar, resmî tatil günleri ve sınavlar hariç 14 hafta ve yetmiş iş günüdür. Bu süre teorik, uygulamalı ders ve diğer çalışmaları içerir. Ara sınav, yarıyıl ve yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl öğrenime ara verme izni verilebilir. İzinli olunan dönem azami öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde öğrenime ara verme izni alan öğrenci; enstitüye devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez. Ancak rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle öğrenime ara verme talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek azami öğretim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla öğrenime ara verme izni verilebilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.