İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencinin mazereti ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci ders ekleme silme süresi içinde geç kayıt yaptırabilir. Ancak, bu durumdaki öğrencinin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen gecikmeli kayıt ücretini ödemesi zorunludur.”

“(6) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt olacakları dersler için kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ve not yükseltmek için” ibaresi “derslerden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.