İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/9/2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkalığına” ibaresi “Öğrenci İşleri Birimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Akademik takvim ile ilgili değişiklikler her yıl Tıp Eğitimini Geliştirme Üst Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından Senatoya sunulur. Senatoda karar alındıktan sonra Rektörlükçe ilan edilerek yürürlüğe girer.

(2) Her dönem güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere önerisini birinci fıkra kapsamında Senatoya sunabilir.

(3) Fakültede eğitim programının farklı olması nedeniyle yarıyıllar, Üniversite akademik takviminden farklılıklar gösterebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anfi” ibaresi “amfi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Eğitim komisyon ve koordinatörlükleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “Kurulu” ibareleri “Komisyonu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “Kurulu” ibareleri “Koordinatörlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

“Gereklilik halinde Dekanlık tarafından farklı konularda koordinatörlük ve komisyonlar da oluşturulabilir. Koordinatörlük ve komisyon başkan ve üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Koordinatörlük ve komisyonların işleyişi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma esasları çerçevesinde gerçekleşir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenci/öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

“(11) Sınavların değerlendirilmesi 100’lük olarak yapılır ve not dökümünde 100’lük olarak gösterilir. 100’lük not sistemine göre gösterilen notların 4’lük dönüşümü YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosuna göre not dökümünün altında ayrıca gösterilir.”

“(17) Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve mesleki uygulamalardan muaf oldukları derslerin yüzlük karşılığı notlar not dökümünde gösterilir.

(18) Dönem 1 ve 2’de yer alan seçmeli dersler ile ortak zorunlu derslerden alınan notların yüzlük karşılıkları not dökümünde gösterilir, not ortalamasına katılmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu kurul dersleri ile staj bloğu ders notlarının kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Devamını sağlayıp, muaf olmadığı halde yılsonu ders kurullarının final sınavına girmeyen öğrencinin, yılsonu ders kurulları bütünleme sınavına da girmemesi halinde yıl içi ders kurulları başarı notu dikkate alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

(3) Yılsonu ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi tekrarlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının son cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.