Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2021 tarihli ve 31569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine” ibaresi, “Kadir Has Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır ancak öğrenci ders kaydı yapamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kadir Has Üniversitesi Staj Yönergesine” ibaresi “Kadir Has Üniversitesi Lisans Programları Staj Uygulama Esaslarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Öğrenciler dersler başladıktan sonraki iki hafta içinde ek yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç ders kaydı yapabilirler. İki haftalık süre geçtikten sonra geç kayıt yapılmaz. Ancak geçerli mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin ders kayıtları, belgelenmek kaydıyla üçüncü haftadan itibaren Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır ve not döküm belgesinde Ç harfi ile yer alır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ilgili birimin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü ölçme ve değerlendirmeye ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar ve ölçme değerlendirme

MADDE 24- (1) Öğrencilere, Kadir Has Üniversitesinde uygulanan eğitim modellerine uygun ders ölçme ve değerlendirmeler uygulanır.

(2) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin bilgiler, öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtilir.

(3) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, öğrencinin mazereti dersin öğretim üyesi tarafından geçerli kabul edilmesi halinde mazeret sınav hakkı verilebilir.

(4) Yapılan ölçme ve değerlendirmeye esas teşkil eden belgeler ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Lisans programının zorunlu staj uygulaması varsa, stajın eksik olması durumunda öğrenci tek ders veya not yükseltme sınavına giremez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin dersin izlencesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmede gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak ikinci fıkrada yer alan tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için takdir eder ve akademik takvimde belirtilen son güne kadar sisteme girer.”

“(7) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF/K notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda derse başarıyla devam etmekte olan öğrencilere verilir.

ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir.

d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır.

e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

f) TR (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına katılan veya başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M (muaf) işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

ğ) K (kaldı) notu, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.

h) DN (dönüşüm notu) işareti, başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp öğrencinin öğretim planındaki derslerinden birinin yerine eşdeğer kabul edilen bir dersin notunun Üniversite not sistemine dönüştürüldüğünü gösterir.

ı) TD (tek ders) işareti, öğrencinin ilgili dersten tek ders sınavına girdiğini gösterir.

i) MD (müfredat dışı) işareti, öğretim planı dışında alınan dersleri gösterir.

j) NY (not yükseltme) işareti, öğrencinin ilgili dersten not yükseltme sınavına girdiğini gösterir.

k) NGR (not girilmedi) işareti, öğrencinin ders notunun akademik takvimde belirtilen süreler içinde girilmemiş olduğunu belirtir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son tarihten itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF/K notuna dönüşür.

l) M, G, K, S ve Ç notları ortalama hesaplarına katılmaz.

m) E1(birinci ek sınav) ve E2 (ikinci ek sınav) işareti, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan iki ek sınav hakkının; ES (ek sınav) işareti ise azami süre sonunda verilen ek sınav hakkının kullanıldığını gösterir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Öğrenciler, notlandırılan herhangi bir değerlendirmeye, notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, ilgili birimlere yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

(2) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine birim yönetim kurulu tarafından iki hafta içinde karara bağlanır. Nihai başarı notunun değiştiği durumlarda ilgili birim kararı, ekinde değerlendirme evrakı ile birlikte, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(3) Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulunmayan bir dersi danışmanının onayı ile alabilir. Mezuniyet için öğrencilerin bu şekilde aldıkları dersleri başarmış olmaları zorunludur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkrada düzenlenen azami süre sonunda; ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre ek sınav hakları uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programlarının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve not ortalaması 2.00 ve üzeri olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere, talepleri üzerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yapılır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımından 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.