Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSTİKLAL TÖMER): Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek.

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak.

c) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek.

ç) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak ve verimli hale gelmesini sağlamak.

d) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türkçe öğrenme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek; koro, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

c) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

ç) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Dil Bilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu çalışmalarla ilgili sertifika vermek.

d) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavlar hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

e) Dil öğretimine yönelik Türkçe ve diğer diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

f) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje ve broşür yayımlamak.

g) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerden çeviriler yapmak.

ğ) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

ı) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere katkıda bulunmak.

i) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için Türkçe kursları düzenlemek, bu öğrencilerin Türkçe dil bilgisinin üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup olmadığını sınav yaparak tespit etmek ve onlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika vermek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak ve görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı yayınlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

d) Faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirmeler yapmak.

b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için değişim ve uyum programları konusunda karar almak.

c) Eğitim programları sonucunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

d) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 12- (1) Merkezde, Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur.

(2) İdari koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek, Yönetim Kurulunda raportörlük yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü yürütür.