Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmeliğin adı “Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanında yasaklanan fiillerin ve bunlara verilecek idari para cezalarının tespiti ve uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) 15 inci madde ve 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen aykırılıkların tespitinde fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ve benzeri yöntemlerden yararlanılabilir.”

“(5) 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca aykırı fiillerin tespiti ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. Tespiti ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan aykırı fiiller ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen idari para cezası tutarı bilgisi verilerek idari yaptırım kararı uygulanmak üzere İdareye bildirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ihlaller” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tespit edilebilir ise fail bilgileri ve fiilin işlendiği zaman” ibaresi eklenmiştir.

“İlgilisinin fiilin işlendiği yerde denetim esnasında bulunmaması durumunda yine bu durum ayrı bir tutanakla incelemeyi gerçekleştirenlerce imza altına alınır ve mülkiyet sahibi veya sahipleri denetim tespit tutanağına denetlenen kişi olarak yazılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde sulh ceza mahkemelerine başvurulabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de yer alan tabloda” ibaresi “7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra uyarınca, idarece belirlenen fiiller dışında kalan ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin Kapadokya Alanı sınırları içerisinde işlenmesi hâlinde bu Kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılır ve Kanunlarda yetkili kılınan ilgili idarelerin yetkili personelinin katılımı ile tespiti yapılarak İdarece uygulanır. Bu fıkrada belirtilen Kanunlarda yasaklanan fiillerin tespitine İdarenin katılamaması durumlarında; Kanunlarda yetkili kılınan ilgili idarelerin yapacağı tespit doğrultusunda iş ve işlemler yürütülebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.