Tarım ve Orman Bakanlığından:

KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; planlı üretim politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı ortamlardaki bitkisel üretim yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması için oluşturulan Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması amacıyla Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesi, görevlerin tanımlanması, bu alanlarda tarımsal faaliyette bulunan üretici kayıtlarının yapılması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alçak tünel: Üretimde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları uygun hale geldiğinde kaldırılabilen, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacıyla taşıyıcı iskelet üzerinin ışık geçirebilen plastik ile örtülmesi sonucu elde edilen üniteleri,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yetkilisi: Genel Müdürlük ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri bünyesinde belirlenen personeli,

ç) Çiftçi belgesi: Üreticilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından düzenlenen onaylı belgeyi,

d) e-Devlet Kapısı: e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,

e) Ek ünite: Kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesinde, birbirinden bağımsız veya birbirine bağlı olarak; ünite içerisinde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan iklimlendirme, bitki besleme, bitki koruma, geri dönüşüm ve atık depolama birimleri ile yetiştirilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve muhafazası amacı ile kurulan teknik ve idari birimlerden oluşan ve aynı üreticinin tasarrufunda bulunan yapıları,

f) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,

h) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ı) İl/ilçe tespit komisyonu: Yeni kurulan/kurulacak olan veya modernize edilecek kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesinin ilgili mevzuata uygunluğunun tespit çalışmalarını yapmak üzere il/ilçe müdürlüğünde görevli en az bir teknik personel, CBS yetkilisi ve köy/mahalle muhtarından oluşan komisyonu,

i) İl sistem sorumlusu: Sistem ile ilgili il düzeyindeki bütün işlemleri yapmak üzere il müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve sistem sorumlusu tarafından yetkilendirilen personeli,

j) İzleyici: Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemine kayıt ve güncelleme yapma yetkisi bulunmamakla birlikte, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde izleme, inceleme, kontrol veya denetim amacıyla sistemde kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,

k) Kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesi: Kapalı ortamlarda bitkisel üretime yönelik tarımsal faaliyet yapılan aynı üreticinin tasarrufunda bulunan üretim üniteleri ile bulunması halinde ek ünitelerden oluşan birimlerin tümünü,

l) Kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi: Kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesi içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu ışık, ısı, nem, hava akışı, karbondioksit (CO2), bitki besin maddeleri gibi çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu, aynı üreticinin tasarrufunda bulunan alçak tünel, yüksek tünel, sera, çadır, konteyner, prefabrik yapılar ile ahşap, betonarme, çelik, plastik gibi yapı elemanları kullanılarak yatay veya dikey olarak inşa edilmiş birbirinden bağımsız kapalı üretim ortamını,

m) KPS: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemini,

n) Sera: İklime bağlı çevre koşullarının kısmen ya da tamamen denetlenerek, içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasına olanak sağlayan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulların oluşturulması ve yıl boyunca üretim yapılması amaçlanan, kısmen ya da tamamen ışık geçirebilen bir malzeme ile kaplı, temel betonuna sabitlenmiş iskelet sistemi ile bağlantı elemanlarından oluşan, içinde hareket edilebilen yüksek sistemli ve teknolojinin kullanılabildiği kapalı ortam bitkisel üretim ünitelerini,

o) Sistem: Ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı ortamlarda bitkisel ürün yetiştiriciliği yapan üreticilerin özlük ve kapalı ortamlardaki tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği, izlenebildiği, Bakanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği, çeşitli sorgulamaların yapılabildiği Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) veri tabanını,

ö) Sistem sorumlusu: Sistem ile ilgili ülke genelinde bütün işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilen ve Sistem Yöneticisi tarafından yetkilendirilen personeli,

p) Sistem Yöneticisi: Sistemin yazılımına yönelik tüm iş ve işlemleri takip etmek üzere Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü tarafından Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeli arasından yetkilendirilen personeli,

r) Sözleşmeli üretim: 5488 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre yapılan tarımsal üretim sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen üretim şeklini,

s) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,

ş) Üretici: Tasarrufunda bulunan kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesinde her türlü bitkisel üretim yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

t) Üretici kayıt defteri: 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan defteri,

u) Üretim dönemi: Ürünün ekiminden ve/veya dikiminden, hasat veya üretim amacına uygunluk dönemi sonuna kadar geçen süreyi,

ü) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,

v) Vejetasyon süresi: Her bir bitki türü için farklı olan ve bitkilerin normal gelişmelerini tamamlamaları için geçen zamanı,

y) Veri giriş görevlisi: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruları kontrol, kabul ve gerekli bilgileri sisteme kayıt etmek üzere il/ilçe müdürü tarafından görevlendirilen personeli,

z) Yüksek tünel: Alçak tünellerden farklı olarak üretim dönemi boyunca kullanılan, profil yapı elemanlarının yarım daire şekline getirilerek toprağa sabitlenmesi ile oluşturulan, üzeri ışık geçirebilen plastik ile örtülen ve bağımsız olarak tek çatı altında bulunan üniteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Görevli birimler

MADDE 5- (1) Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanması uygulamaları Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Sisteme kaydolacak üreticilerden istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 6- (1) İlk defa sisteme kaydolmak için il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan üreticilerden;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun dilekçe,

b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun Üretici Kayıt Formu,

c) Üretici Kayıt Defteri,

ç) Çiftçi Belgesi,

d) Mülkiyeti başvuru sahibinin kendisine ait olmayan alanlar için Ek-3’te yer alan Kira Sözleşmesi, köy tüzel kişiliğine ait araziler için Ek-3/A’da yer alan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesi, mahalle statüsünde olan araziler için Ek-3/B’de yer alan Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesi,

e) Başvuru sahibinin de hissedarı olduğu alanlar için, diğer hissedarlarla düzenlenmiş Ek-3’te yer alan Kira Sözleşmesi veya Ek-4’te yer alan Muvafakatname,

f) Üreticinin kullanımına verilen orman arazilerinin kaydı için tahsis belgesi,

g) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerden hiçbirinin ibraz edilememesi durumunda Ek-5’te yer alan örneğe uygun Taahhütname,

istenir.

(2) Sisteme kayıtlı olup üretici özlük bilgileri ile alan ve/veya yapısal bilgileri değişmeyen kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerinde, ürün güncellemesi yapmak için il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan üreticilerden;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun dilekçe,

b) Ek-6’da yer alan örneğe uygun Ürün Güncelleme Formu,

istenir.

(3) Sisteme kayıtlı üreticilerden; özlük bilgileri, kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesinin bulunduğu alan bilgileri veya yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler yeniden istenir.

(4) Başvuru sahibinden, farklı köy veya mahallelerdeki her bir kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesi için ayrı ayrı Ek-2’de yer alan örneğe uygun Üretici Kayıt Formu istenir. Alçak tünellerin aynı ya da bitişik parsellerde bulunması durumunda, tamamı bir ünite kabul edilerek tümü için Ek-2’de yer alan örneğe uygun tek Üretici Kayıt Formu istenir.

Üreticilerin sisteme başvuru usulü

MADDE 7- (1) Üretim yüzey alanı toplamda en az 100 metrekare kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesine sahip üreticiler, sisteme kayıtlarını yaptırmak veya güncellemek üzere, şahsen veya noterce düzenlenmiş vekâletnameyle vekilleri vasıtasıyla başvuru yaparlar. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi adına açılır.

(2) Kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi birden fazla ilçe sınırları içerisinde kalan üreticiler, sisteme kayıtlarını yaptırmak için, başvurularını ünitelerinin sınırları içerisinde bulunduğu il müdürlüklerine yaparlar.

(3) Üreticiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini internet ve/veya e-Devlet Kapısı üzerinden kendileri de yapabilirler.

(4) Her bir kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi sadece bir üretici adına kayıt edilir.

(5) Sisteme kayıt edilmek üzere üreticiler tarafından beyan edilen üretim alanı CBS’de kayıtlı üretim alanını geçemez.

(6) Sisteme kayıt olacak üreticiler veya kanuni vekilleri başvuru sırasında teslim ettikleri belgelerin ve/veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

(7) Başvuru sırasında üreticiden istenilen bilgi ve belgeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaatlarda fiziki ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise Bakanlık bilgi sistemlerinde muhafaza edilir.

Sisteme kayıt, güncelleme ve kontrol işlemleri

MADDE 8- (1) Sisteme ilk kayıt için başvuran üreticilerden istenilen bilgi ve belgeler, veri giriş görevlisi tarafından kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmezse sisteme kayıt edilmek üzere teslim alınır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik tespit edildiği durumlarda, eksikliğin giderilmesi için belgeler başvuru sahibine iade edilir.

(2) Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kimlik bilgileri KPS bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden KPS bilgilerinin düzelttirilerek nüfus müdürlüğünden onaylı nüfus kayıt örneği istenir ve bu bilgiler esas alınır.

(3) Tüzel kişiler tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden, VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Başvuru sırasında, tüzel kişiliği temsile yetkili olanlardan yetki belgesi istenir.

(4) Kadastro geçmemiş, parsel yenileme çalışmaları devam eden, toplulaştırma kararı alınmış ve toplulaştırma çalışması bitirilmemiş alanlar için il/ilçe keşif komisyonu tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda Ek-7’de yer alan örneğe uygun keşif raporu düzenlenir.

(5) Sisteme kaydolmak üzere başvuruda bulunan üreticilerden, kadastro çalışmaları tamamlanmış araziler için tapu kayıt beyanı istenir. Beyan edilen bilgilerin doğruluğu il/ilçe tespit komisyonunca yerinde tespit edilerek Ek-8’de yer alan örneğe uygun tespit tutanağı düzenlenir. Beyan edilen bilgilerin tespit tutanağındaki bilgilerle uyumlu olması halinde veri giriş görevlisi tarafından sisteme kayıt edilir.

(6) Sisteme kayıt esnasında başvuru sahibinin tapu kaydı beyanı ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları esas alınır. Tescil işlemleri tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen tapu kayıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır.

(7) Sisteme kayıtlı üreticilerin özlük bilgileri, kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesinin bulunduğu alan bilgileri veya yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda, beyan edilen bilgilerin doğruluğu il/ilçe tespit komisyonunca yerinde tespit edilerek Ek-8’de yer alan örneğe uygun tespit tutanağı düzenlenir.

(8) Sisteme kayıtlı olup üretici özlük bilgileri ile alan ve/veya yapısal bilgileri değişmeyen kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerinde ürün güncellemesi için istenilen bilgi ve belgeler veri giriş görevlisi tarafından kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmezse sisteme kayıt edilmek üzere teslim alınır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik tespit edildiği durumlarda, eksikliğin giderilmesi için belgeler başvuru sahibine iade edilir.

(9) Kayıt veya güncelleme işlemi tamamlanan üretici, il/ilçe müdürlüğünden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden KOBÜKS Belgesi alabilir.

(10) Hazine ve bunun gibi tahsisli olmayan araziler üzerinde tesis edilmiş kapalı ortamda bitkisel üretim üniteleri için Ek-5’te yer alan örneğe uygun taahhütname ile sisteme başvuran üreticiler için oluşturulan askı icmalleri, her yıl ocak ayı içerisinde beş takvim günü süreyle ilgili il müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır. İlgili ilçe müdürlüğü ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir.

Sisteme kayıt edilmeyecek üretici ve alanlar

MADDE 9- (1) 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlayamayan üreticiler ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ve 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamında olan taşınmaz mallar üzerinde kurulan kapalı ortamda bitkisel üretim işletmeleri sisteme kayıt edilmez.

İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri

MADDE 10- (1) İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Sorumlu oldukları il/ilçe sınırları içerisindeki mevcut kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerinin kayıt, tespit ve kontrol işlemlerini yürütmek.

b) Kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerini yılda en az bir kez kontrol etmek, sonucunu raporlamak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale etmek, gerekli uyarıları yapmak.

c) Kayıt ve güncelleme işlemleri kapsamında, başvuru sahipleri tarafından beyan edilen ve istenilen bilgi ve belgeleri teslim alarak saklamak.

Sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl sistem sorumluları ve kullanıcıların görev alanı ve yetkilerini tanımlayarak yetkilendirmek.

b) Sistemin uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak.

c) Raporlama işlemlerini yürütmek.

ç) Ürünleri sisteme tanımlamak.

d) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sistem Yöneticisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Sistem Yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sistemin uygulama, işleyiş ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak, yazılımına yönelik tüm iş ve işlemleri takip etmek.

b) Sistem sorumlusunu tanımlamak ve yetkilendirmek.

İl sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) İl sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sistemin il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak.

b) İl genelinde sistem kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek.

c) Sisteme ilişkin il genelinde raporlama işlemlerini yürütmek.

ç) İlin ilçeleri bazında ürün ve bu ürünlere ilişkin ekim/dikim tarih aralıkları ve vejetasyon süresi ile üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları yapmak.

d) İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Veri giriş görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Veri giriş görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sistemin ilçe genelindeki uygulama ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Sisteme ilişkin ilçe genelinde raporlama işlemlerini yürütmek ve il sistem sorumlusu ile koordinasyonu sağlamak.

c) Sistem üzerinde kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerinin bilgilerini güncelleme ve pasifleştirilmesi işlemlerini yapmak.

ç) Teslim aldığı evrak bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek.

d) Teslim aldığı ve veri girişi yaptığı evrakın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak.

e) İl/ilçe müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) CBS yetkisi olan il/ilçe personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Alçak tüneller hariç, yeni kurulan/kurulacak ve mevcut kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerini yerinde tespit etmek.

b) Yerinde tespiti yapılan kapalı ortamda bitkisel üretim ünitelerini Tarım Bilgi Sisteminin (TBS) alt modülü olan CBS portalında ilgili katmana işlemek ve üretim dönemlerinde ürün güncellemelerini yapmak.

c) İhtilaflı alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin kullandıkları alanları yerinde tespit etmek.

ç) İl/ilçe müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İl/ilçe tespit komisyonlarının görevleri

MADDE 16- (1) İl/ilçe tespit komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Alçak tüneller hariç, yeni kurulan, kurulacak veya modernize edilecek kapalı ortamda bitkisel üretim işletmelerinin ilgili mevzuat kapsamında uygunluğunun yerinde tespiti ile üretim bilgilerine yönelik çalışmaları yapmak.

b) Kullanımında sonradan ihtilaf ortaya çıkan kapalı ortamda bitkisel üretim üniteleri ile ilgili tespitleri yerinde yapmak.

c) İl/ilçe müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İl/ilçe keşif komisyonlarının görevleri

MADDE 17- (1) İl/ilçe keşif komisyonları; kadastro geçmemiş, parsel yenileme çalışmaları devam eden, toplulaştırma kararı alınmış ve toplulaştırma çalışması bitirilmemiş alanların uygunluğunu yerinde kontrol eder.

İl/ilçe tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 18- (1) Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üzere, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonları, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yararlanma hakkı

MADDE 19- (1) Üreticinin ve kapalı ortamda bitkisel üretim işletme bilgilerinin sisteme kayıtlı olması, kapalı ortamda bitkisel üretim faaliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Bu kayıtlar hiçbir şekilde mülkiyet tespitinde esas alınmaz ve mülkiyet hakkı doğurmaz.

Entegrasyon

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Bakanlık bünyesindeki elektronik ortamda bulunan verilerden ve ihtiyaç halinde diğer kurum ve kuruluşların veri tabanlarında yer alan elektronik verilerden yararlanılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sonucunda, KOBÜKS veri tabanında yer alan veriler Bakanlıkça oluşturulacak diğer bilgi sistemlerine entegre edilebilir.

Güvenlik

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere Sistem Yöneticisi tarafından kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilenler, bunları hiçbir surette başkaları ile paylaşamaz. Sistem verileri paylaşılan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu hükme aykırı davrananlar, doğacak zararların tazmininden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22- (1) 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak ve geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) KOBÜKS yazılımı en geç 31/7/2025 tarihine kadar faaliyete alınır. Söz konusu yazılım faaliyete alınıncaya kadar başvuru ve kayıtlar mevcut Örtüaltı Kayıt Sistemi üzerinden yürütülür. Geçiş sürecinde yazılım tekniği açısından Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt edilemeyen ancak bu Yönetmeliğe uygun olduğu yerinde tespit edilen kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi için il/ilçe müdürlüğü tarafından Ek-9’da yer alan örneğe uygun Geçici Kayıt Belgesi düzenlenir. Geçici Kayıt Belgesi, düzenlendiği takvim yılının sonuna kadar geçerlidir. Düzenlenen Geçici Kayıt Belgesinin bir örneği beş iş günü içerisinde il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız