Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEPREM VE YAPI SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve güçlendirme teknikleri hakkında Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri ve ürünleri Üniversite bünyesine ve bu konu ile alakalı olan kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ulaştırmak.

b) Yerel ve küresel bazda deprem araştırmaları ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak.

c) Depremin etkilerini azaltacak yeni yöntem ve tekniklerin ortaya koyulmasını sağlamak, bu yöntem ve teknikler hakkında detaylı bilgilerin Ülkemizin mevcut yapı stokuna uygulanabilmesi için kurum ve kuruluşlara aktarılmasını sağlamak.

ç) Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Ülke genelinde deprem dayanımı yetersiz olan yapıların onarımı, güçlendirilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan bilgi birikimini sağlamak.

d) Deprem, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve güçlendirme teknikleri hakkında teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

e) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında çalışan personele, öğrencilere ve imalatçılara bilimsel eğitim programları vasıtasıyla destek sağlamak.

f) Tarihi yapıların geleceğe güvenle aktarılabilmesi için gerekli araştırmaların yürütülmesi, ihtiyaç duyulması halinde onarım ve güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan bilgi birikimini sağlamak.

g) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan baraj, köprü, hastane ve tarihi yapı gibi stratejik öneme sahip mühendislik yapıları için yapı sağlığı izleme ağı kurarak yapısal davranışları belirlemek ve bu sistemlerle alakalı yenilikçi yöntemler geliştirmek.

ğ) Yapı sağlığı izleme sistemlerinin gerçek yapılarda kurulumu için gerekli olan optimum sistem gereksinimlerini belirlemek ve bunları kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına ulaştırmak.

h) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma geliştirme konularında iş birliği yaparak Avrupa Birliğinin Türkiye’deki ilgili kamu kurumları ile Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteğiyle yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak ve öğrencilerin uluslararası boyutta bilim insanı olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

j) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda Üniversitenin ilgili birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

k) Yapılacak araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deprem, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapı sağlığı izleme gibi konularda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırmalarda bulunmak.

b) Üniversitelere, araştırma merkezlerine, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına yönelik araştırma ve proje çalışmalarını yürütmek, bu yöndeki talepleri değerlendirmek ve yorumlamak.

c) Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere deprem riski altında bulunan bölgelerde, depremin neden olduğu yıkımları en aza indirilmesine yönelik ayrıntılı bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

ç) Merkeze bağlı yapı sağlığı izleme ağları kurarak bunların işletilmesini, toplanan verinin işlenmesini ve elde edilecek verilerin paylaşımını sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ortak bilimsel çalışma, araştırma ve projeler gerçekleştirmek ve ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

e) Seminer, sempozyum, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantıları organize etmek ve bu tür toplantılara katılım sağlamak.

f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek iş birliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek.

ğ) Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak.

h) Yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak.

ı) Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste mazeretsiz üç kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla Müdürün önerisi üzerine çalışma birimleri oluşturmak ve sorumlularını belirlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programları ve eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kurulundan gelen teklifleri değerlendirerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite içi veya ilgili mevzuata uygun şekilde Üniversite dışı kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.