Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

KARASAL ORTAMDA YAYINDA OLAN RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINDAN ALINACAK TELEVİZYON KANAL VE RADYO FREKANS YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzinsiz yayın faaliyeti ile teknik düzenleme ihlallerine karşı uygulanacak müeyyideler

MADDE 10- (1) Radyo ve televizyon kuruluşları, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bir emisyon noktasından kullanımlarına verilen kanal ve frekansın kullanımını bırakarak başka bir kanal ve frekanstan yayın yapamazlar. Bu şekilde yayın yapan kuruluşlar, Üst Kurulca kullanımlarına verilen kanal veya frekanstan yayınlarına devam etmeleri yönünde 15 gün süre verilerek uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen söz konusu ihlalin giderilmediğinin tespit edilmesi hâlinde Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanır.

(2) Radyo ve televizyon kuruluşlarının;

a) Kullanımlarına verilen kanal ve frekanslardan Üst Kurulca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmayan yayın yapmaları,

b) Yayın yaptıkları emisyon noktasını Üst Kuruldan izinsiz olarak değiştirmeleri veya yayın verici sistemlerini Üst Kurulun belirlediği emisyon noktalarına taşımamaları,

c) İzinsiz olarak verici tesis etmeleri,

hâllerinde radyo ve televizyon kuruluşları ilgili kuruluş vericisini teknik düzenlemelere uygun hale getirmesi, yayın verici sistemlerini Üst Kurulun belirlediği noktaya taşıması, izinsiz olarak tesis ettiği vericisini kapatması ve gerekli diğer teknik düzenlemeleri yapması konularında Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 15 gün süre verilerek uyarılır. Bu süre içerisinde söz konusu ihlalin giderilmemesi durumunda Üst Kurul tarafından anılan fıkra uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.000- TL” ibaresi “10.000 TL” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İndirim miktarı her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kanal/frekans kullanım ücreti kıst hesaplaması

MADDE 11/A- (1) Yayın hakkı verilmesi, iadesi veya iptali durumlarında kanal/frekans yıllık kullanım ücretleri, ilgili kanalın/frekansın medya hizmet sağlayıcı kuruluşun uhdesinde kaldığı süre esas alınarak belirlenir.

(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara Üst Kurulca belirli yerleşim alanlarından yayın hakkı verilmesi halinde söz konusu kanal/frekansın, ilgili Üst Kurul kararının medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarca tebellüğ edildiği tarihte medya hizmet sağlayıcı kuruluşların uhdesine geçtiği kabul edilir. Kanal/frekans yıllık kullanım ücreti, söz konusu kanalın/frekansın medya hizmet sağlayıcı kuruluşun uhdesine geçtiği tarihten ilgili yılın sonuna kadar olan süre için hesaplanarak tahakkuk ettirilir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların; yayın haklarının iadesi talebinin Üst Kurulca kabul edildiğine veya yayın haklarının Üst Kurulca iptal edildiğine dair yazılı bildirimleri tebellüğ ettiği tarihte ilgili kanal/frekans, Üst Kurulun uhdesine alınmış kabul edilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yayın hakkının iptaline veya iadesine konu kanal ya da frekanslar için tahakkuk ettirilmiş olan kanal/frekans yıllık kullanım ücretinin söz konusu kanalın/frekansın Üst Kurulun uhdesine alındığı tarihten ilgili yılın sonuna kadar olan süre için hesaplanmış olan kısmı kuruluşun talebi halinde iptal edilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.