Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversite adaylarının, öğrencilerinin ve mezunlarının kendilerini tanıyarak iş dünyası ve kariyer seçeneklerini keşfetmelerini sağlamak, uygun kariyer kararları vermelerine ve kariyerlerini yapılandırmalarına destek olmak, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirecekleri bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar düzenlemek, staj ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak, kariyer geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının; kariyer planlaması yapmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, yetkinliklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak bilimsel, eğitsel, kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler düzenlemek.

b) Üniversite öğrencilerinin bölgedeki istihdam olanaklarını ve iş dünyasını tanımalarını sağlayacak tanıtım günleri, söyleşiler, kariyer günleri, kariyer fuarları gibi faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversite öğrencilerini; ulusal ve uluslararası değişim programları, staj programları ve lisansüstü programları hakkında bilgilendirmek.

ç) Üniversite öğrencilerinin staj olanaklarını geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri gerçekleştirerek ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezler, öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyleri gibi birimler ile ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Kariyer planlama, geliştirme ve kariyer danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yayımlamak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili basılı ve dijital platformlarda yayınlar hazırlamak.

f) Kariyer danışmanlığı alanında çalışan, ulusal ve uluslararası kariyer platformlarına üye olmak, bu alanda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenlenecek olan etkinliklere katılmak.

g) Mezunların kariyer gelişimlerini izlemek amacıyla mezun bilgilerinin yer alacağı veri tabanını oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda eğitimi veya çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

 (2) Müdürün önerisi üzerine , Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarını düzenli olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezde görev yapacak olan akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve bu konuda ilgili personelin görevlendirilmesine ilişkin teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıl için öngörülen çalışma programını hazırlanmak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az dört kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik genel strateji ve politikaları oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

d) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin yapacağı tüm etkinlikleri planlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanacak olan yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite içinden ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 7 üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14- (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacıyla Üniversitenin tüm akademik birimlerinden bir öğretim elemanı Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri  tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Görev yaptıkları birimlerdeki öğrencilere kariyer gelişimleri konusunda destek vermek.

b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

Kariyer danışmanları ve görevleri

MADDE 15- (1) Kariyer danışmanları; Üniversitenin öğrenci, mezun ve çalışanlarına bireysel düzeyde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak üzere Üniversite personelinden ya da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite içinden veya dışından kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Üniversite öğrencileri için staj ve iş olanaklarını araştırmak; özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu ve iş mülakatları hakkında öğrencilere yardımcı olmak, öğrenci ve mezunlarını iş hayatına hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 10/3/2014 tarihli ve 28937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.