Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesinin akademik birimlerindeki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesinin akademik birimlerindeki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınav ve ölçme faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirlenmesine dayanan sistemi,

b) Birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

c) Birim yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Birinci öğretim: Örgün öğretimde ikinci öğretim yapılması hâlinde normal örgün öğretimi,

d) Dekan: Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerin dekanlarını,

e) Dönem: Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim-öğretimde her bir yarıyılı,

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren öğretim programını,

g) Eğitim-öğretim planı (müfredat): Bir diploma programında yer alan ve öğrencilerin o programdan diploma alabilmeleri için gerekli olan teorik ve uygulamalı tüm derslerin, bunların içeriklerinin, haftalık saatleri ile AKTS kredilerinin ve hangilerinin hangi dönemlerde açılacaklarının belirtildiği çizelgeleri,

ğ) Fakülte: Kayseri Üniversitesine bağlı fakülteleri,

h) İkinci öğretim: Üniversitede normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

ı) İlgili birim: Kayseri Üniversitesine bağlı akademik birimleri,

i) Kanun: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

j) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan ve öğrencilerden istenen her türlü teorik ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, program bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren AKTS kredisini,

k) Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

l) Meslek yüksekokulu: Kayseri Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

m) Müdür: Üniversite bünyesinde bulunan yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürlerini,

n) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Elektronik ortamda hazırlanan ve öğrenci iş ve işlemlerinin bilgi işlem yöntemleriyle yürütülmesini sağlayan sistemi,

o) Öğrenim süresi: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim sürelerini,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uzaktan öğretim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,

t) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Yüksekokul: Kayseri Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Kayıt ve Akademik Danışmanlık

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5- (1) Eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemleri olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. İlgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla üçüncü dönem de açılabilir.

(3) Ara sınavları da kapsamak üzere her bir yarıyıl en az on dört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim gününden; bir yıl yüz kırk eğitim-öğretim gününden az olamaz. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürelere dâhil değildir.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile hafta sonları sınav ve telafi dersleri yapılabilir. Ön lisans ve lisans dersleri, ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile hafta sonları da yapılabilir.

(5) Yaz okulu ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapılan diploma programlarında dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir; ancak bu tür programlarda ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(7) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi; ilgili birim kurullarının kayıt yenileme, öğretim, sınav, yarıyıl tatili, yaz tatili, yaz okulu ve benzeri konulara yer verdikleri teklifleri değerlendirilerek, en geç Mayıs ayının sonuna kadar Senato tarafından karara bağlanır.

Öğrenim süresi

MADDE 6- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliği kazanmaları için azami süre iki yıldır. Bu sürenin sonunda Türkçe dil yeterliği kazanamayan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ya da kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ya da kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreler ile ilgili uygulamalar Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında yapılır.

(4) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, ön lisans ve lisans programlarından asgari süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimle bir program olması halinde bu programa kayıt yaptırabilirler.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7- (1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Üniversiteye kesin kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise, lise dengi meslek okulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış bir yabancı ülke lisesinden mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında ön lisans veya lisans öğrenimiyle ilgili diploma programlarından birine kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden diploma programlarında, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim kurulunca belirlenerek Senato tarafından onaylanan usullere göre yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli koşulları sağlamış olmak.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(4) Örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve ön lisans eğitimine devam edilebilir; ancak örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programlarda aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında eğitime devam edilemez; kontenjan sınırlaması olmayan ön lisans veya lisans programlarına devam edilebilir.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 8- (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması ve akademik danışmanın onayı şarttır.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerle bu süreler içinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler, mazeretli ders kayıtları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurabilir. Bu öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla yenilenebilir.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Ders kaydı yapan öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Ders saydırma

MADDE 9- (1) Daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin ders kayıt tarihinden itibaren on eğitim-öğretim günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurması gerekir.

(2) Muafiyet ve intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 10- (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 11- (1) İlgili birimde, birim kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün uygun görüşü ile örgün, ikili (karma) ve uzaktan öğretim yapılabilir.

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki birimlerde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabilir.

Diploma programları

MADDE 12- (1) Diploma programı açma önerilerinin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslara uygun olması gerekir. Diploma programları ile ilgili diğer hususlar Senatonun belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenir.

Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi

MADDE 13- (1) İlgili birimlerin, eğitim-öğretim süreçlerini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapması gerekir. Bu konularda iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak ve ilgili birim kurullarının görüşleri alınmak suretiyle Senato tarafından belirlenir.

Yan dal ve çift anadal programları

MADDE 14- (1) Yan dal ve çift anadal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Dersler

MADDE 15- (1) Diploma programlarında yer alan dersler aşağıdaki gibi gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçim yapabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, en az 10 öğrenci seçmesi durumunda açılır ancak ilgili alanda meslekî uzmanlaşma gerektiren seçmeli dersler ve daha önce devam şartını yerine getiren alttan alan öğrenciler için açılmış dersler için alt sınır aranmayabilir.

c) Ön şartlı dersler, bir derse kayıt olunması için başka bir derse kayıt olunmuş ve başarılmış olunması şartı aranan derslere denir. Birim kurulları, eğitim-öğretim planlarında yer alacak ön şartlı derslerle ilgili esasları belirleyebilir.

ç) Uygulamalı dersler, eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin Üniversitenin uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan derslerdir.

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci öğretim diploma programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

(4) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 4 hafta önce, akademik birimin teklifi, Senatonun onayı ile birinci ve ikinci öğretim programlarında bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim diploma programlarında derslerin en fazla %40’ı (kredisi veya ders sayısı dikkate alınarak veya bir dersin ders saatinin %40’ının uzaktan öğretim yolu ile verilmesi) uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez. Gerekli görülen durumlarda sınavların ve derslerin yapılış yöntemi Senatonun kararı ile değiştirilebilir.

(5) Olağanüstü hâl, salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarda Yükseköğretim Kurulu kararıyla uzaktan öğretimle verilen ders oranı artırılabilir. Bu sebeplerden dolayı gerekli görülmesi halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla dersler birden fazla şubeye bölünebilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 16- (1) Müfredat, ilgili diploma programının kazanımlarını öğrenciye kazandırmaya yönelik olacak şekilde hazırlanır.

(2) Müfredatta yer alan dersler; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, ön şartlı dersler, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi/tezi, ödev çalışması, staj, işletmede mesleki eğitim, seminer, atölye ve benzeri öğrenme etkinliklerinden oluşur.

(3) Müfredatta yer alan derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ve uygulama saatleri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları/çıktıları, kredileri ve benzeri hususlar, Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Uygulamalı eğitimler, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Müfredatlarda yapılacak değişiklikler, ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulmak üzere Mayıs ayına kadar Rektörlüğe gönderilir. Yeni müfredat Senatonun onayından sonraki ilk eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır. Müfredatta değişiklik yapılmaması hâlinde mevcut müfredat yeni eğitim-öğretim yılında da geçerli olur.

(6) Eğitim-öğretim planları Rektörlüğe gönderilirken öğrenci bilgi sisteminden alınan taslak eğitim-öğretim planı kullanılır. Bu planda her yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin kodları, adları, zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, kredisi ve eğer var ise ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır.

(7) Eğitim-öğretim planları Senato onayından sonra ders tanıtım formları, bu bilgilerin yayınlandığı bilgi sistemine dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından girilir. Bu işlemin takibinden bölüm başkanı sorumludur.

(8) Müfredatta yer alan derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve ilgili birim kurulu tarafından değişiklikler yapılması durumunda bu değişikliklerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesinden sırasıyla; ilgili diploma programının program koordinatörü veya anabilim dalı başkanı ve bölüm başkanı sorumludur.

(9) Bir diploma programında eğitime başlamış öğrenciler, kayıt yılındaki müfredat programına tabidir.

(10) Tüm diploma programlarında, öğrencilere verilecek derslerin kredi toplamı her bir yarıyıl için 30 kredidir.

(11) Tüm diploma programlarında, müfredatla belirlenen derslerin toplam kredisinin en az %25'i seçmeli derslerden oluşur.

Derslerin kredi hesabı ve ders saatleri

MADDE 17- (1) Derslerin kredileri ve saatleri, aşağıda belirtilen esaslara göre, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir:

a) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan kredi sistemi uygulanır.

b) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan; kısa düzey ön lisans diploma programları için 120 kredi, birinci düzey dört yıllık lisans programları için 240 kredi, beş yıllık lisans programları için 300 kredi esas alınır. Burada belirtilen krediler, ilgili diploma programı için mezuniyet toplam kredisi sayılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, zorunlu yabancı dil dersi ve bunlarla ilgili sınavlar

MADDE 18- (1) Üniversitede okutulan zorunlu yabancı dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve Türkçe hazırlık sınıfı

MADDE 19- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, yeterlik ve seviye tespit sınavları, Türkçe hazırlık sınıfı ve bunlarla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 20- (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde, alacakları dersleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışman onayından sonra kesinleşir. Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili tüm sorumluluklar öğrenciye aittir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; öğrenciler öncelikle başarısız oldukları ve daha önceki dönemlere ait dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, aldıkları dersleri kayıt yenileme ve ekle-sil süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden devamsızlık nedeniyle başarısız olan veya bu dersleri ilk kez alacak öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere, seçmeli dersler arasından başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin başka birimlerinden veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kayıt oldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kayıt olmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(6) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 kredi ile birlikte, yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmiş veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 kredidir. Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bir dönemde en fazla 30 kredi ders alabilirler. Ders kaydı ve ders almayla ilgili diğer esaslar ile yaz okulunda alınacak azami ders yükü Senato tarafından belirlenir.

(7) Üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler, genel not ortalaması 2,50’nin üzerinde olmak, başarısız dersi bulunmamak şartlarıyla ve programın öğrenme çıktıları göz önüne alınarak danışman öğretim elemanının onayıyla bir üst sınıftan ders alabilir. Birinci sınıf öğrencileri üst dönemlerden ders alamaz. Ancak bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunanlar, azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla muaf tutuldukları kredi kadar üst sınıflardan ders alabilir. Üst sınıflardan ders alabilmek için ilgili programın söz konusu dönemlerinde öğrenci bulunması ve programın sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapmıyor olması gerekir.

(8) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(9) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(10) İlgili birimlerin kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili değerlendirmeler, ilgili akademik birim kurullarının kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(11) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi

ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derslere devam ve yoklamalar

MADDE 21- (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmeleri zorunludur.

(2) Uygulamalı veya uygulaması olan derslerde başarı esasları ilgili birim kurulunca belirlenir.

(3) Bir dersin devam ve uygulama şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ders devam çizelgesine öğrencilerin imzası alınmak suretiyle dersin öğretim elemanı tarafından işlenir ve öğrenci bilgi sistemine girilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, Senato kararıyla elektronik araçlarla ve bilgi işlem yöntemleriyle izlenebilir. Bu durumda da öğrencinin devam durumuyla ilgili son kararı, ilgili öğretim elemanı verir.

(6) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır. Öğrencinin sağlık raporu süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(7) Bir dersin devam şartını yerine getirmesine rağmen o dersten başarısız olan öğrencilerin dersi tekrarlamaları durumunda devam şartı aranmaz. Ancak uygulamalı derslerde devam şartı aranır.

Sınav türleri

MADDE 22- (1) Kısa süreli sınav; dönem içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan sınavdır. Bu sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ara sınav ortalamasına katkısı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir, ilgili birim kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgili dersin tanıtım formuna işlenir.

(2) Ara sınav; ilgili diploma programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır. İlgili birim kurulu, ders kayıtlarının başlamasından önce ara sınavların sayısına, test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya başka türlerde yapılmasına, bunların klinik uygulama sonu sınavı, kısa sınav, seminer, ödev, proje veya uygulama şeklinde olmasına, her birinin ara sınavların ortalamasına katkısının oranına karar verebilir. Bu bilgiler dersler başlamadan önce, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine ve ders tanıtım formuna girilerek öğrencilere duyurulur. İlgili birim kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı veya vaktinde duyurulmadığı takdirde bir ders için her dönemde bir ara sınav yapılır.

(3) Yarıyıl (Dönem) sonu sınavı; dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan ve o dersin bütün öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik hazırlanan sınavdır. Yarıyıl sonu sınavına, ilgili derse kayıt olan, devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Her dersten bir dönem sonu sınavı yapılır.

(4) Bütünleme sınavı; dersin yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler için açılan ve yarıyıl sonu sınavının yerini tutan sınavdır. Bütünleme sınavları, yarıyıl esasına göre eğitim yapılan programlarda yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavı ile ilgili diğer esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler sadece söz konusu yarıyılda kayıt olduğu derslerin bütünleme sınavına girebilir.

b) Bütünleme sınavına; dönem sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

c) Başarılı olduğu bir dersten not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencilerin sınava girmesi durumunda son alınan not geçerlidir, öğrencinin sınava girmemesi durumunda notu sıfır olarak değerlendirilir.

ç) Yaz okulu için bütünleme sınavı yapılmaz.

(5) Tek ders sınavı; bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavında başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavından başarılı olamayan öğrenciler, istekleri hâlinde bu dersi tekrar ederler veya sonraki dönemlerde tek ders sınav hakkını kullanabilirler. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders sınavı hakkından yararlanırlar.

(6) Seviye tespit ve yeterlik sınavı; 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen yabancı dil ve Türkçe için yapılan sınavdır.

(7) Muafiyet sınavı; Senatonun belirlediği dersler için yapılan ve sınav sonucunda öğrencinin ilgili dersten muaf olduğu sınav türüdür.

(8) Uygulama sonu sınavı; usul ve esasları ilgili birimlerce belirlenen, eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilen sınavlardır.

(9) Mazeret sınavı; ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu durumdaki öğrenciler ara sınav haklarını yarıyıl içinde, mazeretinin bitiminden itibaren beş eğitim-öğretim günü içerisinde başvurması halinde, ilgili birim tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

(10) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine birim kurulunca belirlenir.

Sınavlarla ilgili esaslar

MADDE 23- (1) Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli türlerde yapılabilir.

(2) Sınavlar ve diğer tüm ölçme araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır.

(3) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak koşuluyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönemde başarılı oldukları derslere yeniden kayıt olarak devam şartı aranmaksızın bu derslerin sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Öğrencilerin puanlamaya tâbi tutulan ödev, seminer, proje, uygulama gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(5) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çekmek, kopya vermek, kopya çekilmesine yardım etmek veya bunlara teşebbüs etmek eylemlerinden birini işlediği için açılan disiplin soruşturması sonucunda cezalandırılan öğrenciye o dersin sınavından sıfır puan verilir.

(6) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi hâlinde sınavı geçersiz sayılır.

(7) Öğrencilerin sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmeleri, öğrenci kimlik kartlarını ve ilgili birim yönetimi tarafından istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekir.

(8) Sınav gün ve saatleri, habersiz yapılan kısa süreli sınavlar hariç, akademik takvime uygun olarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, sınavlardan en az beş eğitim-öğretim günü önce birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Ara sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(9) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve ilgili birim yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(10) Sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilgi sistemine girer ve dönem sonuna kadar sınav evrakını ve ders devam çizelgelerini ilgili birim yönetimine teslim eder. Sınav evrakı ve ders devam çizelgeleri, sınav tarihinden itibaren birim arşivinde en az iki yıl süreyle saklanır.

(11) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme sonuçları; sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek duyurulur.

(12) İlgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla; yeterlik, muafiyet, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslara, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilkelere göre Senato tarafından karar verilir.

(13) Üniversite, akademik birim ve bölüm internet sayfalarından yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir.

(14) Engel durumunu sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrencilere, engel durumları göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili akademik kurulca özel eğitim-öğretim ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 24- (1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının yarıyılın başlangıcından itibaren yirmi eğitim-öğretim günü içinde yapılması gerekir.

(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, klinik uygulama, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla 1 yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Nörolojik, psikiyatrik, uzun süre devam eden ağır hastalık ve eğitim-öğretimine engel olacak derecede bedensel rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı 2 yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 25- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının katkısı ise %60’tır.

(3) Bir öğrencinin başarı notunun hesaplanabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az elli puan alması gerekir.

(4) Yarıyıl içi değerlendirmeler hesaplanırken her bir ara sınav, ödev ve benzeri etkinliklerden alınan puanın, dersler başlamadan önce belirlenen oranda alınan katkısı buçuklu sayılar tamsayıya yükseltilmeden belirlenir; bunların toplamı veya aritmetik ortalaması bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bu şekilde dönem içi puanı hesaplanmış olur.

(5) Ham başarı puanı, dönem sonu sınav puanının %60’ına, yarıyıl içi değerlendirmelerin puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az “CC” harf notu olması zorunludur.

(6) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, birimlerin tercihleri doğrultusunda esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme sistemi (BDS) veya mutlak değerlendirme sisteminden (MDS) birisi ile aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

Başarı Notu                         Başarı Notu Katsayısı                      Başarı Derecesi

       AA                                              4,00                                   Mükemmel

       BA                                              3,50                                   Pekiyi

       BB                                              3,00                                   İyi

       CB                                              2,50                                   Orta

       CC                                              2,00                                   Yeterli

       DC                                              1,50                                   Kalır

       DD                                              1,00                                   Kalır

       FD                                              0,50                                   Kalır

       FF                                              0,00                                   Kalır

(7) Başarı notu olarak kullanılan harf notları dışında Üniversitede kullanılan diğer özel harf notları şunlardır:

a) ST notu, Üniversiteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye yeniden kayıt olan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. ST notu, not ortalamasına katılmaz. Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere de ST notu verilir ve not ortalamasına katılmaz. Yaz okullarında diğer üniversitelerden ders alıp başarısız olunan derslerin öğrenci otomasyonu sistemine FF notu olarak işlenir.

b) GT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir.

c) UT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) ET notu, Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. ET notu, not ortalamasına katılmaz.

d) NT notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NT notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

e) BT notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarılı öğrencilere verilir. BT notu, not ortalamasına katılmaz.

f) KT notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarısız öğrencilere verilir. KT notu, not ortalamasına katılmaz.

(8) Notların 100’lük sisteme dönüşümleri YÖK not dönüşüm tablosuna göre belirlenir.       (9) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde aldıkları derslerden ilgili birim tarafından muafiyet hakkı verilen derslerin notları not dökümünde gösterilir ve genel ağırlıklı not ortalamasında dikkate alınır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 26- (1) Öğrenciler başarı notlarına itiraz edemezler; ancak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, notların öğrenci bilgi sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren beş eğitim-öğretim günü içinde yazılı olarak ilgili birime yapılır.

(3) İtiraz üzerine sınav materyali, dersin öğretim elemanı ve ilgili anabilim dalı veya bölüm başkanı tarafından incelenir; sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir.

(4) Sonuç, ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş eğitim-öğretim günü içinde sonuçlandırılır.

(5) İnceleme sonucunda düzeltme gerekli görülürse sınıfın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri sabit kalır ve aynı sabit değerler üzerinden işlem yapılır.

(6) Dersin öğretim elemanı ve ilgili anabilim dalı veya bölüm başkanı tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin olarak Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilebilir.

Genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 27- (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.

(2) Genel not ortalamasının belirlenmesinde öğrencinin aldığı derslerin notları kullanılır. Not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler birim yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla genel not ortalaması belirlenirken müfredatta belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(5) Dönem not ortalaması, ilgili dönemde alınan dersler üzerinden, dördüncü fıkrada açıklandığı gibi hesaplanır.

Yatay geçiş ve kurum içi geçiş

MADDE 28- (1) Üniversitenin diploma programlarına diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 29- (1) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki kararlarına uygun olarak, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 30- (1) Öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için her dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi hâlinde, öğrenciden alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve bu derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve bu derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kayıt silme

MADDE 31- (1) İlgili birimin yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir ve kayıtları silinir:

a) Öğrencinin, Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.

b) Öğrencinin öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin veya sunduğu belgelerin ve verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

(2) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları birime bizzat veya noter onaylı vekâletname ile birlikte vekil aracılığı ile yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirme talebi ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Not Durum Belgesi, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet derecesi

MADDE 32- (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün derslerini ve uygulamalarını başarması, varsa zorunlu stajını tamamlaması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencilerden, kayıtlı oldukları programın mezuniyet koşullarını normal öğrenim süresi içerisinde sağlayan, herhangi bir disiplin cezası almayan ve mezuniyet derecesi 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise üstün onur öğrencisi olurlar. Bununla ilgili öğrenciye verilmek üzere belge düzenlenir.

Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 33- (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere talep etmeleri hâlinde ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin başvurmaları hâlinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak lisans öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Not durum belgesi, diploma ve diploma eki

MADDE 34- (1) Dört dönemlik (iki yıllık) diploma programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması; sekiz dönemlik (dört yıllık) ve on dönemlik (beş yıllık) programları başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

(2) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde ulusal bir gazeteye ilan verildikten sonra, diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

(3) Diplomalar fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokullarda müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(4) Mezun olan tüm öğrencilere, öğrenim gördükleri diploma programında aldıkları dersleri ve notları gösteren not durum belgesi (transkript) ve ayrıca diploma eki verilir. Diploma ekinde yer alacak bilgiler, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

İlişik kesme işlemleri

MADDE 35- (1) 31 inci maddeye göre kaydı silinen veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını ve kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 36- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin bina, bahçe, eklenti ve tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38- (1) 5/11/2018 tarihli ve 30586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.