T.C.
KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1061
K. 2022/1808
T. 1.11.2022

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Alacaklı Banka Tarafından Asıl Borçlu Şirket İle Müteselsil Kefillere Keşide Edilen ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 1 Gün İçinde Alacağın Ödenmesinin İstenildiği ve İhtarnamede Belirtilen Bir Günlük Süre İçerisinde Borcun Ödenmemesi Nedeniyle İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulduğu - Alacaklının Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilmesi İçin Asıl Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Sonuçsuz Kalmasının Yeterli Olduğu )

KEFİL HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNMA ( Mahkemece Alacaklının Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilmesi İçin Asıl Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Sonuçsuz Kalmasının Yeterli Olduğu - Kefile İhtar Tebliğine Gerek Bulunmadığı Gözetilerek Borçlu Kefil Yönünden de İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

İHTARNAMENİN SONUÇSUZ KALMASI ( Kefile İhtar Tebliğine Gerek Bulunmadığı Gözetilerek Borçlu Kefil Yönünden de İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - Yanılgılı Gerekçe ile İhtiyati Haciz Talebinin Reddine Karar Verilmesi Doğru Olmadığından Alacaklı Vekilinin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )

2004/m. 257

ÖZET : Dava, ihtiyati haciz istemine ilişkindir. Olayda, ihtiyati haciz isteyen alacaklı banka tarafından, asıl borçlu şirket ile müteselsil kefillere keşide edilen ve tebliğ tarihinden itibaren 1 gün içinde alacağın ödenmesinin istenildiği kat ihtarnamesinin asıl borçluya 25/04/2021 tarihinde tebliğ edildiği, ihtarnamede belirtilen bir günlük süre içerisinde borcun ödenmemesi nedeniyle ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece alacaklının kefil hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunabilmesi için asıl borçluya gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kalmasının yeterli olduğu, kefile ihtar tebliğine gerek bulunmadığı gözetilerek borçlu kefil yönünden de ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenle alacaklı vekilinin istinaf talebinin kabulüyle ilk derece mahkemesinin borçlu yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Talep eden tarafından karşı taraflar aleyhine Konya ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... D.İş esas sayılı dosyası ile açılan ihtiyati haciz davasında 18/01/2022 tarihinde tesis edilen karara karşı ihtiyati haciz talep edenin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, üye hakimin görüşleri alındıktan sonra dosya incelendiğinde;

TALEP: Davacı vekili talep dilekçesinde özetle; müvekkili banka ile borçlu ... Şti. Arasında genel kredi sözleşmesi imzalandığını, diğer borçluların sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, kredi sözleşmesi kapsamında kullandırılan kredi borcunun ödenmediğini, bu nedenle borçlulara hesap kat ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğini alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu ileri sürerek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk derece mahkemesince; "....genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun vadesinde ödenmediği gibi, alacağın rehinle de teminat altına alınmamış olduğu gerekçesiyle borçlu/kefil ... Şti, . hakkındaki talebin kabulüne karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmesi istenen diğer borçlu/kefil ...'e hesap kat ihtarnamesi tebliğ edilmediği, bu nedenle borçlu ... yönünden İ.İ.K.'nun 257/1. maddesi muacceliyet şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle borçlu ... yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine...." şeklinde karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: İhtiyati haciz talebinde bulunan alacaklı vekili istinaf dilekçesinde özetle; borçlu firma ve kefillerine Ankara ... Noterliği'nin 19.08.2021 tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesinin gönderildiğini, kendileri hakkında ihtiyati haciz talep edilen borçlu kefiller, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını üstlenmiş ise alacaklı asıl borçluya başvurmadan ve rehinleri paraya çevirmeden önce kefil aleyhinde takip yapabileceğini, TBK'nın 586/1 madde ve fıkrası uyarınca kefil hakkında borcun muaccel olabilmesi için borçlunun ifada gecikmesinin ve ihtarın sonuçsuz kalmasının müşterek borçlu müteselsil kefil hakkında ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için yeterli olduğunu, yasanın ihtiyati haczi kararı verilebilmesi için aradığı şartların gerçekleşmiş olduğunu, talebin kefiller yönünden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, kabul anlamına gelmemek kaydı ile ihtamamelerin tebliğ edilememesinin hem asıl borçlu şirket yönünden, hem de müşterek borçlu müteselsil kefil yönünden malların kaçırıldığına ve borçlunun muayyen yerleşim yeri olmadığına işaret ettiğini, ihtarnamenin incelenmesinde görüleceği üzere borçlu kefilin tespit edilebilen bütün adreslerine ihtarname gönderildiğini ancak tebliğ edilemediğini, ihtarname tebliğ şartı gerektiğini kabul anlamına gelmemek kaydı ile de borcun vadesinin gelmediği bir an için düşünülecek olsa dahi İİK. M. 257 de yer alan koşulların gerçekleştiğini, bu nedenle borçlu hakkında ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi talebi ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Talep; ihtiyati haciz isteminden ibarettir.

İstinaf incelemesi HMK 355. madde gereğince istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle ve resen kamu düzenine aykırılık yönünden sınırlı olarak yapılmıştır.

Alacaklının müteselsil kefile başvurma koşullarının düzenlendiği 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK)'nın 586. maddesine göre, kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesiyle ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir (Uygur, Turgut; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara, Nisan 2012, Cilt II, s. 2541). Buna göre, borçlunun ifada gecikmesi tek başına yeterli olmayıp ifada gecikmiş olan borçluya ihtar gönderilmesi ve bunun da sonuçsuz kalması gerekmektedir. Ancak borçlunun ödeme güçsüzlüğü içinde bulunması halinde diğer şartların aranmasına gerek yoktur. Ayrıca kanunda müteselsil kefile ihtar çekilmesi şartı aranmamaktadır. Müteselsil kefile ihtar çekilmesi, sadece onun takipten önce temerrüde düşürülmesi ile ilgili bir sorundur. Başka bir anlatımla, müteselsil kefil hakkında icra takibine girişilebilmesi için diğer koşulların yanında ayrıca müteselsil kefile de ihtar gönderilmesi gibi bir koşul yasada yer almamaktadır. Bu itibarla, hem asıl borçluya, hem de müteselsil kefile aynı anda ihtar gönderilip borçluya gönderilen ihtarın tebliğine rağmen verilen süre içinde borcun ödenmemesi üzerine yasada belirtilen koşullar gerçekleşmiş olacağından bu durumda müteselsil kefil aleyhine takibe girişilebilecektir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2016/12120 Esas, 2016/8556 Karar sayılı ilamı)

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda dava konusu somut olay değerlendirildiğinde; ihtiyati haciz isteyen alacaklı banka tarafından, asıl borçlu şirket ile müteselsil kefillere keşide edilen ve tebliğ tarihinden itibaren 1 gün içinde alacağın ödenmesinin istenildiği kat ihtarnamesinin asıl borçluya 25/04/2021 tarihinde tebliğ edildiği, ihtarnamede belirtilen bir günlük süre içerisinde borcun ödenmemesi nedeniyle ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece alacaklının kefil hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunabilmesi için asıl borçluya gönderilen ihtarnamenin sonuçsuz kalmasının yeterli olduğu, kefile ihtar tebliğine gerek bulunmadığı gözetilerek borçlu kefil ... yönünden de ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu nedenle alacaklı vekilinin istinaf talebinin kabulüyle ilk derece mahkemesinin borçlu ... yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, alacaklı vekilinin ihtiyati haciz talebi hakkında yeniden hüküm kurularak ihtiyati haciz talebinin kabulü ile; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, HMK'nın 353/1.b.2. maddesi gereğince yeniden karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A-) Talep edenin istinaf talebinin KABULÜ ile; Konya ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18/01/2022 tarih ... D.İş Esas ... D.İş Karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA,

1-) Talep eden harçtan muaf olduğundan harç ile ilgili hüküm kurulmasına yer olmadığına,

2-) İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından ücret-i vekalet ile ilgili hüküm kurulmasına yer olmadığına,

3-) Talep eden tarafça yapılan 81,50 TL yargılama giderinin karşı taraf borçlulardan alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine,

B-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-2. maddesi gereğince ihtiyati haciz talep eden vekilinin talebi ile ilgili YENİDEN HÜKÜM KURULMASINA,

1-) İhtiyati haciz talebinin KABULÜ ile; İhtiyati haciz talep edenin alacağı olan 69.998,38 TL'yi karşılayacak şekilde karşı taraf borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

2-) İhtiyati haciz talep eden ... Bankası 6219 Sayılı Kanun'un Geçici 5. maddesi uyarınca teminattan muaf olduğundan teminat alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-) İhtiyati hacze dayalı icra takibinin kesinleşmesi halinde, ihtiyati haciz talep eden kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 2.400,00 TL ücret-i vekaletin karşı taraf borçlulardan alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine,

4-) Talep eden tarafça yapılan 31,00 TL yargılama giderinin karşı taraf borçlulardan alınarak ihtiyati haciz talep edene verilmesine,

5-)  Talep eden harçtan muaf olduğundan harç ile ilgili hüküm kurulmasına yer olmadığına,

C-) Kararın infazının ilk derece mahkemesince yapılmasına,

D-) Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 01.11.2022 tarihinde oybirliği ile HMK'nın 362/1-f maddesi gereğince kesin olarak karar verildi.

kazanci.com.tr