Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımlarında, sözlü sınav yapılıp yapılmayacağına ana bilim/ana sanat dallarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karar verilir. Sözlü sınav ile öğrenci alımı yapılan programlarda, adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si, sözlü sınav puanının % 20’si ve yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. Sözlü sınav ile öğrenci alımı yapılmayan programlarda ise yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve yabancı dil sınav puanının % 10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için hesaplanan lisansüstü değerlendirme puanının; tezsiz ve tezli yüksek lisans programları için 100 üzerinden en az 55 puan olması gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışman, ana bilim/ana sanat dalı başkanının da görüşünü alarak tez savunma tarihini, saatini ve jüri önerisini belirler. Tez Sınav Jürisi Atama Teklif Formu doldurularak, örnek tez için Enstitünün belirlediği bir intihal programından İntihal Raporu alınır.”

“(7) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal raporunu, ilgili intihal programından kontrol ederek davet yazıları ile birlikte jüri üyelerine ve danışmana gönderir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Enstitü tarafından aynı programın tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla 13 üncü maddenin on ikinci fıkrası esas alınarak tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjan ve şartları Enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere her yarıyıl en fazla bir kez yeterlik sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili bütün belge ve bilgiler, Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci; en erken birinci yarıyılın sonunda, en geç normal öğrenim süresinin bitiminden bir dönem öncesine kadar başvuru yapabilir.”

“(7) Lisansüstü programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, ders yükünü tamamlamış olsalar bile, zorunlu derslerini almamış iseler bu dersler aldırılır. Ayrıca danışman ve ana bilim dalı önerisiyle ilave en fazla iki ders aldırılabilir. Tez döneminde yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni tez önerilerini, en geç bir ay içerisinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca Enstitüye göndermeleri gerekir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencinin talebi, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda kayıt dondurma kararı verilebilir.”

“(7) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci akademik takvime göre en geç derslerin başladığı tarihe kadar anabilim dalı başkanlığına başvurur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.