Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de taşınmazların satılmasına veya kiraya verilmesine yönelik ilânların internet ortamında yayımlanması yaygınlaşmıştır. İnternet ortamında yayımlanan ilânlarda taşınmazın iç alanlarının görsellerinin kullanılması büyük önem taşır. Zira taşınmazın görselleri olmaksızın yayımlanan ilânlar, çoğunlukla müstakbel alıcıların veya kiracıların ilgisini çekmez; hatta ilânda yer alan bilgilerin doğruluğu veya ilânı yayımlayanın dürüstlüğü konusunda şüphe uyandırır.

Taşınmaza ilişkin görsellerin oluşturulması aşamasında taşınmazın boş hâlde bulunması veya bizzat satıcı yahut kiraya veren tarafından kullanılması, görüntülerin elde edilmesi açısından büyük kolaylık sağlar. Böyle bir durumda, malik veya kiraya veren, boş durumdaki veya kendi kullanımındaki taşınmazın iç alanlarını görüntüleyebilir ve bu görüntüleri internet ortamında yayımlayabilir. Fakat ilânı internet ortamında yayımlanacak olan taşınmazda hâlihazırda bir kiracının oturması, ortaya önemli bir sorunun çıkmasına neden olur. Bu sorun, taşınmazın iç alanlarının görüntülenmesi sırasında kaçınılmaz olarak kiracının “özel alanının” görüntülerinin elde edilmesidir.

Taşınmazın iç alanlarını taşınmazı satmak veya kiraya vermek amacıyla görüntüleyen veya elde ettiği görüntüleri internet ortamında yayımlayarak herkese açık hâle getiren kişi; aynı zamanda kiracının yaşam alanının görüntülerini de kamuya açık hâle getirmektedir. Türk hukukunda kiracıya kiralananın fotoğraflarını çekerek malike, kiraya verene veya onun belirlediği üçüncü bir kişiye (örneğin, emlakçıya) verme veya kiralananın iç alanlarının görüntülenmesine veya bu görüntülerin internet ortamında yayımlanmasına katlanma borcu yükleyen bir kanun hükmü bulunmamaktadır.

Her ne kadar malikin veya kiraya verenin kiralananın iç alanlarının görüntülerini internette yayımlayarak taşınmazın daha hızlı pazarlanmasını sağlamak konusunda bir menfaati bulunsa da kiracının özel alanının üçüncü kişiler tarafından bilinmesini istememesine yönelik menfaati, malikin veya kiraya verenin sözü edilen menfaatinden üstündür. Zira malikin veya kiraya verenin, kiracının rızası olmaksızın fotoğraf veya video çekmek amacıyla kiralanana girmesi, kiralananın iç alanlarının görüntülerini çekmesi, kiracının kullanımındaki kiralananın iç alanlarının görüntülerini ilân vermek amacıyla internet ortamında yayımlaması, kiracının özel hayatının gizliliğini ve dolayasıyla temel hak niteliğindeki kişilik hakkını ihlâl eder.

Kiraya verenin; kiralananın kiracıya teslim edilmesinden sonra fakat onun tarafından tahliye edilmesinden önce, kiralananın iç alanlarının görüntülerini çekmesi veya bunları kiralananı pazarlamak amacıyla olsa bile internet ortamında yayımlaması, kiracının özel hayatına müdahale niteliğindedir ve kural olarak hukuka aykırıdır.

Malik veya kiraya veren, kiralananın iç alanlarını ancak kiracının rızasıyla görüntüleyebilir ve bu görüntüleri ancak onun rızasıyla internet ortamında yayımlayabilir. Aksi hâlde özel hayatına müdahale edilen ve kişilik hakkı ihlâl edilen kiracı, Türk Medeni Kanunu madde 24/I uyarınca hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kiracı; malike, kiraya verene veya diğer saldırıda bulunanlara karşı Kanun’da aranan diğer koşullar da varsa Türk Medeni Kanunu madde 25’te düzenlenen kişiliğin korunmasına ilişkin davaları açabilir, bu kapsamda ondan özellikle manevi tazminat isteyebilir.

PUBLISHING IMAGES OF THE LEASED REAL ESTATE ON THE INTERNET WITH THE PURPOSE OF SELLING OR LEASING IT TO OTHER

With the development of technology, it has become widespread in our country, as in the whole world, to publish advertisements for the sale or rental of immovable properties on the Internet. It is of great importance to use the images of the interior areas of the real estate in the advertisements published on the Internet.

Because advertisements published without images of the real estate usually do not attract the attention of prospective buyers or lessees; it even raises doubts about the accuracy of the information contained in the advertisement or the honesty of the person who published the advertisement. During acquiring the images of the real estate, if the immovable is empty or used by the seller or the lessor, provides great convenience in terms of acquiring the images. In such a case, the owner or the lessor may take photos of the interior areas of the immovable property that is vacant or in use of himself/herself and may publish these images on the internet.

However, the fact that a lessee already resides in the immovable, whose advertisement will be published on the internet, causes an important problem to arise. This problem is that while acquiring images of the interior areas of the immovable, obtaining images of the private area of the lessee is also inevitable.

The person who views the immovable for the purpose of selling or renting, or receiving the images of the immovable from the lessee, and makes the images available to the public by publishing them on the internet; it also makes images of the lessee's private space available to the public. In Turkish law, there is no legal provision that imposes an obligation on the lessee to take photographs of the leased real estate and give them to the owner, the lessor or a third party assigned by him/her, or to bear with the taking photograph of the interior areas of the leased real estate by them, or the publication of these images on the internet.

Although the owner or the lessor has an interest in making the real estate market faster by publishing the images of the interior areas of the rented property on the internet; the interest of the lessee in not wanting his/her private area to be known by third parties is superior to the said interest of the owner or the lessor. Because if the owner or the lessor without the consent of the lessee enters the rented immoveable, takes images of the interior spaces of the rented real estate and publishes the images of the interior spaces of the rented real estate which is in the use of the lessee on the internet, even for the purpose of advertising, violates the privacy of the lessee's private life and therefore the personal rights, which is a fundamental right.

It is illegal as a rule for the owner or the lessor to take pictures of the interior areas of the leased real estate or to publish them on the internet, even for the purpose of marketing of it, after the leased real estate is given to the lessee's use but before it is evicted by him/her. The owner or lessor may photograph the interior areas of the leased property only with the consent of the lessee and may publish these images on the internet only with the consent of him/her.

Otherwise, the lessee, whose private life has been interfered with and whose personal rights have been violated, may request protection from the judge against those who attack, pursuant to article 24/I of the Turkish Civil Code. Lessee can file lawsuits regarding the protection of personality regulated in article 25 of the Turkish Civil Code against the owner, lessor or other attackers if there are other conditions required in the law.

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Erman Bayram

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Kira, Taşınmaz, İnternet, Özel Hayat, Kişilik Hakkı.

Keywords: Lease, Real Estate, Internet, Private Life, Personal Rights.