Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen lisans eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen, lisans eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif eğitim: Dönem I, II ve III’te uygulanan kliniğe erken giriş, bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunun oluşturduğu ders topluluğunu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Dekanlık: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisindeki uygulamalı, teorik ve seçmeli derslerin yer aldığı öğrenim aşamasını,

d) Dönem: Tıp fakültesi eğitimindeki altı eğitim-öğretim yılının her birini,

e) Fakülte: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

h) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Komisyonunu,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Program Değerlendirme Komisyonu: Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonunu,

j) Rektörlük: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Seçmeli ders: Tıp fakültesi eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenci tarafından seçilen ve başarmak zorunda olunan dersi,

l) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

m) Staj veya staj bloğu: Dönem IV, V ve VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri,

n) Tıp alanı dışı ortak zorunlu ders: Fakültenin tıp alanı dışı eğitim-öğretim programında yer alan, öğrencinin almak ve başarmak zorunda olduğu dersi,

o) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ve Yatay Geçişler

Öğrenci işleri

MADDE 5- (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri, mezun takibi ve benzer her türlü işlemleri öğrenci işleri tarafından yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler, Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 6- (1) Kayıt işlemleri; YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirli günlerde, Üniversite tarafından istenilen belgeler ile yapılır. Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak.

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş uluslararası öğrenci olmak.

(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belge ve beyan ile Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıran öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek ilişiği kesilir. Bu kişilere verilen diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Uluslararası öğrencilerin Fakülteye kabul edilmesi ve kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7- (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme, derslere yazılma ve kimlik kartı

MADDE 8- (1) Her eğitim yılı başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Kayıt yenileme işleminin geçerli olabilmesi için danışman tarafından onaylanması gerekir. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ve derslere yazılmayan öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde bir ay içinde kaydını yenileyebilir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, öğrenim süreleri içerisinde geçerlidir.

Yatay geçişler, intibak ve muafiyet işlemleri

MADDE 9- (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM’nin yaptığı sınav sonucuna dayanarak ya da yatay geçiş ile Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakülteye kaydolan öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun uygun görüşüyle Fakülte Yönetim Kurulu; başarılı kabul edilen dersleri, kurulu veya stajı değerlendirerek, hangilerinden başarılı sayılacağını karara bağlar ve öğrencinin transkriptine işler. İntibak ettirilen yıl 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kurulu veya stajı kalan yıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilir.

c) (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Öğrenci muafiyet başvurularını, kayıt yaptırdıktan sonraki iki hafta içinde sunmak zorundadır. Bu süreler dışında yapılan muafiyet başvuruları dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. YÖK’ün belirttiği özel durumlar haricinde Fakülteye kayıt aşamasında olan uluslararası öğrencilerin, Senatonun belirlediği koşullarda dil sınavına alınarak yeterlilikleri değerlendirilir. İki yıl içinde Türkçe düzeyini Senatonun belirlediği düzeye getiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

Akademik takvim

MADDE 11- (1) Akademik takvim, her yıl Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulunca Senato onayına sunulur ve eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Fakültenin eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, kayıt yenileme ve benzeri konular akademik takvimde belirtilir.

(2) Akademik takvimde dönem I, II, III’te temel olarak ders kurulları en az yirmi sekiz hafta, dönem IV ve V’te staj blokları toplamda en az otuz iki hafta, dönem VI’da ön hekimlik dilimi bir yıl süreyle yapılır. Dönem final ve bütünleme sınavları, kurul, staj ve staj bloğu sınavları bu sürelere dahil değildir.

Dersler

MADDE 12- (1) Fakültede tam entegre, sistem temelli eğitim modeli uygulanmakta olup dersler güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) eğitim planlarına uygun olarak ve Fakültenin mezun yeterlilikleri gözetilerek, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) koordinasyonuyla Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından düzenlenir. Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılının sonunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimini tamamlayan bir mezunun sahip olması beklenen nitelikler olarak tanımlanan program çıktıları değerlendirmeleri ve UÇEP güncellemeleri göz önünde bulundurularak gerekli değişiklikler yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’e ait ders programları, dönem koordinatörleri ve yardımcıları tarafından ilgili anabilim dallarının görüşü alınarak; dönem IV ve V staj bloğu programları ise ilgili anabilim dalları ile birlikte dönem koordinatörleri ve yardımcıları tarafından düzenlenir ve her eğitim-öğretim yılı sonunda Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonuna sunulur. Fakülte Kurulu onayı ile birlikte program uygulamaya alınır.

(3) Dönem I, II ve III’te kurul dersleri içinde temel tıp derslerine ilave olarak Bilim Koridoru, Toplum Sağlığı ve Sosyal Hekimlik Koridoru (TSH) dersleri yer alır. Kurul dersleri dışında ise mesleki beceri geliştirmeye yönelik Kliniğe Erken Giriş (KEG) dersleri, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) dersleri ve kişisel gelişimi arttırmaya yönelik alan içi ve alan dışı seçmeli dersler yer alır.

(4) Aktif eğitim derslerinin programları aktif eğitim koordinatörü, yardımcıları ve ilgili dönem koordinatörü tarafından hazırlanır. Aktif eğitim derslerinin işleyişi aktif eğitim koordinatörü ve yardımcıları tarafından takip edilir. Aktif eğitim dersleri aşağıdaki derslerden oluşur:

a) Bilim koridoru; eğitim süreci boyunca bilimsel çalışma planlama, yürütme, veri toplama-analiz etme ve güncel literatürü takip etme becerilerini kazandırmak amacıyla yapılan teorik ve pratik derslerden oluşur. Bilim koridoru derslerinin işleyişi, bilim koridoru koordinatörü ve dönem koordinatörleri tarafından takip edilir.

b) TSH koridoru; eğitim süreci boyunca toplumun gereksinimlerine yönelik sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel etik değerlere sahip, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını önceleyerek doğru tanı koyma ve tedavi yapabilme becerisini kazandırmak amacıyla yapılan teorik ve pratik derslerden oluşur. TSH koridoru derslerinin işleyişi, TSH koordinatörü ve dönem koordinatörleri tarafından takip edilir.

c) KEG dersleri; güncel UÇEP ve Fakülte Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) temel alınarak her yıl ve her kurulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak belirlenen, hekimlik mesleği uygulama becerilerini kazandırmaya yönelik pratik derslerden oluşur. KEG derslerinin işleyişi, KEG koordinatörü ve dönem koordinatörleri tarafından takip edilir.

ç) PDÖ dersleri; güncel UÇEP ve Fakülte ÇEP temel alınarak her yıl, her kurulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak belirlenen, hekimlik mesleğinde sıklıkla karşılaşılan sorun ve olayların çözümlenmesine yönelik derslerden oluşur. PDÖ derslerinin işleyişi PDÖ koordinatörü ve dönem koordinatörleri tarafından takip edilir.

(5) Entegre dersler; eğitim süresi boyunca kurullarda ve staj bloklarında farklı disiplinleri ilgilendiren semptom ve hastalıklarla ilgili ortak yapılan dersleri ifade eder. Entegre derslerin işleyişi entegre dersler koordinatörü ve dönem koordinatörleri tarafından takip edilir.

(6) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler de olabilir. Alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin organizasyonu, derslerin seçilmesi, ders kontenjanlarının belirlenmesi Ölçme-Değerlendirme Komisyonu seçmeli ders koordinatörü, yardımcısı ve ilgili dersin öğretim elemanı tarafından organize edilir. Seçmeli ders kredisi, toplam kredinin %25’ini geçemez.

(7) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerden oluşur. Bu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak birinci sınıfta okutulur. Mesleki yabancı dil, zorunlu ve kredili ders olarak ikinci sınıfta okutulur.

Programın dağılımı

MADDE 13- (1) Fakülte eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Bu altı dönem; klinik öncesi, klinik staj ve ön hekimlik olmak üzere üç evreden oluşur. Klinik öncesi evre dönem I, II ve III; klinik staj evresi dönem IV ve V, ön hekimlik evresi de dönem VI intörnlük diliminden oluşur.

(2) Fakülte eğitiminde yıl geçme esası vardır. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı yılı, dönem IV ve V’te kaldığı staj/staj bloğunu ve dönem VI’da kaldığı intörnlük eğitim dilimini aynı şekilde tamamlayarak bir üst yıla geçer ya da mezun olur.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 14- (1) Fakültede eğitim-öğretim; TEAD, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu ve Program Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ve görevler şunlardır:

a) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu: Bir başkan, eğitim-öğretim baş koordinatörü ve yardımcısı, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, aktif eğitim koordinatörü ve yardımcıları, seçmeli ders koordinatörü ve yardımcısı, entegre ders koordinatörü ve TEAD’ı temsilen bir öğretim üyesinden oluşur. Başkan, lisans eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısıdır. Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun ve üyelerinin görevleri şunlardır:

1) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu; Program Değerlendirme Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu ve TEAD’ın tespit ve önerileriyle tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapar, bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını Mayıs ayının sonuna kadar hazırlar ve programda yer alan dersleri verecek öğretim üyelerini ilgili anabilim dallarıyla görüşerek belirleyip, Haziran ayının sonuna kadar programın son şeklini vererek Fakülte Kurulunun görüşlerine sunar.

2) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu eğitim-öğretimin, Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde ve düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Gerektiğinde öğrencilerin durumları hakkında Dekanlığa bilgi verir.

3) Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

4) Eğitim-öğretim baş koordinatörü; Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç Mayıs ayının ilk haftasında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun onayına sunar.

5) Eğitim-öğretim baş koordinatör yardımcısı; Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, bu çizelgelerin en geç Mayıs ayının ilk haftasında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunun onayına sunulmasında baş koordinatöre yardım eder.

6) Dönem koordinatörü; Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörü; yıllık olarak bir sonraki yılın takvimine göre her sınıf için, anabilim dallarınca verilen programlar çerçevesinde, ders konularını ve bu dersleri vermekle yükümlü anabilim dallarını, sınavlarının günlerini ve kredilerini kapsayan bir öğretim ve sınav çizelgesi hazırlar. Dönem koordinatörleri hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgelerini Nisan ayı sonuna kadar eğitim-öğretim baş koordinatörlüğüne sunar.

7) Dönem koordinatör yardımcısı; dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim üyeleridir. Her dönem koordinatörü,yardımcısı olacak öğretim üyesini, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu başkanına sunar ve başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

8) Aktif eğitim koordinatörü; Dekan tarafından dönem I, II ve III’te uygulanan bilim ve TSH koridoru, PDÖ ve KEG derslerinin koordinasyonu, dönem IV, V ve VI’daki bilim ve TSH koridoru organizasyonu için Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

9) Aktif eğitim koordinatör yardımcıları; bilim ve TSH koridoru, KEG ve PDÖ derslerinin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyeleridir. Aktif eğitim koordinatörü, her bir koridor ya da ders için yardımcısı olacak bir ya da birden fazla sayıda öğretim üyesini, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu başkanına sunar ve başkanın teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

10) Seçmeli ders koordinatörü; Dekan tarafından görevlendirilen, tüm yıllarda uygulanan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesidir.

11) Seçmeli ders koordinatör yardımcısı; Dekan tarafından görevlendirilen, tüm yıllarda uygulanan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu seçmeli ders koordinatörüne yardımcı öğretim üyesidir.

12) Ders kurulu sorumlusu, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen ders kurulu sorumlusu öğretim üyeleri; dönem I, II ve III’te dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile birlikte ilgili kurulun içeriğinin ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme biriminin belirlediği sınav komisyonlarına aktarımından sorumludur.

13) Staj bloğu sorumlusu; Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen staj bloğu sorumlusu öğretim üyeleri, dönem IV ve V’te dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile birlikte ilgili bloğun içeriğinin ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme komisyonunun belirlediği sınav komisyonlarına aktarımından sorumludur. Dönem VI’da ise intörn doktorların çalışma planının organizasyonu ve karnelerinin öğrenci işlerine aktarımından sorumlu öğretim üyeleridir.

b) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütüncül bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin tasarımını ve işleyişini iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur. Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonuna karşı sorumludur. Ölçme-Değerlendirme Komisyonu üyeleri; Dekanlık tarafından görevlendirilen eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, TEAD’ı temsilen bir öğretim üyesi, aktif eğitim koordinatörü, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Toplantılara öğrenci temsilcisi olarak oy hakkı olmaksızın en az üç öğrenci davet edilir.

c) Program Değerlendirme Komisyonu: Fakültedeki lisans eğitim programını bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekli iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan komisyondur. Komisyon, Lisans Eğitim-Öğretim komisyonuna karşı sorumludur. Komisyon, Dekanlık tarafından görevlendirilen, TEAD’ı temsilen bir öğretim üyesi, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Toplantılara öğrenci temsilcisi olarak oy hakkı olmaksızın en az üç kişi davet edilir.

Eğitim planları ve ders kredileri

MADDE 15- (1) Fakültede tam entegre eğitim-öğretim sistemi; kuramsal dersler, uygulamalar, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler, kurul dersleri, aktif eğitim dersleri, stajlar, staj blokları, seminerler ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim-öğretim, kurul sistemi içinde yer alan her yıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği eğitim planlarına göre yapılır.

(3) Kurulların kredilendirilmesi AKTS’ye göre yapılır. Fakültenin eğitim planı her yıl 60 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS kredisidir. Her dersin AKTS değeri dönem koordinatörü tarafından her yıl belirlenir.

(4) Fakültenin Senato tarafından kabul edilmiş eğitim planına uygun ders programları en geç, her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(5) Ortak zorunlu derslerin, KEG derslerinin, alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin kredileri kurul derslerinden ayrı değerlendirilir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Tüm ders ve staj kurullarına devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulları eğitim programı içindeki teorik derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili ders kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez, öğrencinin ders kurul sonu başarı notu sıfır olarak kabul edilir. Öğrencinin ders kurulları eğitim programı içindeki pratik derslere, KEG ve PDÖ derslerine mazeretsiz devamsızlık hakkı yoktur. Bu derslere mazeretli devamsız olan öğrenci, ilgili öğretim üyesinin belirlediği ve Dekanlıkça uygun olan bir tarihte telafi yapar. Devamsız olan ve telafi yapmayan öğrenci ilgili dersin uygulama sınavına giremez ve uygulama başarı notu sıfır olarak kabul edilir.

b) Dönem IV ve V stajlarında, staj blokları eğitim programı içindeki teorik derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, staj bloğuna devam etmemiş sayılır ve ilgili staj bloğunun sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Öğrencinin staj bloğu sonu başarı notu sıfır olarak kabul edilir. Staj blokları eğitim programı içindeki pratik derslere mazeretsiz devamsızlık hakkı yoktur. Bu derslere mazeretli devamsız olan öğrenci ilgili öğretim üyesinin belirlediği ve Dekanlıkça uygun olan bir tarihte telafi yapar. Devamsız olan ve telafi yapmayan öğrenci ilgili staj bloğunun uygulama sınavına giremez ve uygulama başarı notu sıfır olarak kabul edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci, staj bloğunu bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Dönem VI intörnlük eğitiminde, mazeretsiz devamsızlık hakkı yoktur.

ç) Fakültede öğrencilerin devam durumları; dönem I, II ve III’te ilgili kurul sorumlusu tarafından izlenir ve dönem koordinatörlüğüne kurul sınavından en geç iki gün öncesinde iletilir. Dönem IV ve V’te ise staj bloğu sorumluları tarafından, dönem VI’da da ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir.

d) Ülkemizi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı ile resmî olarak görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süreler devamsızlık hesaplamasında dikkate alınmaz.

e) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Uygun görülmeyen raporlar için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Üniversite Hastanesi Sağlık Kurulundan görüş talep edilebilir. Uzman görüşünün müspet olması durumunda rapor işleme alınırken, menfi görüş sonucu mazeret kabul edilmez.

f) Ortak zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Akademik danışmanlık sistemi

MADDE 17- (1) Öğrencilerin eğitimleriyle ilgili soru ve sorunlara rehberlik yapmak üzere, Dekanlık tarafından öğretim üyeleri arasından her öğrenci için danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlık sistemi aşağıdaki öğelerden oluşur:

a) Öğrenci Akademik Danışmanlık Birimi Kurulu; Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri anabilim dallarından birer öğretim üyesinden oluşan kuruldur. Kurulun amacı danışmanlık sisteminin geliştirilmesine yönelik güncel tıp eğitimi doğrultusunda yayınlardan ve bilgilerden yararlanarak öneriler hazırlamak ve bu önerileri Fakülte Yönetim Kuruluna sunmaktır. Kurul bu amaçla düzenli olarak toplanır ve danışmanlık sisteminin yürütülmesini izler.

b) Akademik danışman; öğrencinin akademik, sosyal, ekonomik ortamının belirlenmesi ve bu açıdan sorun olup olmadığı, ders başarısında kullandığı öğrenme yöntemleri, zaman yönetimi ve bu yöntemleri nasıl kullandığı, hekimlik ile ilişkili profesyonel davranışlarını gözden geçirmesi ve geliştirmesine yönelik değerlendirmeleri, kariyer gelişim hedefleri, yabancı dil bilgisi ve geliştirmeye yönelik hedefleri, bilişim teknolojilerine yakınlığı, okuma alışkanlığı, bilimsel araştırmalara ilgisi gibi konularda durumunun ve karşılaştığı sorunların belirlenmesinde yardımcı olan ve bunlara yönelik çözümler için öğrenciye destek olarak değerlendirmelerde bulunan deneyim sahibi öğretim elemanıdır.

(2) Uluslararası öğrenci danışmanı; yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözümü için, öğrenciye destek olan ve akademik danışmana ek olarak bu konularda değerlendirme yapan öğretim elemanıdır.

(3) Engelli öğrenci danışmanı; engelli öğrencilerin özel durumundan kaynaklanan sorunlarının belirlenmesi ve mümkün olan çözüm önerilerinin ortaya konması için öğrenciye destek olan ve akademik danışmana ek olarak bu konularda değerlendirme yapan öğretim elemanıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi

Sınavlar

MADDE 18- (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda kurulda işlenen teorik dersler için kurul bitiminden sonra en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır.

b) Ders kurulu aktif eğitim dersleri sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda aktif eğitim dersleri için kurul bitiminden sonra en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu aktif eğitim dersleri sınavı yapılır. Ders kurulu aktif eğitim derslerinin sınavı ders kurulu sınavı ile birlikte yapılabilir.

c) Ders kurulları dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki teorik dersler için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

ç) Aktif eğitim dersleri dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki aktif eğitim dersleri için aktif eğitim dersleri dönem final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not aktif eğitim dersleri final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır. Aktif eğitim dersleri final sınavı ders kurulları dönem final sınavı ile birlikte yapılabilir.

d) Ders kurulları dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te ders kurullarının tümündeki teorik dersler için ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler, ders kurulları dönem bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not, ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları dönem bütünleme sınavı yapılır.

e) Aktif eğitim dersleri dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te aktif eğitim dersleri dönem final sınavında başarısız olan öğrenciler, aktif eğitim dersleri bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not, aktif eğitim dersleri bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra aktif eğitim dersleri bütünleme sınavı yapılır. Aktif eğitim dersleri bütünleme sınavı ders kurulları dönem bütünleme sınavı ile birlikte yapılabilir.

f) Staj bloğu sınavı: Dönem IV ve V’te, her staj bloğu sonunda o staj bloğunun sınavı yapılır. Staj bloğu sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Staj bloğu sınavına girebilmek için öğrencinin her bir staj bloğu için tanımlanmış olan beceri eğitimi yeterliklerini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Her staj bloğunda yazılı sınav için tanımlanmış minimum notu alan öğrenciler sözlü sınava girebilirler.

g) Staj bloğu bütünleme sınavı: Staj bloğu sınavından başarısız olan öğrenciler için staj bloklarının bitiminden sonra akademik takvimde belirlenen tarihte staj bloğu bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenci o staj bloğunu tekrar eder. Tek staj bloğu tekrarı yapıp başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavları, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte staj bloğu bitiminden itibaren en erken on beş gün sonra yapılır. Dönem IV ve V’te herhangi bir staj bloğunu tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden uygun bir zamanda bir sonraki dönemin öğrenimine katılabilir.

ğ) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem final ve bütünleme sınavları ile staj bloğu sınavı ve staj bloğu bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Üniversite Hastanesinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Mazeretsiz olarak girilmeyen ders kurul sınavı notu sıfır sayılır ve ders kurulu sınavı not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret kurul sınavına alınmayan, ders kurul sınavı ve mazeret ders kurulu sınavına girmeyen öğrenciler dönem final ve bütünleme sınavlarına girebilir.

h) Seçmeli ders değerlendirmesi: Öğrencilerin alan içi seçmeli derslerde başarılı olabilmeleri için derslere devam etmeleri ve yapılacak değerlendirmede yeterlilik almaları zorunludur. Yeterlilik alan öğrenci başarılı kabul edilir. Yeterlilik değerlendirmesi, alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme yöntemleri ile yapılır. Öğrencinin yeterlilik alabilmesi için alan için seçmeli derse devam etmesi ön koşuldur. Devamsızlıktan kalan öğrenci Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde seçmeli dersi aynen tekrar eder. Tıp alanı dışı zorunlu dersler ve seçmeli derslerin sınavları sonrasında başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme geçer ve bu dersleri o dönem içinde tekrarlar. Bu derslerin tümünden dönem V’in sonuna kadar başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya (intörn hekimlik dönemi) başlayamaz.

ı) KEG derslerinin değerlendirilmesi: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda o ders kurulundaki KEG dersleri için kurul bitiminden sonra en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte KEG dersleri sınavı yapılır. KEG dersi sınavları istasyon usulü yapılandırılmış klinik uygulama sınavı olarak yapılıp, yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenci yeterlilik alamadığı KEG dersi için ders kurulu sınav komisyonu tarafından belirlenen tarihte telafi yapmak zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan ve daha önceden Fakülte internet sayfasında ilan edilen sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara, bu programdaki gün ve saatlerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Sınav, Üniversite binaları dışında yapılmaz. Sınavın başlamasından itibaren ilk on beş dakikadan sonra sınava katılmak isteyen öğrenciler sınava alınmaz. Sınavın ilk ve son on beş dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.

(3) Sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından birlikte yapılır, iki ayrı not verilir ve ortalamaları alınır. Dönem IV ve V öğrencileri için sınavlar; sözlü, yazılı olarak ve/veya pratik uygulama ile yapılabilir.

(4) Ders kurulu/staj bloğu sınavları; ders kurulu/staj bloğu sorumlusu, dönem koordinatörü ve/veya yardımcısı ile Ölçme-Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda oluşturulan sınav komisyonu tarafından düzenlenir.

(5) Ders kurulu aktif eğitim dersleri sınavları; aktif eğitim sorumlusu ve yardımcısı ve aktif eğitim derslerine katkı yapan öğretim üyeleri tarafından düzenlenir.

(6) Ders kurulu final sınavı; Ölçme-Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda oluşturulan sınav komisyonu tarafından düzenlenir.

(7) Sınavlar sorumlu öğretim üyeleri ile Dekanlık tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde yapılır.

(8) Sınav süresi ve sınavdaki soru sayısı Ölçme-Değerlendirme Komisyonunca görevlendirilen sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(9) Öğrenciler, sınav salonuna ders malzemesi getiremez. Ancak sınav gözetmeninin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler.

(10) Sınavda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır. Bu öğrencilere ayrıca 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(11) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(12) Sınav evrakları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile saklanır.

(13) Gerekli görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(14) Sınavlarda güvenliğin sağlanması ve kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler, Dekanlık tarafından alınır.

Sınav sorularına ve notlarına itiraz

MADDE 19- (1) Öğrenciler, yapılan tüm değerlendirme sınavlarında hatalı olduğunu düşündükleri sorularla ilişkili itirazlarını ilgili sınavın bitiminden itibaren iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İtirazlar sınav bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlanarak sınav sonuçları ile birlikte Dekanlık tarafından öğrenci panolarında ve/veya e-üniversite sisteminde ilan edilir.

(2) Öğrenciler yapılan tüm değerlendirme sınav sonuçları ilan edildikten sonra, sınav sonuçlarına itirazlarını en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan itirazlar, itiraz edilen sınavın sınav komisyonu tarafından değerlendirilir, maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmeleri yapılır ve en geç yedi iş günü içinde karara bağlanarak Dekanlık tarafından ilan edilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 20- (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav puanı virgülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilen sınavlarda puan hesaplamasında, virgülden sonraki iki basamak 50 ve 50’nin üzerinde ise birler basamağı bir artırılacak şekilde, 50’nin altında ise birler basamağı değiştirilmeden uygulanır. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

      100 Puan

Üzerinden Değeri        Harf Notu        Katsayı        Başarı Değerlemesi

       90-100                       AA               4,00                   Başarılı

        80-89                        BA               3,50                   Başarılı

        70-79                        BB                3,00                   Başarılı

        65-69                        CB                2,50                   Başarılı

        60-64                        CC                2,00                   Başarılı

        50-59                        DD               1,50                   Başarısız

        30-49                        FD                1,00                   Başarısız

         0-29                          FF                0,00                   Başarısız

(2) Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgesinde ayrıca aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

a) DZ (başarısız-devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

b) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız olan öğrencilere verilir.

(3) Yeterlik veya muafiyet sınavları sonucu başarılı bulunan öğrencilerin notları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 21- (1) Sınavlardaki başarının değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) Ders kurul notu; dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda yapılan ders kurulu ve KEG dersleri dışındaki aktif eğitim dersleri kurul sınavında alınan nottur. Aktif eğitim derslerinin ders kurulu sınav notuna etkisi, her kuruldaki teorik ve aktif eğitim ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunca belirlenir. Ders kurulu sınavında öğrenci, o sınavın içeriğindeki her anabilim dalına ve aktif eğitime ait derslerden %50'nin altında puan alırsa, o anabilim dalı için elde edilen puan ile o anabilim dalının toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür. Sınavlarda soru sayısı altının altında olan anabilim dallarının soruları birleştirilerek ortak baraj uygulanır. Yapılacak ortak baraj sayısı dönem koordinatörlüğünce belirlenir. Dönem finali ve bütünlemesinde bu uygulama geçerli değildir.

b) Dönem final notu; dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda yapılan teorik dersler ve KEG dersleri dışındaki aktif eğitim dersleri ders kurulları final sınavında alınan nottur. Aktif eğitim derslerinin ders kurulları final sınav notuna etkisi, teorik/pratik uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonunca belirlenir.

c) Dönem bütünleme notu; dönem final sınavı ile bir üst döneme geçemeyen öğrenciler için yapılan ve dönem final sınavı ile eşdeğer olan sınavdır. Dönem final notu hesaplamasındaki esaslar bütünleme notu hesaplaması içinde geçerlidir.

ç) Dönem başarı notu; dönem I, II ve III’te ders kurullarının ağırlıklı not ortalamasının %50’si ile dönem final notu veya dönem bütünleme notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Ders kurullarının ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında kurulların ders yükü göz önünde bulundurulur. Dönem I, II ve III’te alan içi ve alan dışı seçmeli dersler, KEG dersleri ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz. Dönem IV ve V’te staj bloklarının ağırlıklı ders yüküne göre hesaplanan staj bloğu sınavı veya staj bloğu bütünleme sınavı notlarının ortalamasıdır. Dönem IV ve V’te alan içi seçmeli staj dersleri dönem başarı notu hesaplamasına katılır, alan dışı seçmeli dersler ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencinin; bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem final veya dönem bütünleme notuna bakılmaksızın dönem başarı notunun en az altmış olması ve ilgili dönemin tüm KEG derslerinden yeterlilik almış olması gerekir.

(3) Dönem I, II ve III kurul sınavında, soru sayısına ve soru dağılımına, derslerin öğrenim hedefleri göz önünde bulundurularak, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu karar verir. Kurul içindeki teorik ve pratik ders saatine göre kurul sınavında ilgili bölümlere ait soru sayıları dönem başında hesaplanarak anabilim dalına bildirilir. Teorik ve pratik ders saati hesaplamasına bağlı kalarak anabilim dalı pratik sınav uygulamasını düzenler. İlgili anabilim dalı hangi kurulda pratik sınav uygulamasını nasıl yapacağını dönem başında Ölçme-Değerlendirme Komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, mecburi değişiklikler yine Ölçme-Değerlendirme Komisyonu onayı ile yapılır. Pratik uygulamaların tamamına katılım zorunludur. Pratik uygulamalarda mazeretsiz devamsızlık yapan ya da pratik uygulama sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci, kurul sınavında ilgili dersin teorik sorularını cevaplandırsa bile cevapları geçersiz sayılır.

(4) Dönem IV ve V staj ve staj bloğu sınavları; pratik ve/veya sözlü ve yazılı sınav, ödev, görsel veya yazılı sunum, yapılandırılmış sözlü, proje ve benzeri olarak uygulanır. Pratik ve/veya sözlü sınavı ile yazılı sınavın staj geçme notuna olan etkisi, Ölçme-Değerlendirme Komisyonunun tavsiyesi ile staj ve staj bloğu içinde yer alan anabilim dalı tarafından her yıl eğitim-öğretim yılının sonunda belirlenerek Dekanlığa sunulur. Ölçme-Değerlendirme yöntemleri eğitim-öğretim yılı başlamadan ilan edilir.

(5) Tıp alanı dışı ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin başarı durumu, 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Genel not ortalaması

MADDE 22- (1) Tüm tıp eğitimine ait genel not ortalaması, her dönemde öğrencinin aldığı dönem başarı notlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir. Tekrarlanan ders, kurul veya staj için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

MADDE 23- (1) Öğrenciler eğitimini her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın intörnlük dönemi dahil, azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Tıp eğitimini bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde devamsızlık/hiç almadığı staj nedeniyle başarısız olan öğrencilerin bu staj sayıları altı ve üzerinde ise öğrencinin Fakülteyle ilişiği kesilir.

b) Tıp eğitimini bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde başarısızlık nedeniyle tamamlayamadığı staj sayısı beş ve altında olan öğrenciler için her bir staj için iki hak daha verilir. Bu haklarının sonunda iki veya daha fazla stajdan başarısız olan öğrencilerin Fakülteyle ilişiği kesilir.

c) Verilen ek staj hakları sonunda tek bir stajı kalan öğrencilere bu staj için sınırsız tekrar hakkı verilir. Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Verilen ek staj hakları sonunda başarılı olan öğrenciler eğitim sürelerine bakılmaksızın dönem VI intörnlük eğitimine geçmeye hak kazanır. İntörnlük için hak kazanan öğrenci, ilk uygun intörn grubuyla beraber eğitimine devam eder.

(2) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretler nedeniyle kaybedilen süreler eğitim süresinden sayılmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı ve diğer Yükseköğretim Kurulu öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

(4) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Silme, Mezuniyet ve Özel Öğrencilik Statüsü

Kayıt dondurma

MADDE 24- (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle, öğrenime YÖK kararınca ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi.

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süresi ve ek süresi işlemez. Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar.

(3) Bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, dönem final ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yılsonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından değerlendirilerek, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yıl izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Böyle bir durumda izin başvurusunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, dönem başlangıcından itibaren en fazla on iş günü içinde yapılması gerekir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemin sınavlarına giremez.

Fakülteden ilişik kesme

MADDE 25- (1) Fakülteden ilişik kesmek isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenciye talep etmesi halinde kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

(2) Bu şekilde Fakülteden ilişiği kesilen öğrenci, ancak 6 ncı maddedeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

MADDE 26- (1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi sağlamış, bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Tıp Doktoru Diploması verilir. Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki de verilir.

(2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca;

a) Öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm ve programı ve aldıkları dersleri, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir transkript,

b) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi,

verilir.

(3) Fakülte sıralamasında ilk üçe giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Genel not ortalaması sıralamasında ilk üç sırada bulunmak.

b) Eğitim-öğretimin ilk üç yılının en az yarısını Fakültede tamamlamış olmak.

c) Dönem ve staj tekrarı yapmamış olmak.

(4) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda, Senato kararları uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 27- (1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan, ancak tıp doktorluğu öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 28- (1) Özel öğrencilerin ders, başarı ve benzeri özlük değerlendirmelerinde ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılır. Not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Özel öğrenci statüsünde Fakülte değişimi öğrenim süresince sadece bir kez yapılır. Bu öğrencilerde, Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve sınavlara girme zorunluluğu aranmaz; yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. Belirlenen programlar haricinde fakülteler arası dönem ya da staj bloğu değişikliği yapılamaz. Başvuruların hepsi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından değerlendirilerek ders uyumu araştırılır. Bu konu, özellikle dönem IV ve V öğrencilerinin talepleri ile ilgili olarak staj blok koordinatörleri ile görüşülerek karara bağlanır.

(3) Fakülteden özel öğrenci statüsünde başka bir tıp fakültesine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin dönem II ve III’te dönem programının başlamasından veya dönem IV ve V’te staj bloğu programının başlamasından en az bir ay önce resmî dilekçe ile Fakülteye başvurması gerekir. Dönem I ve Dönem VI öğrencilerinin, özel öğrenci statüsüne kabul edilmesi konusundaki karar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilir. Özel öğrenci statüsüne alınacak öğrenci sayısı mevcut dönemin öğrenci sayısının %5’ini aşmayacak şekilde sınırlandırılır. Bu sayının üstünde başvuru olması durumunda öğrencinin genel not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır. Özel öğrenci statüsünde Üniversiteye gelmek için başvuran öğrencilerle ilgili değerlendirmeler Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise Fakülte tarafından seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

(5) Değişim programı çerçevesinde, özel öğrenci statüsündeki ve değişim programındaki öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Spor ve kültürel etkinlikler

MADDE 29- (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin

MADDE 30- (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.