Karar ile, köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüklerine istisna getirildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 14/12/2023 TARİHLİ VE 2023/2135 SAYILI KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde;

- Köy kamu tüzel kişiliklerinin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüklerine istisna getirilmesine karar verilmesine,

- Bu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına ve Kurum internet sitesinde duyurulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.