Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GELECEK NESİL HABERLEŞME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CXC): Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin temel amaçları şunlardır:

a) Gelecek nesil haberleşme teknolojileri konusunda ileri düzeyde disiplinlerarası kuramsal ve deneysel araştırma yapma imkanı oluşturmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapmak, ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmak.

c) Nitelikli doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin yetiştirilmesine katkı vermek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek, bu alanda bilimsel yayımlar yapmak, ilgili mevzuat kapsamında ulusal ve uluslararası patentler almak.

d) Üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak.

e) Ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gelecek nesil haberleşme teknolojileri konusunda ileri düzeyde ve disiplinlerarası kuramsal ve deneysel araştırma yapma imkânı oluşturulması için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunmak:

1) 6G ve ötesi gelecek nesil mobil ve kablosuz haberleşme ağları ve teknolojileri.

2) Moleküler haberleşme, THz-bandında elektromanyetik haberleşme, kuantum haberleşmesi, akustik haberleşme, görünür-ışıkla haberleşme gibi konvansiyonel olmayan gelecek nesil haberleşme ağları ve teknolojileri.

3) Her şeyin interneti, nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemler gibi gelecek nesil haberleşme ağı mimarileri.

4) Biyolojik ve fiziki sistemlerin haberleşme/bilgi kuramları ve teknolojileri ile anlaşılması ve kontrolü.

5) Biyo-esinli haberleşme teknolojileri.

6) Haberleşme teknolojileri ile etkinleştirilmiş gelecek nesil sağlık, çevre ve endüstri uygulamaları.

7) Biyo-siber ve makro-nano haberleşme arayüzleri.

8) Mikroakışkanlar, mikro-elektrik-mekanik sistemler (MEMS)/nano-elektrik-mekanik sistemler (NEMS), biyonanoteknolojiler, nanomalzemeler ile etkinleştirilmiş mikro/nano-boyutlu haberleşme elemanları ve sistemleri.

9) Veriye dayalı ve yapay zeka ile etkinleştirilmiş haberleşme sistemleri.

10) Enerji hasat eden haberleşme sistemleri.

11) Uydu ve uzay haberleşme teknolojileri ve haberleşme ağı mimarileri.

12) İnsansız hava araçları (İHA) haberleşme ağları.

13) Artırılmış ve sanal gerçeklik için gelecek nesil haberleşme teknolojileri.

14) Gelecek nesil haberleşme sistemleri için sinyal işleme.

15) Gelecek nesil haberleşme sistemleri için bilgi kuramı.

16) Gelecek nesil haberleşme sistemleri için benzetim ve sınama ortamları.

17) Gelecek nesil haberleşme için yazılım.

b) Üniversitenin farklı bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin, haberleşme teknolojileri konusunda evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkı sağlamak.

c) Gelecek nesil haberleşme teknolojileri konusunda yurt içi akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar yapmak veya teknolojiyi geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitenin öğretim üyeleri ve çalışanları arasından en fazla beş müdür yardımcısı iki yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün belirli sorumluluk ve yetkiler için vekâlet vermesi kaydıyla Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcılarını önermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan ve fakültelerde Üniversitenin mühendislik, fen ve tıp fakültelerinde görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıl süre ile görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafindan belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak iki ayda bir defa ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılar gerekli olan durumlarda telekonferans usulü ile de düzenlenebilir ve olağanüstü toplantılar için kararlar elektronik posta üzerinden oy çokluğu ile alınabilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

c) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanları ve endüstriyel araştırmacı ve yöneticilerden oluşan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.