Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KUHyTech): Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hidrojen üretimi, depolanması ve taşınması, doğrudan kullanımı ya da değerli sentetik kimyasallara dönüştürülmesi konularında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı teknolojik bilgi üretmek, bu alanlarda gelişmekte olan teknolojilere odaklı prototipler geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak.

b) Hidrojen teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek.

c) Hidrojen teknolojileri alanında doktora sonrası ve deneyimli araştırmacılar için cazibe merkezi olmak.

ç) Bilimsel yayınlar yapmak ve patentler almak.

d) Üniversitelerde yürütülen araştırmaları endüstri ve teknolojik gelişmeler yönünde bilgi birikimi sağlamak ve endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli personel yetiştirmek.

e) Üniversite ve sanayi iş birliğine ortam ve süreklilik sağlamak.

f) Teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile rekabet gücünü arttırmak.

g) Üniversitenin bilimsel ve teknik altyapısını, ilgili kurumların deneyimi ile birleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hidrojen üretimi için elektrifikasyona dayalı yeni teknolojiler geliştirmek, var olan teknolojileri çevreye duyarlı hale getirmek.

b) Hidrojenin fiziksel ve kimyasal yolla depolanması, taşınması konularında yeni teknolojiler geliştirmek.

c) Hidrojen ve hidrojene dayalı kimyasallar için yakıt pili teknolojilerini geliştirmek, sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş hidrojenin ve hidrojen türevi moleküllerin var olan ve gelişmekte olan teknolojilere entegrasyonunu sağlayan çalışmalar gerçekleştirmek.

ç) Bu maddede belirtilen araştırma konuları ve alanlarda ulusal ve uluslararası toplantı ve çalıştay düzenlemek, bu alanda toplumsal bilinci artırıcı yayınlar yapmak.

d) Yurt içi akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek.

e) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, hidrojen teknolojileri alanına giren konularda çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir/gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.Müdür dışındaki dört üyenin üçü Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden olmalıdır. Bu dört üye Müdür tarafından aday gösterilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündemle, olağan olarak yılda 4 kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile iş birliği içinde kararlaştırmak.

c) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu kararıyla, enerji alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanlarının ve endüstriyel araştırmacı ve yöneticilerin yer alacağı en çok on kişiden oluşan Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 12- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.