Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index dizinini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı (ABD)/anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakültelerde, bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalı veya dalları bulunmayan enstitü anabilim dalları ile disiplinlerarası oluşturulan enstitü anabilim dallarında, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile en az üç üyeden oluşan kurulu,

f) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

g) DOI: Digital Object Identifieri,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,

h) Enstitü: Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerini,

ı) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) ESCI: Emerging Sources Citation Index dizinini,

k) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

l) GRE: Graduate Record Examination sınavını,

m) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinde kazanılması gereken bilgi, kavrama ve beceri düzeyini,

n) Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunu,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

p) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded dizinini,

r) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

s) SSCI: Social Science Citation Index dizinini,

ş) Sürekli Eğitim Merkezi: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

u) Ulusal/Uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim/anasanat dalı için Üniversitelerarası Kurulun doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergiyi,

ü) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından; tezli yüksek lisans programları için yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak, tezsiz yüksek lisans programları için lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak, güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili Enstitü Kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, bir lisans diplomasına sahip olmak ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

(3) Sanatla ilgili yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Ancak disiplinlerarası programlarda ALES puanı aranabilir.

(4) Yüksek lisans programlarına müracaat için yabancı dil koşuluna ilişkin esaslar, her yarıyılda alınacak öğrenciler için, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili Enstitü Kurulları önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması koşulu aranır.

(6) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(7) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dalı programı için üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların kabulünde başarı değerlendirmesi jüri tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın beş katı sayıda aday, önceden duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır; sınav/mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir; sınav/mülakat notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir ve genel not ortalaması hesaplanmaz. Sınav sonuçları ilan edilirken asıl ve yedek liste ilan edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iki iş günü içerisinde mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(9) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer sınav puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarında, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak genel başarı sıralaması yapılır ve kayıt hakkı kazananlar belirlenir.

(11) Sanatla ilgili programlarda, genel başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %50’sinin toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili Enstitü Kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvurusu kabul edilen tüm adaylar ALES ve eşdeğer sınav puanının %50’si ile mezuniyet not ortalamasının %20’si hesaplanarak yapılan sıralamayla, ilan edilen kontenjanın beş katı sayıda aday, önceden duyurulan gün ve saatte yazılı sınava ve/veya mülakata alınır.

(2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir adayın, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması gerekir.

(5) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(6) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 80 puana sahip olması koşulu aranır.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(8) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla, yazılı sınav ve/veya mülakata alınır; sınav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. Sınav/mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir ve genel not ortalaması hesaplanmaz.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun toplanmasıyla,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun toplanmasıyla,

 elde edilir.

c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iki iş günü içerisinde mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili Enstitü Kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın beş katı sayıda aday, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile hesaplanan puana göre sınava/mülakata alınır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anasanat dalı programı için üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Başvuru koşullarını sağlayan ve mülakata çağrılan adaylardan, duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama ve benzeri bir çalışma yapmaları veya yazılı sınava girmeleri istenir. Bu çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik puanı verilir. 70’in altında puan alan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Adaylardan, başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası puanı verilir.

c) Adayın yeterlik puanının %50’si ve etkinlik dosyası puanının %50’sinin toplanmasıyla genel başarı puanı belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı, anasanat dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını, sınav/mülakat tarihini izleyen iki iş günü içerisinde mesai saati bitimine kadar, enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, yazılı sınav ve/veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları; anabilim dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili Enstitü Kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir. Başvuran adaylar içinden kontenjanın en fazla beş katı sayıda aday, ALES/TUS/DUS ve eşdeğer sınav puanının %50’si ve mezuniyet puanının %20’si ile hesaplanan puana göre yazılı sınav ve/veya mülakata alınır.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır:

a) Tıp fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanına veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.

b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans diplomasına ve DUS/TUS’tan en az 50 puana veya sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.

c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar için, sayısal ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.

(3) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, listedeki sırayla yazılı sınava/mülakata alınır. Sınav/mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya başarı puanı verilir. Sınav/mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir ve genel not ortalaması hesaplanmaz.

b) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı puanının en az 70 olması şartıyla, ALES ya da TUS/DUS puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30’unun,

3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl eğitim süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakültelerinin diplomasına ya da eczacılık ve fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat notunun %30’unun,

toplanması ile elde edilmesi gerekir.

c) Jüri başkanı, genel başarı puanlarına göre sıralanarak düzenlenmiş tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, bu tutanağı sınav tarihini izleyen iki iş günü içerisinde mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların kontenjan kadar sıralanmış listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede aday öğrenci olarak yer alır. Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES veya eşdeğer puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar

MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 10- (1) Enstitüler, öğrenci alacakları programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru ve sınav tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, enstitünün web sayfasında ya da ulusal bir gazetede yayımlanabilir.

Öğretim üyesi yetiştirme

MADDE 11- (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri, bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12- (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programı öncesindeki eğitim düzeyinde eksiklikleri belirlenmiş olan öğrencilere, bu eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, lisans dersleri veya başka bir lisans programından dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak koşullu durumdaki dersler başarısız kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır, yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez, bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programı kapsamında verilen dersler başarı ile tamamlanmadan yüksek lisans veya doktora dersleri alınamaz. Bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan adayların enstitü ile ilişkileri kesilir.

(3) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve akademik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13- (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, transkriptlerini ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Bir anabilim/anasanat dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı dönemdeki kontenjanın %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde başarılmış olan dersler, programa kayıt hakkı kazanıldığında intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı, alınması gereken toplam AKTS ders kredisinin %40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğrenci statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora için en az 3,0 olması gerekir.

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında uyumluluk ve giriş koşulları bakımından uygunluk olması gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjan ilanları diğer öğrenci alım kontenjanları ile birlikte yapılır. Kontenjanlar Enstitü Kurulundan geçerek Senatoda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkriptlerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşulları sağlanması halinde, ilan edilen yatay geçiş kontenjanı dâhilinde geçiş yapılabilir.

(7) Geçiş yapan öğrencilere ek süre verilmez.

Kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

MADDE 15- (1) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen koşulları sağlayan ve giriş sınavları sonunda, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak, enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl listedeki adayların, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde ve ilanda belirtilen usule uygun şekilde kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde, yedek listedeki adayların kayıtları yapılabilir. İlan edilen süre zarfında kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybeder.

(2) Öğrencilerin, her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yenilemeleri ve bu işlemin ilgili danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim/anasanat dalı ve danışman onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme

MADDE 16- (1) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.

(2) Her programda, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yer aldığı bir eğitim-öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca hazırlanarak enstitüye sunulan önerilere göre, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

(3) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alır. Dersler, bir yarıyıllıktır ve doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda 1/3 oranında artırılabilir. Öğrenci alacağı derslerin en az 3 tanesini kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki derslerden almalıdır. Ayrıca Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersini de almak ve başarmak zorundadır.

(4) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi lisansüstü öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından geçer (G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir. Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

(5) Programdaki seçmeli dersler yabancı dilde de verilebilir.

(6) Derslere devam zorunluluğu, uzmanlık alan dersleri hariç teorik dersler için en az %70 ve diğer öğretim türleri için en az %80’dir. Derslerin yoklama listeleri iki yıl süreyle dersi veren öğretim üyesi tarafından saklanır.

(7) Bir dersin başarı puanı, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında, uzaktan eğitim programları için en fazla %20 olmak üzere, yarıyıl içi çalışmalarının türü, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(8) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır. Sınavları, o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin mazereti nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(9) Bir dersin başarı puanı, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve bir çıktısı ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır.

(10) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

Puan                             Yarıyıl Ders Notu                        Katsayı

90-100                         AA                                              4,0

85-89                           BA                                               3,5

80-84                           BB                                               3,0

75-79                           CB                                               2,5

0-74                             FF                                                0

D                                  Devamsız

E                                  Eksik

G                                  Geçer

K                                  Kalır

N                                  Girmedi

S                                  Süren Çalışma

(11) Onuncu fıkrada belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:

a) Doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında CB veya üzeri harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır.

b) D harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.

c) E harf notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere verilir.

ç) G harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

d) K harf notu, kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

e) N harf notu, E harf notu verilmesine neden olan eksiklik dönem sonuna kadar giderilmezse, ilgili dönem sonunda öğrencilere verilir.

f) S harf notu, süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesini ifade eder; en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(12) Bir dersin dönem sonu başarı puanının hesaplanmasında, elde edilen puanın tam sayı kısmı alınarak harf notuna çevrilir, yuvarlama işlemi yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması

MADDE 17- (1) Ölçme-değerlendirme sınav sonuç listeleri, ilgili anabilim dalında saklanır. Değerlendirme sınav evrakları ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 18- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi iş günü içinde, mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dâhil olmadığı, ilgili alandan en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı puanlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, puan düzeltimi, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Gerekli düzeltme Enstitü Yönetim Kurulu onayının ardından anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması

MADDE 19- (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Öğrencinin başarısız olduğu dersin notu ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, geçer/kalır olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programı

MADDE 20- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Her yarıyılda ilgili anabilim dalında Yüksek Öğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinde belirtilen program için gerekli asgari öğretim üyesi sayısı kadar dersin, açılması zorunludur.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi hariç en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci alacağı derslerin; Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersleri hariç olmak üzere, en az üçünü kabul edildiği lisansüstü programından almak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer sunumları herkese açık bir şekilde yapılır ve her öğrenci öğrencilik süresince en az dört seminer sunumuna dinleyici olarak katılmak zorundadır. Anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programında 40 AKTS ders yükünü başardıktan sonra tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(2) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok ikisi lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin onuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır. Ayrıca, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(4) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe ya da İngilizce olarak yazılır.

Süre

MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dördüncü yarıyıl sonunda mezun olmak isteyen öğrencilerin kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaması, tezde en az bir dönem süre geçirmesi ve toplamda 120 AKTS kredinin sağlanması durumunda mezuniyetleri yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için de yüksek lisans tezi 60 AKTS olarak kabul edilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin ön gördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu, en geç birinci yarıyılın sonunda her öğrenci için bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, öğrenci ile hazırlamış olduğu tez konusunu teze yazıldığı yarıyılın başında anabilim dalı kuruluna sunar. Tez konusu, tez başlığı ve değişiklikleri, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı; Üniversitenin kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. İkinci tez danışmanlarına herhangi bir ücret ödenmez. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte, danışmanın tez çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlığı devam edebilir. Tez danışmanının yurt dışına altı ay veya daha uzun süreli çıkması durumunda ikinci danışman belirlenmesi veya tez konusu ile ilgili feragat formu vermek şartıyla yüksek lisans öğrencisi başka bir danışmana aktarılabilir. Tez danışmanı değişen öğrenci azami öğrenim süresini aşmamak koşuluyla takip eden yarıyılda tez savunma sınavına girebilir.

(3) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrencinin seçmiş olduğu ve danışmanın uygun gördüğü dersleri öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya öğretim üyesinin ilgili enstitüye gerekçeli müracaatı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, tezini;

a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin beyanını içeren tez teslim belgesi,

b) Enstitü tarafından belirlenen benzerlik yazılımı kullanılarak tezin tarandığını ve benzerlik oranının enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğunu gösteren danışman tarafından oluşturulmuş benzerlik yazılımı raporu,

c) Enstitü tarafından istenen diğer belgeler,

ile birlikte belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim eder.

(2) Enstitü, tez savunma jürisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından söz konusu tezi ve eklerini jüri üyelerine gönderir.

(3) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için, yüksek lisans eğitim sürecinde, öğrencinin ilk yazarı olduğu ve danışmanın da yazarlar arasında yer aldığı; hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilerek DOI numarası almış ilgili alanda en az bir makale veya sunulmuş bir bildiri veya tescil edilmiş bir patent gerekir.

(4) Yüksek lisans tez savunması için oluşturulacak tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç asıl ve birisi Üniversite içerisinden diğeri ise başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olması durumunda tez savunma sınav jürisi yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak en az beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Enstitü Yönetim Kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim/anasanat dalına bildirildikten sonra, jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren beş iş gününden erken olmamak koşuluyla, en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(6) Tez sınavı, tezin sunulması ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde mesai bitimine kadar ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak;

a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin beyanını içeren tez teslim belgesi,

b) Enstitü tarafından belirlenen benzerlik yazılımı kullanılarak tezin tarandığını ve benzerlik oranının enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğunu gösteren danışman tarafından oluşturulmuş benzerlik yazılımı raporu,

c) Enstitü tarafından istenen diğer belgeler,

ile birlikte tezini belirtilen süre içerisinde enstitüye yeniden teslim eder.

(8) Enstitü söz konusu tezi ve eklerini jüri üyelerine gönderir.

(9) Öğrenci, ilk savunma sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. İkinci kez savunma sınavına giren öğrenci için jüri üyeleri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde mesai bitimine kadar ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Belirtilen süre içerisinde yeniden savunma sınavına girmeyen veya savunma sınavında başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve ilgili anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programı olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla bir yarıyıl ek süre verilir. Bu sürede gerekli şartları sağlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Aksi takdirde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak hazırlanmış en az bir örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü tarafından gerçekleştirilecek kontrol sonucunda benzerlik oranı belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğu tespit edilen ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tezini teslim edemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Türkçe ve İngilizce adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Yüksek lisans diploması, Enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı en az on ders ve bir dönem projesi çalışmasını içeren, toplam en az 90 AKTS’den oluşan bir programdır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, 16 ncı maddenin onuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır.

(3) Öğrenci ders ile birlikte dönem projesi alabilir. Ancak, toplam en az 60 AKTS kredilik ders başarı ile tamamlanmadan dönem projesi sınavına girilemez. Öğrencinin, dönem projesinde en az bir yarıyıl geçirmesi gerekir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini takiben yapılan öğretimdir; gerekli hallerde dersler hafta sonuna da programlanabilir.

Süre

MADDE 27- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim elemanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır.

(2) Danışmanlığa atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanı, öğrenci ile hazırlamış olduğu proje konusunu projeye yazıldığı yarıyılın başında anabilim dalı kuruluna sunar. Proje konusu, proje başlığı ve değişiklikleri, anabilim dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) Bir öğrencinin proje danışmanı, öğrencinin veya öğretim üyesinin ilgili enstitüye gerekçeli müracaatı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29- (1) Proje savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç asıl ve birisi Üniversite içerisinden diğeri ise başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kredili dersleri tamamlamak, proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış yüksek lisans projesinin enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak hazırlanmış bir nüshasını ve dijital ortama kaydedilmiş bir kopyasını, proje sınavına giriş tarihinden itibaren iki ay içinde, proje danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Projesini teslim edemeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 30- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Her yılda ilgili anabilim dalında Yüksek Öğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinde belirtilen program için gerekli asgari öğretim üyesi sayısı kadar ders açılması zorunludur. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden, en az birini yerine getirmesi,

gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi hariç en az yedi ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci alacağı derslerin; Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersleri hariç olmak üzere en az üçünü kabul edildiği lisansüstü programından almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir. Seminer sunumları herkese açık bir şekilde yapılır ve her öğrenci öğrencilik süresince en az dört seminer sunumuna dinleyici olarak katılmak zorundadır.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe ya da İngilizce olarak yazılır.

(10) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 31- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya Üniversitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 32- (1) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin/araştırmacının, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen danışmanlıkla ilgili özel koşullara sahip ve daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans/tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olması gerekir. Enstitü, her yarıyıl başında öğretim üyesi/araştırmacı bazında dağılımını gösteren doktora kontenjanlarını her anabilim dalından ister. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı kurulu, öğrencinin ve doktora tez danışmanlığı isteyen öğretim üyelerinin/araştırmacıların talepleri doğrultusunda danışman önerilerini enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci talebini göz önünde bulunduran Anabilim dalı kurulu önerisi dikkate alınarak, tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrencinin seçmiş olduğu ve danışmanın uygun gördüğü dersleri öğrenci bilgi sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalı Kurulunun önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin tez önerisi savunmasına girmiş ve başarılı olmuş olması gerekir. İkinci tez danışmanlarına herhangi bir ücret ödenmez. Tez danışmanı önerileri, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ilgili enstitüye gerekçeli müracaatı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Yeni danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanı öğrencinin danışmanlığını yürütür. Tez danışmanının yurt dışına altı ay veya daha uzun süreli çıkması durumunda ikinci danışman belirlenmesi veya tez konusu ile ilgili feragat formu vermek şartıyla doktora öğrencisi başka bir danışmana aktarılabilir. Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izleme aşamasının başarıyla tamamlanmış olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam edebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33- (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavına girmek için öğrencinin;

a) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği hariç en az yedi ders ve bir seminer çalışmasını başarıyla tamamlamış olması,

b) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanı ile Sosyal Bilimler alanında en az 60 AKTS, Sağlık Bilimleri alanında ise en az 90 AKTS kredisini sağlamış olması,

gerekir.

(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Komite üyeleri, üç yılda bir yenilenir. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde ilgili enstitüde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci ilgili anabilim dalında sözlü sınava alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, en az CB (75/100) harf notunu alması gerekir. Doktora yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sınav evraklarını inceleme ve değerlendirme komisyonu kurar.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam ders AKTS kredi yükünün 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, ilgili alanda çalışmaları olan üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi üyesi kabul edilebilir gerekçeye dayanan sebepler dolayısıyla toplantıya ilgili enstitü gözetiminde hazırlanacak elektronik ortamda katılabilir. Bu şekilde yapılan toplantı kaydedilir ve enstitüde saklanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 35- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, bir kez daha yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde, tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Tez izleme komitesi toplantı tarihi tez danışmanı tarafından ilgili anabilim dalına ve anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Öğrenci tez çalışmasını komite üyelerine sözlü olarak sunar. Tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla öğrenci tarafından üç iş günü içerisinde mesai bitimine kadar enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl tez izleme faaliyet raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 36- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması gerekir. Öğrenci, tezini;

a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin beyanını içeren tez teslim belgesi,

b) Enstitü tarafından belirlenen benzerlik yazılımı kullanılarak tezin tarandığını ve benzerlik oranının enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğunu gösteren danışman tarafından oluşturulmuş benzerlik yazılımı raporu,

c) Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri,

belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim eder.

(2) Enstitü, tez savunma jürisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından söz konusu tezi ve eklerini jüri üyelerine gönderir.

(3) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi ve savunma sınavına girebilmesi için, doktora eğitimi sürecinde doktora tezi ile ilgili alanda;

a) SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde öğrencinin ilk yazarı olduğu ve danışmanın da yazarlar arasında yer aldığı yayımlanmış veya yayına kabul edilerek DOI numarası almış en az bir araştırma makalesi gerekir.

b) (a) bendine ek olarak;

1) ESCI veya TR-DİZİN tarafından taranan dergilerde öğrencinin ilk yazarı olduğu ve danışmanın da yazarlar arasında yer aldığı yayımlanmış veya yayına kabul edilerek DOI numarası almış en az bir makalesi,

2) Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan, öğrencinin ilk yazarı olduğu ve danışmanın da yazarlar arasında yer aldığı tam metni yayınlanmış bildirisi,

3) Tescil edilmiş bir patenti,

4) Kapsamı Senato tarafından uygun görülen dış kaynaklı olarak fonlanan Ar-Ge projelerinde en az bir yıl süreyle görev almış olması,

şartlarından en az birini sağlamış olması gerekir.

c) (a) bendinde belirtilen niteliklere sahip birden fazla yayını olan öğrenciler, (b) bendinden muaftır.

(4) Sağlık Bilimleri alanlarında öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi ve savunma sınavına girebilmesi için, doktora eğitimi sürecinde doktora tezi ile ilgili alanda;

a) SCI-Expanded, ESCI, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde, yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş, en az bir araştırma makalesi,

b) ESCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayımlanmak üzere başvurusu yapılmış en az bir araştırma makalesi,

c) Ulusal/uluslararası SCI indeks dışı hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir çalışması,

ç) Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayınlanmış çalışması olması,

gerekir.

(5) Sosyal Bilimler alanlarında (anasanat dalları hariç olmak üzere) öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi ve savunma sınavına girebilmesi için, doktora eğitimi sürecinde doktora tezi ile ilgili alanda;

a) SSCI, ESCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde öğrencinin ilk yazarı olduğu yayımlanmış veya yayına kabul edilerek DOI numarası almış en az bir araştırma makalesi,

b) Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan, öğrencinin ilk yazarı olduğu, tam metni yayınlanmış bildirisi,

olması gerekir. SSCI, ESCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde ilk yazarı olduğu birden fazla yayına sahip olan öğrenciler bildiri koşulundan muaftır.

(6) Doktora tez sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(7) Enstitü Yönetim Kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim/anasanat dalına bildirildikten sonra, beş iş gününden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine tezin teslim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(8) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(9) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak;

a) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin beyanını içeren tez teslim belgesi,

b) Enstitü tarafından belirlenen benzerlik yazılımı kullanılarak tezin tarandığını ve benzerlik oranının enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğunu gösteren danışman tarafından imzalanmış benzerlik yazılımı raporu,

c) Enstitü tarafından istenen diğer belgeler,

ile birlikte tezini belirtilen süre içerisinde enstitüye yeniden teslim eder.

(10) Enstitü söz konusu tezi ve eklerini jüri üyelerine gönderir.

(11) Öğrenci, ilk savunma sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. İkinci kez savunma sınavına giren öğrenci için jüri üyeleri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde mesai bitimine kadar ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Belirtilen süre içerisinde yeniden savunma sınavına girmeyen veya savunma sınavında başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 37- (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını da sağlayan öğrenci, varsa sınav jürisinin önerdiği değişiklikleri de yaparak tez sınavına giriş tarihinden itibaren iki ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak hazırlanmış en az bir örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini ilgili enstitüye teslim eder. Belirtilen süre içerisinde tezini teslim edemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü tarafından gerçekleştirilecek kontrol sonucunda benzerlik oranı enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğu tespit edilen tez çalışması Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olup diplomaya hak kazanılan tarih ise doktoranın ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir. Doktora unvanı, Senato tarafından onaylanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 38- (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disiplinleri konularında araştırma ve yorum yapılmasını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, uzmanlık alan dersi hariç, on dört ders, uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans diploması ile doktoraya başlayanlar en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en fazla dört ders alabilir.

(6) Sanatta yeterlik programının azami süresi içerisinde ve tez tesliminden önce pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına ve programın öğretim diline uygun olarak yazılır.

(10) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39- (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya Üniversitenin ön gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyılı sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yapmak isteyen Üniversite öğretim üyesi, daha önce en az bir yüksek lisans tezini başarıyla sonuçlandırmış olmak koşuluyla, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik çalışması yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkânlarını belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler, anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir ve enstitü müdürlüğüne gönderilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, çalışmak istediği sanatta yeterlik tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı başkanlıklarına bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek; atamayı izleyen dönemden itibaren ders kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak; öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışman ve anasanat dalı kurulu, gerekçeleriyle ve ücret ödenmemek koşuluyla, ikinci bir tez danışmanı da önerebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Üniversiteden emekli olan veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, tez ve sanatta yeterlik çalışmasında en az üç başarılı izleme geçirilmesi durumunda anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam edebilir veya başka bir öğretim üyesi atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41- (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile tez ve yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(2) Yeterlik sınavları, anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı/eser ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı/eser sınavında başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı/eser ve sözlü sınavların her birinden en az CB harf notunu alması gerekir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte bir tutanakla, anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam AKTS kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Öğrenci ilgili enstitü kararı ile belirlenecek bu dersleri de başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi, danışmanın ve anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 42- (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde, bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışma önerisi savunması

MADDE 43- (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme kararı için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anasanat dalı başkanlığınca, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmediği için başarısız sayılan veya tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda, yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez ve sanatta yeterlik çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme raporu vermeyen veya başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlar. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez ve sanatta yeterlik izleme raporu sunulması gerekir. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması veya tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, sanatta yeterlik eğitimi sürecinde, ilgili anasanat dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale ve güzel sanatlar için özgün sanat eserleri tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel ve beş karma etkinlikte (sergi, bienal, sanatsal gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olamaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da oy kullanmaksızın jüride yer alabilir. Ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunun tez ve sanatta yeterlik sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim dalına bildirildikten sonra, on beş günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci, jüri üyelerine tez ve sanatta yeterlik çalışmasının teslim edildiği andan itibaren en geç bir ay içinde, ilan edilen yer, tarih ve saatte sınava alınır. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez ve sanatta yeterlik çalışması hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(5) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tez ve sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliliğe kabul edilmiş olanlardan tezde ve sanatta yeterlilikte başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci, enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı, jüriye sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını/programını sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri yapmak üzere altı ay süre verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sanat çalışması, proje, resital, konser ve temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanat çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans ile ilgili maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak kaydıyla ve talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45- (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kurallarına göre hazırlanmış sanatta yeterlik tezini/metnini tez sınavına giriş tarihinden itibaren, varsa jürinin önerdiği değişiklikleri de yaparak, bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, tezin bezle ciltlenmiş en az üç örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınav tarihi olup, diplomaya hak kazanılan tarih ise sanatta yeterliğin ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir. Sanatta yeterlik unvanı, Senato tarafından onaylanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 46- (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade edilmez.

(2) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş nedeniyle ilişki kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

(3) Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 47- (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir veya kabul edilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim/anasanat dallarından almaları gereken dersler yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar. Bu kapsamda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 48- (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programı uygulanır.

Mazeret, izin ve öğrenime ara verme

MADDE 49- (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, Enstitü Yönetim Kurulunca en çok beş gün mazeret izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tarihinden itibaren en geç beş gün içinde bir dilekçe ekinde enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan izinler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar.

b) Öğrencilerden; her yarıyılın ders başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde belgelendirmek şartı ile eğitim, öğretim, araştırma, görevlendirme, yurt dışına çıkma ve/veya benzeri nedenlerle, en çok iki yarıyıla kadar.

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar.

(4) Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, verilen izni iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; geçerli nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde duruma ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği

MADDE 50- (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Birden fazla programa kayıt

MADDE 51- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tıp ve diş hekimliğinde doktora denkliği

MADDE 52- (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54- (1) 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar, doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıt olan öğrenciler için 54 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 36 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.