Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KGTÜ DİLMER): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Türkiye’de ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetler yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara, Türkçe ve yabancı dillerin mesleki alanda kullanımını öğrenmek isteyen ilgililere ilgili mevzuat hükümlerine göre yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim vermek suretiyle dil öğretmek.

b) Özellikle Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve yabancı dilleri de öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sağlayarak Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinde bulunmak, sesli ve görüntülü materyaller hazırlamak, yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

ç) Türkçe ve yabancı diller öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin Türkçe bilgilerinin üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup olmadığını belirlemek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkçe yeterlik sınavları düzenlemek.

e) Üniversitenin yabancı diller bölümü ile iş birliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları gerçekleştirmek.

f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya Türkiye Türkçesi dil becerilerini (diksiyon, okuma ve benzeri) geliştirmesine yönelik ve Türkiye’de ön lisans veya lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) için ilgili mevzuat hükümlerine göre kurslar açmak.

g) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirmek ve bunları uygulamak.

ğ) Merkezin amacına yönelik Rektör tarafından belirlenen diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve talep edildiğinde Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu ve yıllık çalışma planını Rektöre sunmak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerle birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti için karar alarak Rektörün onayına sunmak.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını Rektöre sunulmak üzere onaylamak.

ç) Merkezin faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışındaki kamu kurum ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Müdür tarafından getirilen Merkezin yönetimi ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.