Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını (KOSGEB),

b) Destek programı: Amacı, kapsamı, destekleme usulü, destek üst limiti ve oranı ile programa ilişkin diğer esasları İcra Komitesi kararıyla belirlenen ve Başkanlık tarafından yürütülen programı,

c) Destekleme usulü: Bu Yönetmelik kapsamında destek programlarından yararlanacaklara sağlanacak desteğin, geri ödemesiz veya teminat karşılığında geri ödemeli olarak sağlanmasını,

ç) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

d) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İcra Komitesini,

e) İşletme: 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamında yer alan 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

f) Paydaş Kuruluş: İşletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezlerini, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Süreci

Destek programları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak destekler, KOSGEB destek programları çerçevesinde verilir.

(2) Destek programları; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; kalkınma planları, orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, diğer üst politika belgeleri ve KOSGEB Genel Kurulunun belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak hazırlanır.

(3) İşletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere paydaş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler, destek programları kapsamında desteklenebilir ve işletmelere/girişimcilere ödül verilebilir.

(4) Destek programları, İcra Komitesi kararıyla belirlenir. Destek programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi İcra Komitesi kararıyla gerçekleştirilir.

Destek programlarının yürütülmesi

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında destek programlarına ilişkin başvuru, değerlendirme, uygulama ve ödeme süreçleri ile ilgili diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici işlemler çerçevesinde yürütülür.

(2) Herhangi bir destek programına başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(3) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

Destek programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Program esaslı izlemeler, tasarım aşamasında programlar için belirlenen göstergeler üzerinden yapılır. Yürürlükteki programları iyileştirmek, yeni programlar tasarlamak, programların ülke ekonomisi ve işletmelere sonuç ve etkilerini ortaya koymak amaçlarıyla programlara yönelik değerlendirme çalışmaları Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici işlemler çerçevesinde yürütülür.

Denetim

MADDE 8- (1) Destek programlarından yararlananlar, yararlandıkları destek programları ile ilgili olarak denetime tabi tutulabilir.

(2) Destek programlarından yararlananlar; kontrol, denetim ve inceleme ile görevlendirilmiş olanlara her türlü hesap, bilgi, belge ve kayıtları ibraz etmek, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını göstermek, görevlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak zorundadır.

Destek sürecinin durdurulması ve iptali

MADDE 9- (1) Destek programlarının uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde desteklerden yararlananların destek süreci durdurulur, yeni destek başvuruları uygunsuzluk bitene kadar kabul edilmez. Uygunsuzluğun giderilmemesi halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Uygunsuzluk sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder. Bu hususlara ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından hazırlanan düzenleyici işlemler çerçevesinde yürütülür.

(2) Destek programlarının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını ve benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KOBİ niteliğini kazanma, kaybetme ve sınıfının belirlenmesi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ niteliğini kazanma, kaybetme ve sınıfının belirlenmesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği esas alınır.

(2) İşletmelerin KOBİ niteliğini kaybetmeden önce uygun bulunan destek programı başvuruları, KOBİ niteliği kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılır. KOBİ niteliği kaybedildikten sonra destek programına başvuru yapılamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11- (1) 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.