Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüz yirmi beş” ibaresi “iki yüz elli” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “KOBİ’lerin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

“a) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son mali yılda vadeli satışlardan” ibaresi “beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fırkasında yer alan “(a), (b) ve (c)” ibaresi “(a) ve (b)” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo dipnotuyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “17’dir” ibaresi “%17’dir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.