Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İlgili fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek, geliştirmek ve Üniversitenin yurt dışına açılma stratejisi çerçevesinde çeşitli faaliyetlerle destek olarak dünya standartlarında bilimsel faaliyet üretilmesi ve eğitim-öğretim sunulmasına katkıda bulunmak.

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite uluslararasılaşma stratejilerini sağlamak amacıyla uluslararası öğrencilere yönelik kapsayıcı ve bağlayıcı bir politika izlemek.

c) Üniversiteyi uluslararası öğrenciler açısından cazibe/çekim merkezi haline getirme yönünde sistemli çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitede öğrenim gören ön lisans öğrencilerini lisans, lisans öğrencilerini ise lisansüstü programlara teşvik etmek.

d) Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin bağını devam ettirmek.

e) Uluslararası öğrencilerin geldiği ve uluslararası öğrencilerin gelmesi muhtemel ülkelerde Üniversitenin diplomasının tanınırlığını sağlama yönünde çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında ilgili mevzuat kapsamında rehberlik ve danışma alanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak.

g) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, kültürel uyum seviyelerini ve ders başarılarının arttırılmasını sağlamak için hizmet vermek.

ğ) Uluslararası öğrencilerin Üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrenci ve akademik personel değişimi ilkeleriyle sürdürülen uluslararası program ve projeleri Üniversite adına yürütmek.

b) Uluslararası ortak eğitim programları ve projelerin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

c) Üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında kültürel, sanatsal, bilimsel alanlar ile eğitim-öğretim konularında iş birliğini geliştirmek.

ç) Öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerinin arttırılmasına katkı sağlamak.

d) Uluslararası hareketlilik/değişim programları kapsamında gerçekleştirilecek projelerin yararlanıcıları için başvuru duyurularını, yabancı dil ve mülakat sınavlarını organize etmek ve yararlanıcıların seçimini yapmak.

e) İlgili mevzuat kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Türk Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Hareketliliği ve diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarının takibini yapmak, sözleşmelerin Rektör tarafından imzalanmasını sağlamak ve düzenli olarak Türk Ulusal Ajansına ara ve final raporları göndermek.

f) Yürütücü veya ortak olunan uluslararası projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak ve projelerle ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak.

g) Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin resmî başvuru, kabul ve benzeri işlemlerini yürütmek ve izlemek.

ğ) Çalışma alanına giren tüm ulusal/uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer ve benzeri etkinliklerde Üniversitenin temsiline katkıda bulunmak.

h) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin ve bu kapsamda Üniversiteye gelecek heyetlerin programlarını koordine etmek.

ı) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

i) Uluslararası organizasyonlara üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapmak ve izlemek, ulusal ve uluslararası ortaklar arasında iş birliğini desteklemek, organize ve koordine etmek.

j) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunmak; uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme ve belge hazırlama konularında teknik destek sağlamak.

k) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci işlerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirme, ilgili birimler ile koordinasyon ve iş birliği faaliyetleri içinde olmak.

l) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, bu alanda proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak.

m) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve diğer kurumlar ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

n) Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, uluslararası öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

o) Uluslararası öğrencilerin kişisel ve sosyal sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağlıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini akademik, kültürel ve sosyal anlamda geliştirmeleri amacıyla rehberlik hizmeti sunmak.

ö) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına başvuran uluslararası öğrencilerin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre yerleştirme işlemlerini yürütmek.

p) Programların uluslararası öğrencilere yönelik kontenjanları ve diğer önemli duyurularını güncel web sayfasında yayımlamak.

r) Uluslararası öğrenciler için gerekli bilgileri içeren tanıtım materyallerini hazırlamak.

s) Üniversiteye kayıtlı uluslararası öğrencilere kampüs, barınma, oturma izni ve sağlık hizmetleri hakkında rehberlik hizmeti vermek.

ş) Uluslararası öğrencilerden sorumlu birim koordinatörleri aracılığıyla, ilgili birimlerde öğrencilerin akademik ve idari sorunlarına koordineli çözümler üretmek.

t) Uluslararası öğrenciler için Üniversite kampüsünde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olmak.

u) Kayıtlar sırasında, öğrencileri yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine yönlendirmek.

ü) Uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar, projeler ve araştırmalar gerçekleştirmek.

v) Uluslararası öğrencilerle ilgili yapılacak etkinlikleri hem Üniversite bülteninde hem de web sayfasında duyurmak.

y) Uluslararası eğitim, tanıtım, fuar ve etkinliklere Üniversite adına katılmak, bu tür uluslararası fuarların düzenlenmesine yardımcı olmak.

z) Merkezin amaçları doğrultusunda yayım yapmak.

aa) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi, müdür yardımcısı olarak Rektöre teklif eder ve Rektörün de onayıyla bu kişileri müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesinden, tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) İstenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezi temsil etmek ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

d) Merkez çalışmalarının, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacına uygun iş birliği yapmak ve projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda çalışma programını uygulamak ve denetlemek.

g) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili Rektöre teklifte bulunmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ihtiyaç halinde Merkeze bağlı birimlerin açılması teklifini Rektörün onayına sunmak.

h) Rektör onayı ile faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, protokoller ve sözleşmeler yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Oylanan kararlarda eşitlik olması durumunda Müdürün veya vekilinin oyu yönünde karar verilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

c) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili kararları almak.

ç) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar almak.

d) Merkezin çalışma standartlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek.

e) Merkeze bağlı birimlerin açılmasına karar vermek.

f) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Üniversitenin yurt dışına açılma stratejisini destekleyici çalışmaları yürütmek, bu faaliyetlerin görünürlüğünü sağlamak ve gerekli hâllerde kurum içi bilgilendirmelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler

MADDE 12- (1) Merkezin faaliyet alanları çerçevesinde Erasmus+, Farabi, Mevlâna Değişim Programları ve uluslararası öğrencilerle ilgili birimlerde gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler; fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Müdür tarafından görevlendirilen koordinatörler tarafından yürütülür.

(2) Koordinatörlerin görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 8/10/2021 tarihli ve 31622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.