Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/49)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 21/6/2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında lisanslı depo işletmelerine ürün teslim eden üretici/üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 21/6/2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) EKK: Elektronik kayıt kuruluşunu,

d) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

e) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

ı) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

i) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

j) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makine ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

l) Üretici/çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş üretici örgütleri ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi tarım satış kooperatifleri ve birliklerini,

n) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

o) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten Ticaret Bakanlığından lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

Uygulamada görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5- (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, Elektronik kayıt kuruluşu ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

İl/ilçe müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;

a) Kira desteği için lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş olan ve üzerinde isim/unvan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik/vergi numarası, fatura düzenlenme tarihi, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik/vergi numarası, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi, referans numarası bilgilerinin yer aldığı, TBS üzerinden kontrolü sağlanmış ELÜS İhraç Formu,

c) Analiz ücreti desteği için üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslı,

ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde üreticilerden alacağı Ek-2’de yer alan taahhütname ve üretici örgütüne kayıtlı çiftçi listesi,

dikkate alınarak Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte bu belgelerin teslim alınmasından, TBS’ye girişinin sağlanmasından ve oluşturulan askı icmalleri ile kesin icmallerin kontrol edilerek onaylanmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur.

Tahkim komisyonlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. Merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini il tahkim komisyonu yapar.

(2) Tahkim komisyonları; gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur, gerçeğe aykırı beyanda bulunan üretici/üretici örgütlerinin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir, eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır, ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depolar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

(3) İlçe tahkim komisyonlarınca çözülemeyen sorunlar, il tahkim komisyonuna iletilir. İl tahkim komisyonunda çözülemeyen sorunlarla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda verilen kararlar uygulanır.

Elektronik kayıt kuruluşunun görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla EKK, TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Esasları, Başvuru Şartları, İtirazlar ve Desteklemeden

Yararlanamayacak Olanlar

Desteklenecek ürünler

MADDE 9- (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici/üretici örgütlerine kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 10- (1) ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünleri lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütleri ile ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilere, ürünlerini ilk teslim eden olmaları halinde, Tablo 1’de belirtilen miktarlarda kira desteği verilir.

(2) Kira desteğinden yararlanan üretici/üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için Tablo 1’de belirtilen tutarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği verilir.

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına, Tablo 1’de belirlenen tutarlarda analiz ücreti desteği verilir.

(3) Kira desteklemesi 2023 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de belirtilen ürünler için karşılarında belirtilen birim ücret ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olarak Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dönemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için mevcut üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü arasında lisanslı depoya girmiş olması, en az bir gün depolanması ve TBS üzerinden ELÜS İhraç Formu doğruluğunun sağlanması şartı aranır.

(4) Üretici/üretici örgütünün nakliye ve analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için kira desteği başvurusu yapması şarttır. Kira desteğinden faydalanılan üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmaz.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS/TÜKAS’ta kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(6) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilir.

b) Üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine verilir.

(7) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmeleri için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olmaları zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz. Lisanslı depo içerisinde el değiştirdiği saptanan ürünlerle destekleme başvurusu yapıldığının tespiti halinde başvuruyu yapanlarla ilgili 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre gerekli işlemleri lisanslı depo şubesinin bağlı bulunduğu il/ilçe tahkim komisyonları yürütür.

(8) Kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(9) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

Başvuru yapılması

MADDE 11- (1) 2023 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları, 30/6/2024 tarihine kadar başvuru sahiplerince Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile üretici/üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS’ta kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) Destekleme başvurusu alınacak olan depo kira ücretleri için son depo kira ücreti fatura tarihi 30/6/2024 olacak şekilde başvuru dilekçe ekinde yer alan belgeler, il/ilçe müdürlüğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(3) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği müracaatlarında;

a) Kira desteği için lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş olan ve üzerinde isim/unvan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik/vergi numarası, fatura düzenlenme tarihi, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik/vergi numarası, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi, referans numarası bilgilerinin yer aldığı, TBS üzerinden kontrolü sağlanmış ELÜS İhraç Formu,

c) Analiz desteği için üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslı,

ç) Üretici örgütlerinin başvurusu halinde, ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden alınacak Ek-2’deki taahhütname ve buna ilişkin çiftçi listesi,

il/ilçe müdürlüğünce dikkate alınır.

İlan ve itiraz

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri, il müdürlükleri tarafından TBS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait İcmal-1, il/ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe müdürlüğü internet adresinde yayımlanır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresi içerisinde ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar ve idari kaynaklı hatalar olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlan ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.

(2) İlan ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

(3) Değerlendirme sonucunda üretici/üretici örgütü bazlı oluşturulan İcmal-1’lerin düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(4) Askı süresini takip eden beş iş günü bitiminde TBS’den alınan köy/mahalle bazlı oluşturulan İcmal-2, ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, bu sorunlar öncelikle il müdürlüklerince çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler, Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya TBS’den fark icmallerinin oluşturulması gerektiğinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluşturulabilmesi için Genel Müdürlüğe talepte bulunur.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, hiçbir değişiklik destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemeden faydalanamayacak olanlar

MADDE 13- (1) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler ve üretici örgütleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) Ek-1’de yer alan ürünlere ait depolama dönemi başlangıç tarihi ile 15/1/2024 tarihleri arasında ürünlerini lisanslı depo işletmesine teslim etmeyen üretici/üretici örgütleri kira, nakliye ve analiz desteklemelerinden faydalanamazlar.

(4) Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici/üretici örgütleri nakliye ve analiz desteğinden faydalanamazlar.

(5) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden üretici/üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak şekilde sonuçlanması gerekir.

(6) Üretici örgütlerinin başvuru yaparken sunduğu taahhütname ile ÇKS/TÜKAS üzerindeki bilgilerinin üretici örgütünün destekleme alabilmesi için kullanılmasını kabul eden üreticiye ayrıca lisanslı depo destekleme ödemesi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeler

Finansman

MADDE 14- (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinin şekli ve planı

MADDE 15- (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır.

(2) Üretici/üretici örgütüne ödenecek olan kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemelerine dair ilçe bazlı hazırlanan İcmal-3, il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde ödemeye esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrultusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(4) Lisanslı depo içerisinde muhafaza edilen bir önceki üretim yılına ait ürünler için son müracaat tarihine kadar depo kira ücreti faturasının kesilmemesi halinde anılan ürünler için ödeme başvurusu bu Tebliğ kapsamında yapılabilir. Yapılacak destekleme ödemesinde üretici/üretici örgütünün yazılı başvurusunun bulunması halinde ÇKS’de bir önceki yıl için belirtilen kapasitesi kullanılarak ödeme yapılır.

(5) Ödemeler, Banka aracılığıyla çiftçinin var olan/açacağı banka hesabına yapılır. Yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak verilen süre içerisinde Bakanlığa sunulur.

(2) ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla TBS’ye gerekli veri akışının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira ve nakliye destekleme ödemelerinden EKK ve ilgili lisanslı depo işletmesi sorumludur.

(3) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürüne ait gerçek dışı ELÜS düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne istenilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(4) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin fatura bilgilerinin hatalı olması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu belgelerde hata olması durumunda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17- (1) İlgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine getirilir. Hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan kira, analiz veya nakliye destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen kira, analiz ve nakliye destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılamaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18- (1) 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre yapılmış olan müracaatlar, 2022 yılı üretim sezonu için anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.