Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç, Maltepe Üniversitesinde lisans, ön lisans ve Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı programları için yaz aylarında yapılacak eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Maltepe Üniversitesinde lisans, ön lisans ve Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı programları için yaz aylarında yapılacak eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Maltepe Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç tüm fakültelerini,

b) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

c) MÜBİS: Maltepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemini,

ç) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Akademik Takvim, Süreler ve Ücretler

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5- (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) İçinde bulunulan akademik yılın güz ya da bahar dönemlerinde bazı dersleri alamamış, aldıkları dersten başarısız olmuş ya da genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere ek öğrenim imkanı sağlamak.

b) Öğrencilerin bazı dersleri önceden alabilmelerini sağlayarak yıl içi ders yüklerini dengelemek ve çift anadal, yandal programlarına katılanların seçeneklerini arttırmak.

c) Diğer üniversitelerdeki öğrencilerin ve ilgili iş kollarında çalışanların Üniversitede verilen derslerden yararlanmasını sağlamak.

ç) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını yaz aylarında değerlendirmek, verimli kullanımı arttırmak.

Akademik takvim

MADDE 6- (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlar ve diğer hususlar yaz öğretimi akademik takvimine göre yürütülür.

Süreler

MADDE 7- (1) Yaz öğretiminin süresi en az yedi haftadır. Dönem sonu sınavları, bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresine katılmaz.

(3) Yaz öğretiminde lisans ve ön lisans öğrencileri için verilen derslerin süresi, her dersin güz ya da bahar döneminde verilen toplam ders saati kadardır.

(4) Hazırlık sınıfı yaz öğretimi sekiz haftadır.

Ücretler

MADDE 8- (1) Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dahil ücrete tabidir.

(2) Yaz öğretimine katılan öğrencilerden alınacak ücretler ile yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Açılacak dersler

MADDE 9- (1) İçinde bulunulan akademik yılın güz ve bahar dönemlerindeki bütün zorunlu ve seçmeli dersler, yaz öğretiminde açılmayabilir. Açılacak dersler, ilgili kurulların teklifi üzerine Senato tarafından onaylanır ve her akademik birimin internet sayfasında duyurulur. Yaz öğretimi başvuruları internet sayfasında bulunan duyuruya göre yapılır. Başvuru, kayıt ve benzeri süreçler yaz öğretimi akademik takvimine göre yürütülür.

(2) Bir dersin açılabilmesi için şubede en az 4 öğrencinin bulunması ve ilgili kurulların dersin açılmasına onay vermesi gerekir.

(3) Hemşirelik Yüksekokulu, 7 nci ve 8 inci yarıyıllardaki Intern I ve Intern II derslerini, sadece mezuniyet aşamasında olan ve konuya ilişkin Intern derslerinden tek dersi kalan öğrenciler için içinde bulunulan akademik yılın yaz öğretiminde açabilir.

(4) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, Mimarlık İngilizce, Gemi ve Yat Tasarımı ve İç Mimarlık bölümü proje derslerini yalnızca bu dersleri daha önceden almış ve F notu ile başarısız olmuş olan öğrenciler yaz öğretiminde alabilir. Daha önceden bu dersleri hiç almamış veya DZ notu ile başarısız olan öğrenciler yaz öğretiminde proje derslerini alamazlar.

Kabul

MADDE 10- (1) Yaz öğretimine aşağıda belirtilen öğrenciler kabul edilir:

a) Bir veya iki yıl okuduktan sonra kayıt donduran hazırlık sınıfı öğrencileri hariç kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan Üniversite öğrencileri.

b) Başka bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler ile derslere yaşam boyu eğitim çerçevesinde katılmak isteyip başvuruları ilgili akademik birim tarafından onaylanan öğrenciler.            

Kayıtlar

MADDE 11- (1) Üniversite öğrencileri; yaz öğretiminde açılan derslere, tabi oldukları ders alma ve tekrarlama koşullarını denetleyen MÜBİS’i kullanarak danışman onayıyla kayıt olur.

(2) Başvuru tarihleri arasında seçtikleri dersleri açılmayan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında ilgili akademik birime başvurarak açılmayan dersin yerine, açılan başka bir derse kayıt yaptırabilir.

(3) Üniversite dışından gelen öğrencilerin kayıtları ilgili kurul onayıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Ders yükü

MADDE 12- (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin yükü, Üniversitenin ilgili öğretim programında ders için tanımlanan kredi yükü kadardır.

(2) Lisans ve ön lisans öğrencilerinin yaz öğretiminde alabileceği toplam ders yükü birbirinden bağımsız olarak en fazla 3 ders veya 10 kredidir.

(3) Mezuniyet için en çok 2 dersi kalan ve bu dersler için 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre ek sınavlara katılabilecek durumda olan öğrenciler, yaz öğretiminde 4 üncü derse kaydını yaptırabilir.

Derslere devam

MADDE 13- (1) Yaz öğretiminde açılan derslere devam zorunludur. 

(2) İlgili mevzuat hükümleri ile belirlenen ve Senato kararıyla güncellenen devamsızlık sınırı aşıldığında öğrenci, dersin dönem sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

Dersten çekilme

MADDE 14- (1) Yaz öğretiminde kayıt olunan dersler bırakılamaz ve derslerden çekilme işlemi uygulanmaz.

Ders tekrarı

MADDE 15- (1)  Bir dersten F, BZ, DZ notlarından birini alarak başarısız olan sınamalı öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme ve Sınavlar

Başarı değerlendirme

MADDE 16- (1) Yaz öğretimi başarı değerlendirmesinde, Üniversite öğrencileri ve Üniversite dışından gelen öğrenciler için Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Dersten sorumlu öğretim üyesi; dersin başarı notunu oluşturan birleşenleri, bunların ağırlıklarını, sınav tarihlerini, yaz öğretiminin ilk haftası içinde dersin sayısal not karnesini kullanarak MÜBİS’den duyurur.

(3) Üniversite öğrencilerinin başarı durumları, içinde bulunulan akademik yılın kayıtlarına eklenir.

(4) Üniversitenin öğrencisi olmayan öğrencilere; başarılı oldukları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren transkript verilir.

Sınavlar

MADDE 17- (1) Yaz öğretiminde ara sınav, sunum, proje gibi dönem içi başarı değerlendirme etkinlikleri haftalık ders çizelgelerinde belirlenmiş saatlerde yapılır. Dönem sonu sınav takvimi, yaz öğretimi akademik takvimine göre yürütülür.

(2) Lisans ve ön lisans öğrencileri için yaz öğretiminde verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(3) Hazırlık sınıfı için yaz öğretimindeki derslerin bütünleme sınavı yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışından ders alma

MADDE 18- (1) Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda ve ilgili kurulun onayıyla yaz öğretiminde başka bir üniversiteden ders alabilir:

a) Öğrencinin kayıt için başvurduğu dersin yetersiz kontenjan nedeniyle kapatılacak olması.

b) Dersin açılmayacak olması.

c) Öğrencinin mazeretinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi.

(2) Üniversitede açılmayan yaz öğretiminin, Üniversite dışında hangi yükseköğretim kurumundan alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumlarının belirlenmemesinden dolayı öğrencinin Üniversitedeki programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden ders alması durumunda alınan bu dersler Üniversite tarafından kabul edilir.

(3) Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin; ilgili kurula dilekçe ile başvurması, almak istediği ders ya da derslerin kodunu, adını, kredi saatlerini, ders içeriklerini ve ayrıca gitmek istediği programı ve öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanını gösteren belgeyi ilgili kurula ibraz etmesi zorunludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.