Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “kablo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi, (f) bendine “uydu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi, (i) bendine “karasal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi ve (k) bendine “karasal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Kurumsal internet sitesi: Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini tanıtmaları amacıyla kurdukları ve Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri içeren internet sitesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

“i) İnternet Radyo ve Televizyon için: 50.000-TL”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanun” ibaresi “6362 sayılı Kanun” şeklinde ve “kara para aklama” ibaresi “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Medya hizmet sağlayıcılar; yönetim kurulu kararında sorumlu müdür unvanını uhdesinde taşıdığının açıkça belirtilmiş olması kaydıyla, genel yayın yönetmeni veya benzeri unvan ve görevlerdeki kişileri sorumlu müdür olarak atayabilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ek-1’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yayın lisans başvuru formları Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak platform işletmecileri Ek-2’de, alt yapı işletmecileri Ek-3’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yayın iletim yetkisi başvuru formları Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “2499 sayılı Kanun” ibaresi “6362 sayılı Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Devredilen yayın lisansına ilişkin ücretin taksitle ödendiği durumlarda, kalan lisans süresine tekabül eden lisans ücreti tutarında ve lisans süresi kadar nakdi teminatı veya teminat mektubunu,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iflasına karar verilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üst Kurulca uygulanan idari yaptırım kararı neticesinde yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından kullanılmış olan logo ve çağrı işaretinin aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescili için yapılan başvurular reddedilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bildirim ve yayın yükümlülüğü

MADDE 19- (1) Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmeleri ve kurumsal internet sitelerinde yayınlamaları zorunludur.

(2) Medya hizmet sağlayıcıların künye bilgileri;

a) Şirket unvanını,

b) Yayın lisans bilgilerini ve yayın ortamlarını,

c) Sorumlu müdürün adını, soyadını ve iletişim bilgilerini,

ç) Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde yer alan tebligata elverişli elektronik tebligat adresini,

d) Yayın hizmetinin iletildiği platformlar ile kurumsal internet sitesi haricindeki internet yayın hizmetini sunduğu internet sitelerini,

içerir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar birinci ve ikinci fıkralarda sayılan bilgilerin güncelliğini sağlamakla ve değişikliklere ilişkin alınan yönetim kurulu kararlarını Üst Kurula bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:1, EK:2 ve EK:3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.