Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/29)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “varlık ve yükümlülükler” ibaresi “kalemler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “29/12/2023 tarihini” ibaresi “29/12/2023 ve 29/9/2023 tarihlerini” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) a) 29/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan ilgili hesaplama döneminde vadesi gelenlerin vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına geçiş oranının yüzde 50,00’ın,

b) 29/9/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere Merkez Bankasınca yayımlanan Tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan gerçek kişilere ait hesaplardan ilgili hesaplama döneminde vadesi gelenlerin vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına geçiş oranının yüzde 10,00’ın

altında kalması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “29/12/2023” ibareleri “29/9/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin geçici 15 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “29/12/2023” ibareleri “29/9/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Menkul kıymet tesisine tabi varlıklara ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile yürürlükten kaldırılan menkul kıymet tesisine tabi varlıklar için 29/9/2023 hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan menkul kıymetlerin tesisi 27/10/2023 ile 23/11/2023 tarihleri arasında yapılır.”

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.