Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/40)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 5’tir.” ibaresi “yüzde 4’tür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/12/2023” ibaresi “28/6/2024” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 24/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesiyle değiştirilen Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 27/1/2024 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.