Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/9)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankalar, İller Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., aktif büyüklüğü veya menkul kıymet tesisine tabi kalemlerin büyüklükleri Merkez Bankasınca belirlenen tutarın altında olan bankalar ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince iradi tasfiyeye giden bankalar tasfiyenin ilân edildiği tarihten itibaren, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen kredi kuruluşları devir tarihinden itibaren bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilir. Menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı;

a) Yüzde 60,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı,

b) Yüzde 60,00 (dâhil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli,

c) Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli,

uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 90” ibaresi “yüzde 150” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(5) Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası gereğince gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payından düşük olanı yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalara bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca birinci kademeye göre menkul kıymet tesis oranı tatbik edilmez.” 

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 10- (1) 29/9/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni ve 31/3/2023 hesaplama tarihinde mevcut olan yabancı para mevduat/katılım fonu esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranlarına göre;

a) 28/4/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 5,00’ın,

b) 27/6/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 3,00’ın,

altında dönüşüm yapılması halinde gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.

(2) 31/3/2023 hesaplama tarihine göre gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan oranlardan düşük olanı;

a) 27/6/2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 15,00’ın,

b) 29/9/2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 24,00’ın,

altında kalan bankalar için ilgili dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 5’i oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedeflere ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilir.

(3) Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer.

(4) Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz.”

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.