Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak Birimde hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personelin, aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarında yeni bir kadroya atanmalarını öngören sınavlarda başarılı olmaları halinde talepleri üzerine Birim ile olan sözleşmeleri feshedilir. Bu personelin aylıksız izinli sayıldığı kurumda yeni kadro unvanında göreve başlamış olması, feshi takip eden altı ay içerisinde Birim ile yeniden sözleşme imzalama talebinde bulunması ve kurumunun muvafakati ile ayrıldığı pozisyonda yeniden istihdamı için sözleşme imzalanabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.