Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yapılacak lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans düzeyinde öğrenim yapan bölümlerinde öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar, değerlendirmeler, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik faaliyet: Konser, çalıştay, ustalık sınıfı, seminer, atölye, yarışma ve benzeri faaliyetlerin tamamını,

b) Ana sanat dalı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatlarına ait ana sanat dallarını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

ç) Danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, ders kaydı, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili konularda yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip araştırma görevlilerini,

d) Esaslar: Senato tarafından çıkarılan sınav esaslarını,

e) Konservatuvar: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

f) Konservatuvar Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

g) Konservatuvar Müdürü: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

ğ) Özel ve genel yetenek sınavı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine giriş için yapılan baraj sınavı ve kabul sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşan özel ve genel yetenek sınavını,

h) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Sanat dalı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ana sanat dallarına bağlı sanat dallarını,

i) Sanat dalı değiştirme sınavı: Alttaki diğer sınıflardan dersi bulunmayan öğrencilerin öğrenimlerinin hazırlık, ilk ve son sınıfı hariç bir defaya mahsus eğitim gördükleri sanat dalını değiştirmek için girecekleri sınavı,

j) Sanat dalı dersi: Öğrencinin eğitime kabul edildiği sanat dalına ait olan ve sanat dalının adı ve hedefi ile aynı ismi taşıyan (Enstrüman, Kompozisyon, Teori, Şan ve benzeri) dersi,

k) Sanat dalı öğretim elemanı: Öğrencinin sanat dalı dersini yaptığı öğretim elemanını,

l) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

n) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmeleri, Kontenjanlar ve

Kayıt Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci statüsü

MADDE 5- (1) Konservatuvarın lisans eğitim-öğretim programına tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Konservatuvara dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6- (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresi; müzik ve sahne sanatları bölümlerinde sekiz yarıyıldır.

(2) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi sekiz yarıyıllık lisans dönemi için on dört yarıyıldır.

(3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından veya uluslararası öğrenci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen, özel ve genel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak Konservatuvar Kurul kararı ile kabul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Kontenjan

MADDE 7- (1) Ana sanat dalları itibarıyla Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirilir.

(2) Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 8- (1) Öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara göre dağılımı ve yapılacak değişiklikler; bölümün önerisi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programlarındaki dersler ve bunlara ait sınavlar gerektiğinde cumartesi, pazar ile mesai saatleri dışında da Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yapılabilir.

Aday kaydı

MADDE 9- (1) Öğrenci adaylarının kayıt süreleri ve işlemleri Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Özel ve genel yetenek giriş sınavı tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Rektörlük tarafından duyurulur.

Özel ve genel yetenek giriş sınavları ve öğrenime kabul

MADDE 10- (1) Konservatuvara özel ve genel yetenek giriş sınavları ile öğrenci alınır. Bu sınavlar, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılır.

İki ayrı ana sanat dalında eğitim-öğretim

MADDE 11- (1) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adaylar aynı ana sanat dalının kabul sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalının sınavlarına girebilir. İki ayrı ana sanat dalının kabul sınavını başaran adaylar, bunlardan sadece birine kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları ana sanat dallarından birinin ortaöğretimini üniversitelere bağlı Devlet konservatuvarlarının müzik ve sahne sanatları liselerinde başarıyla tamamlamış adaylar, her iki ana sanat dalına da kayıtlarını yaptırabilir.

Kesin kayıt

MADDE 12- (1) Özel ve genel yetenek sınavında başarılı olup asıl listede yer alan adaylar kesin kayıt hakkını elde etmiş sayılır.

(2) Adayların kayıtlarını, Senato tarafından kabul edilen esaslarda belirtilen süre içerisinde yaptırmaları gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 13- (1) Konservatuvara yatay geçiş için; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı dersler ile geçiş yapacağı ana sanat dalında alması gereken dersler içerik yönünden karşılaştırılarak uygunluğu incelenir.

(2) Yatay geçiş başvurusu uygun görülen öğrencilerin, ilgili sanat dalı dersinden performans sınavına girmeleri gerekir. Performans sınavı; ilgili sanat dalınca oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Bu sınavlarda başarı notu; tüm derslerde 100 tam puan üzerinden en az 60 puandır. Performans sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz.

Katkı payı, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri

MADDE 14- (1) Katkı payı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.

(4) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının yardımıyla değişikliğini yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 15- (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre yürütülür. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Eğitim programının uygulanmasına ilişkin tarih ve süreler Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirlenir.

(2) Lisans öğretim programları, sekiz yarıyıl sonunda 240 AKTS olacak şekilde düzenlenir.

Ders alma

MADDE 16- (1) Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredisi en az 30’dur.

Devam zorunluluğu

MADDE 17- (1) Devam zorunluluğu, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 18- (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip araştırma görevlileri arasından bir danışman atanır.

(2) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hususlar Senato tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Mazeretler, Değerlendirme ve Diplomalar

Sınavlar

MADDE 19- (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresince ara, yarıyıl sonu, bütünleme, yatay geçiş, sanat dalı değiştirme ve mazeret sınavları yapılır. Sınavlara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav; öğretim elemanı tarafından komisyonsuz olarak her dönem içinde her bir ders için en az bir defa yapılan sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavları; esas meslek dersleri için yarıyıl sonu sınavları sınav komisyonları tarafından yapılır, diğer derslerin yarıyıl sonu sınavının yapılacağı yönteme ilgili öğretim elemanı karar verir.

c) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları yarıyıl sonu sınav esaslarına göre yapılır.

ç) Yatay geçiş sınavları; yatay geçiş için başvuran öğrencinin geldiği üniversitede aldığı sanat dalı dersindeki yeterliliğini ölçmek için yapılan performans sınavıdır.

d) Sanat dalı değiştirme sınavı; öğrencilerin, öğrenim gördükleri sanat dalının hazırlık, ilk ve son sınıfları hariç bir defaya mahsus olmak üzere girdikleri sınavdır. Ancak; öğrenciler eğitim süresi içinde hastalık, kaza ve benzer nedenler ile fiziksel olarak mevcut sanat dalını devam ettiremeyecek şekilde bir engeli oluştuğunu, sağlık raporu ile belgelemeleri halinde sanat dalı değiştirme işlemi için tekrar başvurabilir. Sanat dalı değiştirme başvurusu yapan öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, komisyonun öngördüğü sanat dalına ve yarıyıla Yönetim Kurulunun onayıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre intibak ettirilir.

(2) Bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler için esaslarda yer alan hükümler geçerlidir.

Sınav şekilleri ve komisyonları

MADDE 20- (1) Tüm sınav yöntemleri, komisyonlar, değerlendirmeler ve idari yaptırımlar ile ilgili işlemler esaslara göre yürütülür.

Mazeretler

MADDE 21- (1) Ara sınav için mazeret kabul edilir ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret kabul edilmez. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Konservatuvarı herhangi bir akademik faaliyette temsil ettiğini belgelendiren ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan etkinlikler sebebiyle sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

b) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

c) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

ç) Mazeret ile ilgili müracaat mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde ana sanat dalı başkanlığına yapılır.

d) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya vefatı nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi gerekir.

e) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti sunması gerekir.

f) Doğal afetler nedeniyle öğrenci öğrenimine ara vermek zorunda kalmış ise bu durum belgelendirilir.

(2) Sınavların uygulanma şekli esaslara göre yürütülür.

Değerlendirme

MADDE 22- (1) Değerlendirmeler ve bunlarla ilgili yasal yükümlülükler Senato tarafından kabul edilen esaslarda belirtilir.

Ders başarı notu

MADDE 23- (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında 19/9/2022 tarihli ve 31958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen not sistemi uygulanır.

Not ortalaması

MADDE 24- (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her dönem sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Dönem not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin ulusal kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin ulusal kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer dönem not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel not ortalamasını hesaplamak için; dönem not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir. Küsuratlı notlarda virgülden sonra yer alan beş ve yukarısı rakamlar en yakın üst tam sayıya, virgülden sonra yer alan dört ve aşağısı rakamlar en yakın alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Genel not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları ortalamaya dâhil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 25- (1) Öğrenci; ilgili dersin sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Konservatuvar Müdürlüğü maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına veya sınav komisyonuna inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder.

(2) Öğrenci maddi hata itirazına karşı yapılan inceleme sonucunun kendisine tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde Konservatuvar Müdürlüğüne başvurarak kâğıdının esastan incelenmesini talep edebilir. Yönetim Kurulunca belirlenen, sorumlu öğretim elemanı dışında, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon, cevap anahtarı ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak esastan inceleme yapar. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, dersin öğretim elemanı Konservatuvar Müdürlüğüne başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, Konservatuvar Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği

MADDE 26- (1) Sanat dalı öğretim elemanı değişiklikleri Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.

Mezuniyet

MADDE 27- (1) Kayıtlı olduğu programın ilgili kurullarınca belirlenmiş eğitim-öğretim programına ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren, en az 240 AKTS kredisi yeterliliğini sağlayan ve genel not ortalaması en az 60,00 olan öğrenci mezun olur ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, Yönetim Kurulu kararında farklı bir tarih belirtilmedikçe, Yönetim Kurulunun karar tarihidir.

(3) Bir öğrencinin mezuniyeti bölüm kurulu kararı ile belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Diplomalar

MADDE 28- (1) Diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Programların ilk dört yarıyılındaki bütün derslerden başarılı ve genel not ortalaması en az 60,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan/tamamlayamayan öğrencilere kayıtlarını sildirmeleri koşuluyla talepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(4) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için bu Yönetmelikte belirlenen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve öğrenci kimlik belgelerinin geri verilmesi zorunludur.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 29- (1) Diploma onur öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre belirlenir.

İlişiğin kesilmesi

MADDE 30- (1) Öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ilgili hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payını ödememiş/ödeyememiş veya kayıt yenilememiş/yenileyememiş olmak.

c) Azami eğitim öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli diğer şartları sağlamamak.

ç) Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına kayıtlı olmak.

(2) Öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Konservatuvara yazılı olarak başvurmaları yeterlidir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 31- (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası Konservatuvarda beş yıl süre ile saklanır.

(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri Konservatuvar tarafından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda bir tutanakla imha edilir.

Öğrenime ara verme ve izinli sayılma işlemleri

MADDE 32- (1) Öğrenimine ara verme ve izinli sayılma işlemlerinde Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen hükümler uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı içinde istenen izinler, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre karara bağlanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33- (1) Her türlü tebligat imza karşılığı elden teslim şeklinde, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası Konservatuvarda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Disiplin işleri

MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36- (1) 10/3/2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.