Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/9/2023 tarihli ve 32319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. EK'nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler, belirtilen dillerden birinde yapılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şartlara sahip olmaları koşulu aranır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bir öğrenci, bir öğretim elemanından bir lisansüstü programda en fazla üç ders alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, gelişim ve öğrenme dersi, öğretimde planlama ve değerlendirme dersi, bilimsel araştırma yöntemleri dersi, bilimsel etik dersi ve konservatuvar programları bu kapsamda değerlendirilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Lisansüstü araştırmanın ya da” ibaresi “Tez önerisi kabul edilen öğrenci için,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin, araştırma konusunu içeren tez önerisi, danışmanın görüşü üzerine, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ABD/ASD kurulu tarafından enstitüye iletilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin tezini savunabilmesi için savunmaya alınacağı dönemin uzmanlık alan dersinden başarılı olması gerekir. Aksi takdirde, azami süresini aşmaması koşuluyla uzmanlık alan dersinden başarılı olduğu dönemi beklemesi gerekir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezi enstitüye iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) ABD/ASD kurulu, söz konusu teze ait danışmanın, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin görüşünü, tezin bir nüshasını ve jüri önerilerini enstitüye göndermek zorundadır. Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK'nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve yine en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) EYK tarafından jürilerin onaylanmasından sonra, enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, tezin bir nüshası ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav tarihi EYK tarafından onaylanmak üzere sınavın yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile tez savunma sınavı öğrencinin azami süresi aşılmamak koşuluyla bir ay ertelenebilir, erteleme kararı danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe ile mazeretini tez savunma sınavının yapılacağı günden en geç bir gün önce beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden tez savunma sınavına alınır. EYK'ya mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yeterlik sınavına girecek öğrenciler için yeterlik sınavları, en geç yarıyıl sonu sınavlarını izleyen otuz günlük sürenin sonuna kadar yapılması koşuluyla hem güz hem de bahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilir. İlk girdiği yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden takip eden yarıyıl içerisinde ABD/ASD kurulunca belirlenen yeni bir tarihte tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tez önerisi kabul edilen öğrenci için” ibaresinden sonra gelmek üzere “tezini teslim edene kadar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında bir tezin sonuçlandırabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun başarılı olarak sonuçlanmış olması ve öğrencinin, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazacağı tezini belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezi enstitüye iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(2) ABD/ASD kurulu, söz konusu teze ait danışmanın, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin görüşünü, tezin bir nüshasını ve jüri önerilerini enstitüye göndermek zorundadır. Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir. İkinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına izleyici olarak katılabilir.

(3) EYK tarafından jürilerin onaylanmasından sonra, enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, tezin bir nüshası ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Sınav tarihi EYK tarafından onaylanmak üzere sınavın yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı öğrencinin azami süresi aşılmamak koşuluyla bir ay ertelenebilir, erteleme kararı danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini tez savunma sınavı tarihinden en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üyeler yerine yedek üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK'ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tez önerisi kabul edilen öğrenci için,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tezini teslim edene kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programında bir tezin sonuçlandırabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun başarılı olarak sonuçlanmış olması gerekir. Sanatta yeterlik tezini hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezi enstitüye iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(2) ABD/ASD kurulu, söz konusu teze ait danışmanın, tezin yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin görüşünü, tezin bir nüshasını ve jüri önerilerini enstitüye göndermek zorundadır. Sanatta yeterlik tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir. İkinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına izleyici olarak katılabilir.

(3) EYK tarafından jürilerin onaylanmasından sonra, enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, tezin bir nüshası ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav tarihi EYK tarafından onaylanmak üzere sınavın yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı öğrencinin azami süresi aşılmamak koşuluyla bir ay ertelenebilir erteleme kararı danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri savunma sınavından önce toplanarak tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üyeler yerine yedek üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK'ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.