Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/9/2022 tarihli ve 31958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yarıyıllarda açılacak derslerin haftalık programları ilgili alt birim tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde düzenlenir ve ilan edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ders ön kaydını” ibaresi “ders kaydını” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Ders ön kayıt” ibaresi “Ders kayıt” şeklinde ve aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Üniversiteden yatay geçiş ile başka bir üniversiteye giden ve yatay geçiş hakkından vazgeçip aynı yarıyılda Üniversitede eğitim-öğretime devam etmek isteyen öğrencinin ders kaydı, ilgili yarıyıl için eğitim-öğretimin başladığı ilk haftanın son iş gününe kadar müracaat edilmesi halinde yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl izin isteminde bulunabilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması halinde ilgili alt birim kurul kararı ve birim yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. İzinli sayılan süre toplam öğrenim süresine dâhil değildir. İzinli sayılma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde ilgili alt birime yapılır. Bu süre bittikten sonra yapılacak başvurulara, ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında işlem yapılmaz.”

“e) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.”

“(5) Öğrenciye, tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci, yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

(6) Bir yarıyıldan fazla izinli sayılan öğrenci; izin gerekçesinin ortadan kalkması durumunda takip eden yarıyıla kayıt yaptırmak istediğinde, yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir.

(7) Öğrencinin izinli olduğu yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin ders kaydı silinir ve derslere devam edilmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde tekrar etmek zorunda olduğu dersler dışında almış olduğu herhangi bir dersi danışmanının onayıyla değiştirebilir veya bırakabilir.

(8) Öğrenci,  öğretim programının ilk iki yarıyılında aldığı,  genel akademik başarı not ortalamasını yükseltmek amacıyla aldığı veya devam şartını yerine getirip başarısız olduğu dersin tekrarında aldığı dersleri bırakamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bireysel veya grup halinde hazırlanan ve yarıyıl sonu/dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması konusunda birimlerin yönetim kurulları yetkilidir.”

“(5) Tek ders sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya Üniversitede yaz öğretimi açılması halinde yaz öğretimi sonunda yapılır.

b) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki alması gereken tüm dersleri alıp devam koşulunu sağlayan ve staj gibi uygulamalar dâhil ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirerek mezun olabilmesi için başarısız olduğu tek bir dersi kalan öğrenci, başarısız olduğu dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavına girebilir.

c) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasına sahip olmayan öğrenci daha önce aldığı derslerin herhangi birinden akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavına girebilir. Ancak tek ders sınavı sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 60,00’a yükseltemeyecek olan öğrenciye bu sınav hakkı verilmez.

ç) Uygulamalı derslerle ilgili tek ders sınav hakkı verilip verilmeyeceğine ilişkin karar alma yetkisi, ilgili birim yönetim kurulundadır.

d) Öğrenci tek ders sınavına girme hakkını elde ettikten sonra yapılacak ilk tek ders sınavı için akademik takvimde belirtilen tek ders sınavının başlangıç tarihinden önce ilgili alt birime yazılı olarak başvuru yapabilir. Öğrencinin durumu alt birim tarafından incelenir ve sınava girme yeter şartlarının sağlanması halinde birim yönetim kurulu kararıyla öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav programı alt birim tarafından belirlenerek ilan edilir.

e) Tek ders sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır. Tek ders sınavı sonunda alınan notlar; genel not ortalamasına yansıtılır ancak öğrencinin dersi alıp başarısız olduğu yarıyılın dönem not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

f) Tek ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan veya tek ders sınavına girmeyen öğrencinin söz konusu derse, açıldığı ilk güz veya bahar yarıyılında kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrenci, devam şartı aranmaksızın bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız olursa, tekrar tek ders sınav hakkını kullanabilir.”

“f) Bütünleme sınavı yapılmayan derslerin yarıyıl sonu/dönem sonu sınavlarına mücbir sebeplerle katılamayan öğrenciye, bu durumu belgelemiş olması koşuluyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili alt birim ve ÖİDB’ye” ibaresi “ilgili alt birime” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili alt birime ve ÖİDB’ye” ibaresi “ilgili alt birime” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalışmalarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir ve öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

b) BL notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı (60,00-100 not aralığı) olan öğrenciye verilir.

c) BZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız (0-59 not aralığı) olan öğrenciye verilir.

(6) MF (Muaf) notu; Muaf edilen dersler için verilir.”

“(7) Öğretim elemanlarının yürüttüğü tüm derslere ait notlar ÖBS’ye ilgili öğretim elemanı tarafından girilir, ilan edilir ve sonuçlandırılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.