Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin, 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi,

b) 12 nci maddesi,

c) 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi,

ç) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi ile üçüncü fıkrası,

d) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (j) ve (k) bentleri,

hükümleri 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) 1/1/2025 tarihine kadar birinci fıkrada belirtilen hükümlerin, 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan halleri uygulanmaya devam olunur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.