Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP ENSTİTÜLERİ, MİLLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/7/2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliğinin adı “Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, Müşterek Harp Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne” ibaresi “ve Müşterek Harp Enstitüsüne”, (c) bendinde yer alan “Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsündeki” ibaresi “Harp Enstitülerindeki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “ile milli savunma ve güvenlik enstitüsü” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan “Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünü,” ibaresi “Müşterek Harp Enstitülerini,” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Müşterek Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünün” ibaresi “Müşterek Harp Enstitülerinin” şeklinde değiştirilmiş, (ö) bendinde yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (r) bendinde yer alan “Harp Enstitüleri ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünde” ibaresi “Harp Enstitülerinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğğ) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

hh) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

ıı) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bakım,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mühimmat,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ikmal sınıfına” ibaresi “ikmal ve personel sınıflarına” şeklinde ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Komuta ve Kurmay eğitiminin, tezli olarak yapılması durumunda, eğitimin başlayacağı tarih ile mezun olacağı tarihe kadar geçen sürede, tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir lisansüstü eğitime kayıt yaptırmış ve/veya devam ediyor olmamak.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki ayrı yazılı sınav ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığınca ihtiyaç görülürse” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ancak her halükarda 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olması dikkate alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya” ibaresi “Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin ikinci cümlesinin başına “Taksirli suçlar hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “%20’sinin deniz sınıfı olmayan muharip ve ikmal sınıfı” ibaresi “%20’si deniz sınıfı olmayan muharip, ikmal ve personel sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “EK-A’daki” ibaresi “Ek-1’deki” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Aylıksız izin kullanması nedeniyle fiilen görevde bulunmayan personel, izin süresinde sınava başvuru yapar ve sınava katılır. Kontenjana girmesi durumunda aylıksız iznin sonlandırıldığı tarihi takip eden eğitim dönemine katılır. Doğum sebebiyle aylıksız izinde bulunan personelin eğitim hakkı göreve başlayana kadar saklı tutulur.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 7315 sayılı Kanun ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin ekinin “EK-A” olan numarası “Ek-1” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.