Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “lisansüstü öğretim programları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” ibaresi ile (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“t) Kursiyer: Enstitülerde yürütülen kurslara katılanlar ile Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine devam edenleri,

u) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi: Uluslararası ortamda veya ülke düzeyinde devletin millî güvenliğini, millî güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda sivil ve asker şahıslara bilgi ve yetenek kazandırmak maksadıyla Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsünce uygulanan eğitim ve öğretimi,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kuvvet/kendi” ibaresi “Bakanlık/kendi” şeklinde, (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “, kuvvet” ve “, ilgili kuvvet komutanlığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Öncelikle Devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri olmak üzere, ilgili programın başvuru koşullarını sağlayan, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,”

“e) 7315 sayılı Kanun ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olan yabancı uyruklu kişiler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Strateji ve Güvenlik Araştırmaları, Askerî Tarih, Harp Tarihi, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar, İstihbarat Çalışmaları, Savunma Yönetimi, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku, Stratejik İletişim, Askerî Sosyoloji, Askerî Eğitim Yönetimi, Savaş Araştırmaları, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Deniz Jeolojisi, Jeofiziği ve Oşinografi, Askerî Coğrafya ve Askerî Psikoloji ana bilim dalları ile strateji, sosyal, beşerî, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulabilecek diğer yüksek lisans ve doktora programları,

b) Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü; Güvenlik Araştırmaları, Harekât Araştırması, Savunma Yönetimi, Harp Tarihi, İstihbarat Çalışmaları, Askeri Elektronik Sistemler Mühendisliği, KBRN-P Savunma, Askerî Eğitim Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği ve Harp Silah ve Araçları ana bilim dalları ile strateji, sosyal, beşerî, fen ve mühendislik bilimleri ile savunma teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulabilecek diğer yüksek lisans ve doktora programları,

açılır ve yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, kuvvet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, kuvvet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresi “kamu görevinden” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen” ibaresi “millî güvenliğine karşı faaliyette bulunan” şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 7315 sayılı Kanun ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bir yükseköğrenim kurumu mezunu veya öğrencisi” ibaresi “Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı” şeklinde ve “kişiler” ibaresi “öğrenciler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, kuvvet komutanlıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe beşinci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölüm ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ALTINCI BÖLÜM

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitiminin seviyesi, kapsamı ve süresi

MADDE 49- (1) Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsünde; lisansüstü eğitim ve öğretimin yanı sıra, uluslararası ortamda veya ülke düzeyinde devletin millî güvenliğini, millî güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda eğitim-öğretim yapılır. Bu eğitim, Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi olarak adlandırılır. Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi bir yarıyıl/dönemden oluşur.

(2) Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsündeki eğitim-öğretim süreleri; ihtiyaç duyulduğunda Senatonun teklifi ve Bakanın onayı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

(3) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimini başarıyla bitirenlere Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi Sertifikası verilir.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi görecek personelde aranacak nitelikler

MADDE 50- (1) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine, nitelikleri aşağıda belirtilen subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılabilir:

a) Asker personelin nitelikleri:

1) General/amiral veya en az Albay rütbesinde bulunmak.

2) Kurmay subaylar için, Müşterek Harp Enstitüsünden mezun olmuş olmak.

3) Üst subay olduktan sonra disiplin amirlerinden veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olmak.

4) Son 5 yıllık sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olmak.

5) Tercihen en az bir yabancı dil bilmek.

6) Sınıf subayları için, tercihen Karargâh Subaylığı Öğrenimini bitirmiş olmak ve en az bir yabancı dil bilmek.

b) Sivil personelin nitelikleri:

1) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında büyükelçi, başkonsolos, konsolos, vali, vali yardımcısı, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bölge müdürü, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendindeki unvanlarda ve bunların emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu görevlere atanmaya aday durumda olmak veya medya mensubu, özel sektör temsilcisi, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve akademik personel olmak.

2) Yükseköğrenim kurumlarının birinden lisans mezunu olmak.

3) Tercihen en az bir yabancı dili bilmek.

4) Görev yeri ve kadrosu itibarıyla alacağı eğitime uygun olmak.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine katılacak personelin kontenjanları

MADDE 51- (1) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine katılacak personelin kontenjanları; Bakanlıkça tespit edilir ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine katılacak kursiyerlerin seçilmesi

MADDE 52- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personelin seçimi Bakanlıkça belirlenir.

(2) Diğer personelin seçimine ilişkin Bakanlıkça her yıl ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile eğitime katılacak aday medya mensupları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, özel sektör temsilcileri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından, akademik personel için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kendilerine tanınan kontenjanın iki katı kadar adayın bildirilmesi istenir. Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine katılacak kursiyerler; bildirilen bu adaylar arasından Bakanlıkça belirlenir.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi eğitim-öğretim planlaması ve konuları

MADDE 53- (1) Eğitim ve öğretimin planlanması ve icrası ile ilgili esaslar Senatonun teklifi ile Bakanlıkça belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretimin plan ve programları hazırlanırken; Yüksek Danışma Kurulunun ve Senatonun kararları dikkate alınır.

(3) Müfredat; ihtiyaç duyulan diğer konular yanında, stratejik hedef planları, personel planlamaları, gelişen yeni taktik ve teknikler paralelinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına ve millî güvenlikle ilgili konularda sivil, asker üst kademe yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik hususları kapsar. Millî güvenlik konuları ile ilgili hususlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile diğer konular Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek belirlenir. Ders programları, günlük ders adedi ve süreleri ile araştırma inceleme süreleri, Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından onaylanır.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi değerlendirme esasları

MADDE 54- (1) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi sonunda yazılı sınav yapılmaz. Eğitim-öğretim süresince kursiyerlerin yazılı veya sözlü olarak çeşitli faaliyetlerde gösterdikleri başarı, sarf ettikleri gayret göz önünde tutularak değerlendirme yapılır.

Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimine katılmama ve çıkarılma esasları

MADDE 55- (1) Millî Savunma ve Güvenlik Eğitimi görmekte olan asker ve sivil kişilerden, öğrenimleri esnasında giriş ve kabul şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenler ile bu şartları sonradan kaybedenlerin, Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı üzerine Enstitüden ilişikleri kesilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.