Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, MATERYALLERİ, ORTAMLARI, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Millî Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Materyalleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezinin amaçları, organları, kuruluşu, çalışma alanları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Astsubay meslek yüksekokulları: Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarını,

b) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlükleri: Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerini,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

e) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

f) Dekanlık: Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları Dekanlıklarını,

g) Harp enstitüleri: Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitülerini,

ğ) Harp enstitüleri müdürlükleri: Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Harp Enstitüleri Müdürlüklerini,

h) Harp okulları: Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarını,

ı) Lisansüstü eğitim enstitüleri: Harp Enstitüleri hariç Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

i) Lisansüstü eğitim enstitüleri müdürlükleri: Harp Enstitüleri Müdürlükleri hariç Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitü müdürlüklerini,

j) Merkez: Millî Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Materyalleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezini,

k) Müdür: Merkezin Müdürünü,

l) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

m) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Rektör yardımcısı: Millî Savunma Üniversitesi rektör yardımcılarını,

ö) Senato: Millî Savunma Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Millî Savunma Üniversitesini,

r) Yabancı Diller Yüksekokulu: Millî Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

s) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü: Millî Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

ş) Yüksek Danışma Kurulu: Üniversitenin eğitim öğretim programları ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin millî savunma ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi, güncellenmesi ve Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar ile Bakanlığın bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarıyla eş güdüm içinde yürütülmesi için Üniversite yöneticileri ile söz konusu kurum/birim temsilcilerini bir araya getiren kurulu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4- (1) Merkezin amacı, kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulan nitelikleri haiz personel yetişmesini sağlamak için Yüksek Danışma Kurulunun tavsiyeleri ve Senato kararları doğrultusunda Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ve lisansüstü eğitim enstitüleri öğretim programlarını, materyallerini, ortamlarını temel müştereklik ve eş güdüm anlayışı içinde geliştirmeye yönelik çalışmaları koordine etmek, desteklemek ve iyileştirmektir.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 5- (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ile lisansüstü eğitim enstitülerinden gelen lisans, ön lisans ve lisansüstü düzeylerinde yeni ders ve diploma programlarının açılmasının tekliflerini konu, kapsam ve pedagojik açılardan incelemek ve ilgili birimler ile koordinasyon içinde son şeklini vererek karar için Senatoya sunmak.

b) Askerî eğitimle beraber 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 39 uncu maddesi ile 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinde belirtilen ahlâkın ve maneviyatın yükseltilmesine, millî duyguların kuvvetlendirilmesine ilişkin hususların program geliştirme esaslarını belirleyerek sürekli gelişimini sağlamak.

c) Bakanlık tarafından onaylanan astsubay meslek yüksekokulları ön lisans ve harp okulları lisans programlarına ait öğretim programlarının astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri ve dekanlıklar tarafından uygulanmasını Rektörlük adına takip etmek, her eğitim ve öğretim yılı sonunda uygulamalarla ilgili hazırlanacak değerlendirme raporunu Senatoya sunmak.

ç) Yüksek Danışma Kurulu ile Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan öğretim programlarına girmesi teklif edilen ders veya konu kapsamlarını incelemek; astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri, harp okulu dekanlıkları, harp enstitüleri müdürlükleri, lisansüstü eğitim enstitüleri müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ile bu konuda iş birliği yapmak ve Senato tarafından onaylanan tekliflerin uygulanmasını takip etmek.

d) Astsubay meslek yüksekokullarının ön lisans, harp okullarının lisans, harp enstitüleri ve lisansüstü eğitim enstitülerinin lisansüstü programlarına ait öğretim programları arasında müşterekliği sağlayacak inceleme ve eş güdüm çalışmalarını yürütmek.

e) İhtiyaç hâlinde öğretim programlarını, Üniversite yerleşkeleri içindeki veya dışındaki öğrencilere erişilebilir kılacak uzaktan öğretim altyapısı ile teknolojilerinin kurulmasını ve işleyişini sağlamak, uzaktan eğitim materyallerinin geliştirilme sürecini astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri, dekanlıklar, harp enstitüleri müdürlükleri, lisansüstü eğitim enstitüleri müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ile koordine etmek.

f) Astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri, dekanlıklar, harp enstitüleri müdürlükleri, lisansüstü eğitim enstitüleri müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanacak basılı veya sayısal ortamdaki öğretim materyallerinin üretilmesi sürecinde ilgili birimlerle iş birliği yapmak ve bu birimler arasında kaynak ve gayret tasarrufu açısından eş güdüm sağlamak; Üniversite ve bağlılarında eğitim öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalar kapsamında basımı yapılacak süreli yayın, dergi, bülten, broşür, afiş ve kitapların Rektör onayı öncesinde kontrolünü yapmak.

g) Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ile lisansüstü eğitim enstitülerinde hazırlanacak öğretim materyallerinin standartlarını belirlemek, konu ve kapsam doğrultusunda ihtiyaç analizlerini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.

ğ) Eğitim-öğretimde; simülasyon, arttırılmış gerçeklik, zenginleştirilmiş içerik gibi yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak tedbir ve teklifleri astsubay meslek yüksekokulları müdürlükleri, dekanlıklar, harp enstitüleri müdürlükleri, lisansüstü eğitim enstitüleri müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne iletmek ve gerekirse bu yönde projeler ve bilimsel etkinlikler yapılmasını koordine etmek.

h) Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ile lisansüstü eğitim enstitülerinde kullanılan öğretim materyallerinin etkinliğine ve konu kapsamlarının güncelliğine dair araştırma ve planlamalar yapmak.

ı) Akademik kadro ile iş birliği yaparak öğretim materyallerinin ihtiyaca uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

i) Eğitim programı geliştirme faaliyetleri kapsamında konferans, seminer, sempozyum ve çalıştay düzenlemek.

Merkezin organları

MADDE 6- (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Danışma Kurulu.

c) Öğretim programları araştırma geliştirme komisyonları.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde bulunan, Üniversitenin kadrolu ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür; izin, istirahat, hastalık gibi mazeretleri sebebiyle görevinde bulunamadığında yerine belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder.

(4) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması hâlinde yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Rektörlüğün direktifleri ile Senatonun aldığı ve Merkezin görev ve sorumlulukları kapsamında olan kararları, Rektörlük tarafından hazırlanacak usul ve esaslar doğrultusunda uygulamak ve denetlemek.

b) Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

c) Merkezi, amaçları ve görevleri doğrultusunda yönetmek.

ç) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Rektörün onayına sunmak.

f) Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, harp enstitüleri, lisansüstü eğitim enstitüleri ve Rektörlüğe bağlı diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak.

g) Danışma Kuruluna katılmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9- (1) Üniversitenin kadrolu personeli arasından iki kişi, Rektör tarafından iki yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görevlendirmelerde Müdürün önerisi alınabilir. Görev süresi dolan müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdürün fiili veya kanuni engelleri sebebiyle katılamadığı toplantılara yetki verdiği müdür yardımcısı veya vekili katılır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı ile Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kuruluna, Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlık eder. Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlığında, Müdür, harp okullarını temsilen bir dekan, astsubay meslek yüksekokullarını temsilen bir müdür, harp enstitülerini temsilen bir müdür, lisansüstü eğitim enstitülerini temsilen bir müdür, Rektör tarafından belirlenen en az iki öğretim üyesi ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek üniversitelerin öğretim üyeleri dâhil olmak üzere en fazla on üç üyeden oluşur. Üye seçiminin hangi okullar veya enstitülerden yapılacağı belirlenirken Danışma Kurulunda görüşülecek konular dikkate alınır. Danışma Kuruluna; Bakanlık koordinesi ile Bakanlık, kamu, özel kurum ve kuruluşlarının konusunda uzman personeli görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üniversite dışından görevlendirilecekler için görevlendirme süresine ilişkin, ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Rektörün çağrısıyla veya Müdürün teklifi üzerine Rektörün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin amacı ve çalışma alanlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişare niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu kendi içinde çalışma grupları oluşturabilir.

Öğretim programları araştırma geliştirme komisyonları

MADDE 11- (1) Öğretim programları araştırma geliştirme komisyonları; her eğitim ve öğretim yılından önce veya ihtiyaç duyulması hâlinde; Rektör tarafından Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ve lisansüstü eğitim enstitülerinden görevlendirilecek alanında uzman en az üç öğretim elemanı ile gerek görüldüğü takdirde görevlendirilecek ilgili kuvvet komutanlıkları veya kamu kurum/kuruluşlarının konusunda uzman personelinden oluşur. Komisyonlardaki üye sayısı on üçü geçemez.

(2) Komisyonlar; ihtiyaç duyulması hâlinde Üniversite bağlısı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Yabancı Diller Yüksekokulu, harp enstitüleri ile lisansüstü eğitim enstitülerinin lisans, ön lisans ve lisansüstü programlarına ait öğretim programı taslaklarını ve yeni ders/öğretim programı tekliflerini, kendi bölüm/branşları açısından inceler. Komisyonlar; öğretim programlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik tavsiyelerini Merkeze sunar.

(3) Komisyonların görevleri, Üniversite ve bağlılarında eğitim öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalar kapsamında basımı yapılacak süreli yayın, dergi, bülten, broşür, afiş ve kitapların ilgili Rektör onayı öncesinde kontrolünü yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.