Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2015 tarihli ve 29240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sanatsal ve bilimsel yaklaşımlarla, fotoğraf ve ilgili alanlarda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek ve alanla ilgili faaliyetlere destek olmak.

b) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Örgün eğitime destek vermek.

ç) Kendi bünyesinde ve iç-dış paydaşlarla ortak eğitimler vermek.

d) Arşivleme projeleri yapmak ve dönemlik veya süreli arşivleme ve yayın yapmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fotoğrafın uygulama tanımları içerisine dahil olan her türlü farklı alanda, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler yürütmek.

b) Merkezin araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini basın ve yayın organları aracılığıyla kamuya açan her türlü yazılı ve görsel yayını yapmak; araştırma sonuçlarını içeren kitap, kitap serisi, dergi, internet sitesi hazırlamak ve bu çalışmaların basına, öğrencilere, araştırmacılara ve sanatseverlere iletilmesini sağlamak.

c) Farklı kültürel alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası tartışma ortamı oluşturmak, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

ç) Araştırma konularına ilişkin faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Sanat ve kültür değeri olan fotoğraf eserlerini sergilemek, yurt içinde ve yurt dışında güncel ve/veya geleneksel bağlamda üretilmiş olan fotoğraf sanatına yönelik üretilmiş eser ve sanatçılarını tanıtmak.

e) Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla fotoğraf alanına yönelik ticari, sanatsal ve kültürel projelerine/ihtiyaçlarına danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde katkı sağlamak.

f) Fotoğraf alanında üretilmiş ulusal ve uluslararası seçkin yazılı ve görsel yapıtları derlemek, çevirisini yapmak, basılı ve/veya elektronik hale getirmek, yayılmasını sağlamak.

g) Fotoğrafın uygulama alanlarına yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ğ) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinin Fotoğraf Bölümü öğretim programlarının yürütülmesine destek olmak, bu kapsamda öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek üzere organizasyonlar yapmak.

h) Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünün kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünün kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünün kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını, araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek; çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.

b) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi

MADDE 13/A- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.