Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLAR İÇİN TASARLANAN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ VE YAPIM ÖZELLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2021/535)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri hakkında AB tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik özellikler belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik ayrıca aşağıdaki durumlardan bir veya birden fazlasında tip onayına izin veren tek tip prosedürleri tanımlar:

a) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144) Ek-II’de listelenen BM Regülasyonlarında belirtilen gereklilikler bağlamında BM tip onayı işareti yerine AB tip onayı işareti taşıyan aksam ve ayrı teknik üniteleri ile donatılan araç sistemleri,

b) Bir imalatçının, AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen BM Regülasyonlarında belirtilen gerekliliklere ilişkin olarak 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in Ek VII’si ve 72 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca teknik servis olarak tayin edilmesi durumunda,

c) AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen BM Regülasyonlarında belirtilen gerekliliklere ilişkin olarak AB/2018/858 Yönetmeliğinin Ek VIII’inin ve 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca görsel test uygulandığında.

(3) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Aerodinamik tertibat ve teçhizat: Uzatılmış kabinler hariç olmak üzere, karayolu araçlarının aerodinamik sürtünmesini azaltmak için tasarlanmış tertibatı veya teçhizatı,

c) Araç girişine göre araç tipi: Kapı giriş basamakları, tutamaçlar ve maşpiyeller özellikleri gibi temel unsurlar açısından farklılık göstermeyen araçları,

ç) Araç tanıtım numarası (VIN): Her aracın doğru bir şekilde tanımlanması için imalatçı tarafından bir araca atanan alfa numerik kodu,

d) Araç tipi: AB/2018/858 Yönetmeliğinin Ek-I Kısım B’sinde belirtilen bir araç grubunu,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

g) Buğu giderme sistemi: Ön camın iç yüzeyindeki buğuyu gidermeyi amaçlayan sistemi,

ğ) Buz çözme sistemi: Ön camın dış yüzeyindeki don veya buzu ortadan kaldırmayı amaçlayan sistemi,

h) Çamurluğa göre araç tipi: Uygulamadaki lastik zarfı, jant boyutu ve tekerlek kaçıklığı dikkate alınarak, çamurlukların özellikleri veya takılmasına uygun asgari ve azami lastik ve tekerlek boyutları gibi temel hususlarda farklılık göstermeyen araçları,

ı) Çeki tertibatı: Çeki çubuğu veya çeki halatı gibi bir bağlantı parçasının takılabileceği kanca, kanca gözü veya başka bir biçimdeki bir tertibatı,

i) Çeki tertibatlarına göre araç tipi: Çeki tertibatlarının özellikleri gibi unsurlar açısından farklılık göstermeyen araçları,

j) Geri hareket açısından araç tipi: Geri hareket tertibatının özellikleri gibi temel açılardan farklılık göstermeyen araçları,

k) GSI’nın işlevsel özellikleri: Motor devri, güç talebi, tork gibi giriş parametreleri setini ve bunların zaman içindeki değişimlerini belirleyen GSI göstergelerini ve GSI göstergelerinin bu parametrelere işlevsel bağımlılığını belirleyen giriş parametreleri setini,

l) Hidrojen aksamının tipi: Depolanan hidrojen yakıtı veya sıkıştırılmış gazın durumu, aksamın işlevi ve yapısı, malzemeleri ve fiziksel boyutları gibi temel açılardan farklılık göstermeyen bir grup hidrojen aksamını,

m) Hidrojen depolama sistemi tipi: Depolanan hidrojen yakıtı veya sıkıştırılmış gazın durumu, nominal çalışma basıncı, sistemin yapısı, malzemeleri, kapasitesi ve fiziksel boyutları, tankın yanı sıra basınç tahliye cihazlarının, çek valflerin ve kapatma valflerinin yapısı, malzemeleri ve temel özellikleri açısından önemli açılardan farklılık göstermeyen aksam birleşimini,

n) Hidrojen güvenliğine ilişkin araç tipi: Aracın hidrojen yakıt sisteminin temel konfigürasyonu ve ana özellikleri gibi temel açılardan farklılık göstermeyen bir araç grubunu,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ö) Kütleler ve boyutlar bakımından araç tipi: İmalatçının adı veya markası, sınıflandırma ve temel işlev gibi unsurların hiçbiri farklılık göstermeyen araçları,

p) Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemlerine göre araç tipi: Buz çözme ve buğu giderme sistemlerini özellikleri; sürücünün görüş alanına etkileyebilecek 180º ileri görüş alanı içindeki dış ve iç biçimler ve düzenlemeleri; ön camın şekli, boyutu, kalınlığı, özellikleri ve montajı ve azami oturma pozisyonu sayısı gibi temel açılardan farklılık göstermeyen araçları,

r) Ön cam silecek sistemi: Ön camın dış yüzünü silmek için bir cihaz ile cihazın çalıştırılması ve durdurulması için gerekli aksesuar ve kontrollerden oluşan sistemi,

s) Ön cam silecek ve yıkama sistemine göre araç tipi: Silecek ve yıkama sisteminin özellikleri veya ön camın şekli, boyutu ve özellikleri ve montajı gibi temel unsurlar açısından farklılık göstermeyen araçları,

ş) Ön cam yıkama sistemi: Cihazın çalıştırılması ve durdurulması için gerekli kontroller ile birlikte sıvıyı depolamak ve ön camın dış yüzüne doğru aktarmak ve yönlendirmek için cihazlar içeren sistemi,

t) Ön cam yıkama sistemi tipi: Pompa performansı, kullanılan malzemeler, depolama kapasitesi, enjektör sayısı, boyutları, duvar kalınlıkları veya yıkama sisteminin şekli gibi temel unsurlar açısından farklılık göstermeyen bir grup ön cam yıkama sistemini,

u) Paçalık sistemi: Paçalık tertibatı ile donatılmış çamurluk, yağmur kanatları ve saçaklardan oluşan hareket halindeki aracın lastiklerinin yukarıya doğru fırlattığı suyun dağılmasını azaltmayı amaçlayan sistemi,

ü) Paçalık sistemi açısından araç tipi: Araca takılı olan paçalık tertibatının tipi ve imalatçının paçalık sistemi tipi tanımı açılarından farklılık göstermeyen; tam, tamamlanmamış veya tamamlanmış araçları,

v) Paçalık sistem tertibatı tipi: Emisyonları (su-enerji emici, hava/su ayırıcısı) azaltmak için benimsenmiş fiziksel prensip, malzemeler, şekil ve malzemenin davranışını etkileyebilecek şekilde olan boyutlar gibi temel özellikler açısından farklılık göstermeyen tertibatları,

y) Paçalık tertibatı: Paçalık sisteminin bir parçası olan, bir hava/su ayırıcı ve bir enerji emiciden oluşan tertibatı,

z) Tanıtım işaretlerine göre araç tipi: Araç tanıtım numarasının düzeni ve tanıtım işaretlerinin özellikleri ve yeri gibi önemli açılardan farklılık göstermeyen araçları,

aa) Tanıtım plakası: İmalatçı tarafından bir araca yerleştirilen, aracın tanımlanması için gerekli olan temel teknik özellikleri sağlayan ve izin verilen azami yüklü kütleler ile ilgili olarak yetkili makamlara bilgileri sağlayan bir levha veya etiketi,

bb) Tescil plakalarının takılacağı ve sabitleneceği yer bakımından araç tipi: Ön ve arka tescil plakalarının montajı ve sabitlenmesi için alanın boyutları, ön ve arka tescil plakalarının montajı ve sabitlenmesi için alanın konumu, ön ve arka tescil plakalarının montajı ve sabitlenmesi için yüzeyin şekli gibi temel unsurlar açısından farklılık göstermeyen araçları,

cc) Tip onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından veya münferit araç onayından her yönüyle sorumlu olan veya parçalar ve ekipmanlara ilişkin onay sürecinden sorumlu olan, tip onayı belgelerini düzenlemeye, gerektiğinde geri çekmeye veya reddetmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir kuruluş olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülke tarafından Komisyona bildirilen yetkili kurum veya kurumları veya Türkiye’de Bakanlığı,

çç) Vites değiştirme göstergesine (GSI) göre araç tipi: GSI’nın işlevsel özellikleri ve GSI tarafından bir vites değiştirme noktasının ne zaman gösterileceğini belirlemek için kullanılan mantık gibi temel açılardan farklılık göstermeyen; belirlenmiş motor devirlerinde vites yükseltmelerini gösterme, yakıt tüketim haritalarına göre vites arttırıldığında yakıt tasarrufu yapılacağını gösterme, vites arttırıldığında tork gereksiniminin karşılanacağını gösterme işlevlerine sahip araçları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BM Regülasyonları Uyarınca Temel Gerekliliklere Uygun Tip Onayı

Tip onay başvurusu

MADDE 3- (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan durumlardan bir veya daha fazlasında, AB/2019/2144 Yönetmeliğinde listelenen BM Regülasyonlarında belirtilen gerekliliklere uygun olarak bir araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tipinin onaylanması için başvurular Ek-I Kısım 1’de belirtilen model bilgi dokümanı kullanılarak imalatçılar veya temsilcileri tarafından tip onay kuruluşuna sunulur.

(2) Bilgi dokümanında tip onay belgesi numara ve işaretlerinin yer aldığı ve ilgili tip onay belgelerinin ekleri ile birlikte tip onay kuruluşuna sunulduğu durumlarda; bir araca montajı yapılan veya ikinci bir aksam veya ayrı teknik üniteye dahil edilen herhangi bir AB veya BM tip onaylı aksam ve ayrı teknik ünitenin, birinci fıkrada atıfta bulunulan bilgi dokümanında özellikleri bakımından tam kapsamlı tanımlama gerekmemektedir.

(3) AB/2019/2144 Yönetmeliği ve BM Regülasyonları kapsamındaki alanlardaki hükümleri belirleyen ilgili mevzuat uyarınca, BM tip onayı işareti taşıması gereken aksam ve ayrı teknik üniteler yerine uygulandıkları durumlarda, geçerli AB tip onayı işaretine sahip aksam ve ayrı teknik üniteler de kabul edilir.

Tip onayının verilmesi

MADDE 4- (1) Tip onayına sunulan araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tipinin BM Regülasyonlarında yer alan ilgili teknik gerekliliklere uygun olması durumunda, tip onay kuruluşu tarafından, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca düzenlenen AB tip onayı belgesi, BM tip onay numarası boş bırakılan giriş ile uygulanan BM Regülasyonundaki ilgili örneğe karşılık gelen doldurulmuş bilgilendirme ile birlikte Ek-I Kısım 2’de belirtilen örneğe göre düzenlenir.

(2) AB/2019/2144 Yönetmeliği uyarınca tip onayı verilen bir tipe uygun olan her aksam veya ayrı teknik ünite, 26/10/2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2020/683)’in Ek V’inin 4 üncü maddesi uyarınca her bir ayrı AB teknik ünite tip onay işaretini taşır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belirli Özel Yapı ve Güvenlik Gerekliliklerine İlişkin AB Araç Tip Onayı

Belirli araç sistemleriyle ilgili olarak bir araç tipinin AB tip onay başvurusu

MADDE 5- (1) Bir araç tipinin AB tip onayı için aşağıdaki bentlerin her biri ile ilgili olarak, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilgili model bilgi dokümanı imalatçılar veya temsilcileri tarafından ayrı bir başvuru olarak tip onay kuruluşuna;

a) Tanıtım plakasının düzeni ve yeri ve araç tanıtım numarasının bileşimi ve yeri; Ek-II, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

b) Ön ve arka tescil plakalarının monte edilmesi ve sabitlenmesi için ayrılan yer; Ek-III, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

c) Ön cam silecek ve yıkama sistemleri; Ek-IV, Kısım 1, Bölüm A’da listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

ç) Çamurluklar; Ek-V, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

d) Ön cam buğu çözme ve buğu giderme sistemleri; Ek-VI, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

e) Çeki tertibatları; Ek-VII, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

f) Paçalık sistemi; Ek-VIII, Kısım 1, Bölüm A’da listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

g) Vites değiştirme göstergesi (GSI); Ek-IX, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

ğ) Araca erişim; Ek-X, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

h) Geri hareket; Ek-XI, Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

ı) Araç kütleleri ve boyutları; Ek-XIII, Kısım 1, Bölüm A’da listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

i) Araç yakıt sisteminin, sıvılaştırılmış hidrojen depolama sistemi (LHSS) veya sıkıştırılmış hidrojen depolama sistemi (CHSS) içeren hidrojenle çalışan araçlar olması durumunda; Ek-XIV, Kısım 1, Bölüm A’da listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

sunulur.

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde atıfta bulunulan vites değiştirme göstergesine (GSI) ilişkin olarak bir araç tipinin AB tip onayı başvurusu Ek-IX, Kısım 1’de belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenen belge ile birlikte imalatçının tip onayına konu olan aracının bu Yönetmelikte belirtilen ilgili teknik şartlara uygun olduğuna dair beyanı sunulur.

(3) İmalatçı, onay kuruluşu veya teknik servis tarafından talep edildiğinde, test edilmek amacıyla onaylanacak tipi temsil eden bir aracı hazır bulundurur.

Belirli araç sistemleriyle ilgili olarak bir araca AB tip onayının verilmesi

MADDE 6- (1) AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen gerekliliklere ilişkin olarak Ek-II Kısım 2 ila Ek-XIII ve Ek-XIV Kısım 2, Bölüm D ve E'de listelenen teknik şartlar karşılandığında, tip onay kuruluşu, AB/2020/683 sayılı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen yönteme uygun olarak bir AB tip onayı ve bir tip onayı belge numarası verir.

(2) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan AB tip onayı belgesi, aşağıdakilere uygun olarak hazırlanır:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-II Kısım 3;

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-III Kısım 3;

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-IV Kısım 3, Bölüm A;

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-V Kısım 3;

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-VI Kısım 3;

e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-VII Kısım 3;

f) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-VIII Kısım 3, Bölüm A;

g) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-IX Kısım 3;

ğ) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-X Kısım 3;

h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-XI Kısım 3;

ı) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-XIII Kısım 3, Bölüm A;

i) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde atıfta bulunulan husus için Ek-XIV Kısım 3, Bölüm A.

(3) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-XIII Kısım 2 Bölüm B, C ve D 1.1. maddesinde izin verilen azami boyutları aşan araç için bir AB tip onayı verilebilir; bu durumda, " izin verilen azami boyut istisnası" ifadesi, tip onayı belgesinin ve uygunluk belgesinin 52 nci maddesinde yer alır.

(4) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-XIII Kısım 2 Bölüm B, C ve D’nin 1.1. maddesinde izin verilen azami boyutları aşan araç için bir AB tip onayı verilebilir; bu durumda, tip onay belgesi ve uygunluk belgesi, aracın yalnızca bölünemez yüklerin taşınması için tasarlandığını açıkça belirtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belirli Araç Sistemleri ve Aksamları ile İlgili AB Ayrı Teknik Ünite ve

AB Aksam Tip Onayları

Sistem ve ekipmanların AB ayrı teknik ünite tip onayı başvurusu

MADDE 7- (1) Aşağıdaki sistem ve ekipmanların her biri ile ilgili olarak AB ayrı teknik ünite tip onayı başvuruları AB/2018/858 Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan model bilgi dokümanı uyarınca;

a) Ön cam yıkama sistemi; Ek-IV Kısım 1 Bölüm B’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

b) Paçalık sistemi; Ek-VIII Kısım 1 Bölüm B’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

c) Ön koruma sistemi; Ek-XII Kısım 1’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

ç) Aerodinamik cihaz ve ekipman; Ek-XIII Kısım 1 Bölüm B’de listelenen bilgileri içeren model kullanılarak,

hazırlanır.

Ayrı bir teknik üniteye AB tip onayı verilmesi

MADDE 8- (1) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ön cam yıkama sistemlerine ilişkin bu Yönetmeliğin Ek-IV Kısım 2’sinde belirtilen gereklilikler, paçalık sistemlerine ilişkin bu Yönetmeliğin Ek-VIII Kısım 2’sinde belirtilen gereklilikler, ön koruma sistemlerine ilişkin bu Yönetmeliğin Ek-XII Kısım 2’sinde belirtilen gereklilikler ve aerodinamik tertibat ve ekipman sistemlerine ilişkin bu Yönetmeliğin Ek-XIII Kısım 2’sinde belirtilen gereklilikler karşılandığında, tip onay kuruluşu, bu tür bir sistem ve ekipman için bir AB ayrı teknik ünite tip onayı ve AB/2020/683 Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde belirtilen yöntem uyarınca bir tip onay belge numarası verir.

(2) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca düzenlenen AB tip onay belgeleri, 5 inci maddede atıfta bulunulan sistemler ve ekipman için aşağıdakilere uygun olarak düzenlenir:

a) 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-IV Kısım 3 Bölüm B;

b) 7 nci maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-VIII Kısım 3 Bölüm B;

c) 7 nci maddenin (c) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-XII Kısım 3 Bölüm B;

ç) 7 nci maddenin (ç) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-XIII Kısım 3 Bölüm B.

AB aksam tip onayı başvurusu

MADDE 9- (1) Aşağıdaki hidrojen aksamlarına ilişkin AB aksam tip onayı başvuruları, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde atıfta bulunulan ilgili model bilgi dokümanına uygun olarak hazırlanır ve Ek-XIV Kısım 1 Bölüm B’de listelenen bilgileri içerir:

a) Güvenlik performansları ve malzeme uyumluluğu açısından kapları, basınç tahliye ve kapatma cihazları dahil sıvılaştırılmış hidrojen depolama sistemleri (LHSS);

b) Sıkıştırılmış hidrojen depolama sistemleri (CHSS), kapları ve birincil kapatma cihazları dahil, malzeme uyumluluğuna göre TPRD, çek valf ve otomatik kapatma valfleri kapsayacak şekilde.

AB aksam tip onayının verilmesi

MADDE 10- (1) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan aksamlar için Ek-XIV Kısım 2 Bölüm B,C ve F’ye göre ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıfta bulunulan aksamlar için Ek-XIV Kısım 2 Bölüm F’ye göre teknik özellikler AB/2019/2144 sayılı Yönetmeliğin Ek-II’sinde listelenen ilgili gereklilikler açısından karşılandığında, tip onay kuruluşu, hidrojen aksam tipi için bir AB aksam tip onayı ve AB/2020/683 Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde belirtilen yönteme uygun olarak bir tip onayı belge numarası verir.

(2) 9 uncu maddede atıfta bulunulan aksamlar için AB tip onay belgesi Ek-XIV Kısım 3 Bölüm B uyarınca hazırlanır.

Tip onay işareti

MADDE 11- (1) AB/2018/858 Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan sistem veya ekipmanın ayrı teknik ünite tip onay işareti aşağıdakilere uygun olarak düzenlenir:

a) 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-IV Kısım 3 Bölüm C;

b) 7 nci maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-VIII Kısım 3 Bölüm C;

c) 7 nci maddenin (c) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-XII Kısım 3 Bölüm B;

ç) 7 nci maddenin (ç) bendinde atıfta bulunulan sistem için Ek-XIII Kısım 3 Bölüm C.

(2) 9 uncu maddede atıfta bulunulan bir aksam tipinin aksam tip onay işareti, Ek-XIV Kısım 3 Bölüm C’ye göre oluşturulur ve sabitlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş hükümleri

MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, tip onay kuruluşu AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen ilgili gereklilikleri göz önünde bulundurarak Ek-II Kısım 2 Bölüm C’de belirlenen teknik özelliklere uymayan yeni tip araçlara ilişkin AB tip onayı başvurularını araç tanıtım numarasının kontrol hanesi bakımından reddeder.

(2) 7/7/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ulusal makamlar AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen ilgili gereklilikleri göz önünde bulundurarak, Ek-II Kısım 2 Bölüm C’de belirlenen ve araç tanıtım numarasının kontrol hanesi bakımından teknik özelliklere uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin vermez.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tip onay kuruluşu AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen ilgili gereklilikleri göz önünde bulundurarak Ek-III’ün Kısım 2’sinde belirtilen teknik özelliklere uymayan yeni tip araçlara, AB tip onayı vermeyi ön tescil plakalarının montaj ve sabitleme alanı bakımından reddeder.

(4) 7/7/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ulusal makamlar, AB/2019/2144 Yönetmeliğinin Ek-II’sinde listelenen ilgili gereklilikleri göz önünde bulundurarak, Ek-III Kısım 2’de belirtilen ve ön plakaların montajı ve sabitlenme yeri bakımından teknik koşullara uygun olmayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin vermez.

(5) AB/2019/2144 Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ulusal makamlar bu Yönetmeliğin yayımından önce tip onaylı araçların, sistemlerin, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin satışına ve hizmete girmesine izin verir ve 29/8/2010 tarihli ve 27687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği ((AT)78/2009), 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT)79/2009) veya 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) ve bunların uygulama tedbirleri kapsamında, bu Yönetmeliğin Ek-II ila Ek-XIV’ünde bahsedilen konular göz önünde bulundurularak bu araçların, sistemlerin, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin onaylarının kapsam genişletilmesini sağlamaya devam eder.

Bilgi sağlanması

MADDE 13- (1) Daha fazla geliştirme ihtiyacının değerlendirilmesi amacıyla, imalatçılar ve tip onay kuruluşu, talep üzerine, Ek-IX’un Kısım 1, Kısım 2 ve Kısım 3’ünde belirtilen bilgileri Komisyona sunabilir. Bilgiler, Komisyon ve temsilcileri tarafından gizli bir şekilde ele alınır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, (AB) 2019/2144 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin Araçların ve Bu Araçlara Yönelik Sistemlerin, Bileşenlerin ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Yapım Özellikleri ve Güvenlikleri Bakımından Tip Onayı için Tek Tip Prosedürler ve Şartlara İlişkin 31/03/2021 tarihli ve (AB) 2021/535 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (AB) 2021/535 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün orijinal metni esas alınır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız