Mudanya Üniversitesinden:

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMVE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mudanya Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mudanya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ç) Enstitü Kurulu: Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

f) Mütevelli Heyeti: Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,

h) Rektörlük: Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Mudanya Üniversitesi Senatosunu,

i) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlilik tezini,

j) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,

k) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

Öğrenim dili

MADDE 5- (1) Lisansüstü programların öğrenim dili anabilim/anasanat dalı başkalığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir. Sadece yabancı dille, sadece Türkçe veya Türkçe ve yabancı dillerde karma olarak yürütülmek üzere program açılabilir.

(2) Anabilim/anasanat başkalığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla belli yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

(3) Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir.

Akademik takvim

MADDE 6- (1) Lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları ve tarihleri kapsayan Akademik takvim, Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından ve Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır.

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür ve bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak Senato kararıyla belirli programlarda bir yıllık sürede üç dönemi aşmamak üzere eğitim-öğretim yapılabilir, bu hallerde öğretim süreleri bakımından bir dönem bir yarıyıla denk sayılır. Bir yarıyıl veya dönem esasıyla eğitim-öğretim yapılan programlarda bir öğretim dönemi, sınav dönemi hariç en az on dört haftadan oluşur.

Başvuru koşulları

MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 puan almış olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına, fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 puan almış olmaları, lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’in sözel kısmından belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 puan almış olmaları, lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

d) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurulan programa bağlı olarak lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz. Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabullerine ilişkin diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

e) Yabancı uyruklu adayların Türkçe öğretim yapan programlara başvurabilmeleri için Üniversite duyurularında ilan edilen öğrenim dili şartına uymaları gerekir.

f) Lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yalnızca yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden ve öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru için Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Adayların değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler anabilim/anasanat dalları tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Üniversite tezli yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmelerin katkıları Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) Üniversite tezsiz yüksek lisans programlarına yalnız lisans genel not ortalaması ile öğrenci kabul edebileceği gibi, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmelerin katkıları Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı yaptığı sıralamayı bir liste halinde Enstitü Müdürlüğüne bir tutanak ile teslim eder.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli koşulları sağlayan adayları ilgili programın kontenjanına göre asıl ve yedek liste halinde belirleyerek karara bağlar.

(7) Farklı alanlarda lisans yapmış adayların yüksek lisans programına doğrudan kabulüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(8) Yabancı dilde eğitim yapan programlarda yabancı dil puanını anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu belirler.

(9) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların başvuruları anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 9- (1) Bir lisansüstü programına kaydolabilmek için hangi yabancı dilin veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu belirler ve ilan eder.

(2) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlarına kayıt yaptırmak için merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan alanlar ile Üniversitedeki yabancı dilde öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurt içi veya yurt dışında yabancı dilde öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, yabancı dil sınavından muaf tutulabilirler.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yabancı dil yeterlilik koşulları; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmî kurum ve kuruluşları, Türk üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmak ya da bu fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almak gerekir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan diğer koşulları taşımalarına rağmen, yeterli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar ile Türkçe yabancı dil düzeyi başarı notunu sağlayamayan yabancı uyruklu adaylar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfında ya da Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Başarısız olan adaylara öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlama hakkı verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Eğitim ücreti ve burslar

MADDE 10- (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.

(2) Eğitim ve öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve öğrencilerin, ilân edilen süre içinde ödemeleri beklenir.

(3) Eğitim ve öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarını kaybeder.

(4) Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde burs verilebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılan bir yazılı sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 12- (1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Kurulunun belirlediği kabul koşulları ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler.

(3) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrencilerin kabulü ve Enstitüde alacağı dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge verilir.

(5) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla üç dersini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için en az bir yarıyılın tamamlanmış olması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki dersler ile intibak yapılabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Ders tanıma ve muafiyete ilişkin esaslar 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Sonuçların ilanı ve kesin kayıt

MADDE 14- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Kayıt yenileme

MADDE 15- (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemi başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten sonra derslere veya teze kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara katılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 16- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından belgelendirilmesi hâlinde, öğrencinin kaydı Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.

b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.

c) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayısıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mecburiyetinde olması.

ç) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

d) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarından birinin şehit olması veya bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

e) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile Enstitüye başvururlar. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. İzinli sayılan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi tekrar edilebilir.

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

Derslere devam

MADDE 17- (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Devam şartını sağlamayan adaylar sınava alınmaz ve öğrenciye “devamsız (NA)” notu verilir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 18- (1) Sınavlar; ara sınav, kısa sınav ve dönem içi çalışmalar, mazeret sınavı, dönem sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavlarından oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir dönem sonu (final) sınavı yapılır.

(2) Ara sınav; her eğitim-öğretim döneminde, her bir dersle ilgili olarak, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların dönem içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir.

(3) Dönem sonu (final) sınavlarına, ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girerler. Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci o dersten “başarısız” sayılır.

(4) Öğrencinin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, dönem sonu sınavının ağırlığı örgün öğretimde %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz.

(5) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları düzenlenmez. Öğrenciler, aşağıda yer alan mazeret türlerine göre belirlenen süreler içinde mazeretlerini belirten belge ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurabilirler:

a) Sağlık/kaza raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların (anne, baba, çocuk, kardeş ve eş) vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden on beş gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve müdürlüğe yazılı olarak başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

(6) Bütünleme sınavı; final sınavına giremeyen veya girip başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

(7) Kısa sınav; kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar, ders müfredatı kapsamında öğretim elemanının dönem içinde gerekli gördüğü şekilde yürütülür.

(8) Not yükseltme sınavı; tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarından yalnızca genel not ortalaması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri en fazla üç dersten, genel not ortalamalarını yüksek lisansta 2,70 ve doktora programlarında 3,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla verilen sınav hakkıdır. Öğrenciler, öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile ilan edilen tarihte not yükseltme sınavına girebilirler. Sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Bu sınavlarda telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

(9) Tek ders sınavı; proje dersi hariç olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki koşulları taşımaları halinde ek sınav hakkı verilir:

a) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisansta GNO’su en az 2,70 ve doktora programlarında GNO su en az 3,00 olan ve en fazla bir başarısız dersi bulunan öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir.

b) Programının tüm derslerini almış olup yüksek lisansta GNO’su 2,70’ in altında, doktorada GNO’su 3,00’ın altında olan ve yalnızca bir başarısız dersi bulunan öğrencilere, bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının 2,70/3,00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir.

c) Programının tüm derslerini almış ve başarmış olan, ancak yüksek lisansta GNO’su 2,70’in altında ve doktorada GNO’su 3,00’ün altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını 2,70/3,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla, kendi seçecekleri bir dersten ek bir sınav hakkı verilir.

ç) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan ya da GNO’su yüksek lisansta 2,70, doktorada 3,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler azami sürelerini doldurmamışlarsa ders tekrarına ilişkin hükümler uygulanır.

d) Bu madde uyarınca yapılacak ek sınavlarda mazeret kabul edilmez.

Değerlendirme ve ders tekrarı

MADDE 19- (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun 4 üzerinden yüksek lisans için en az 2,70 (B-), doktora için en az 3,00 (B) olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartı gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(3) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

(4) Doktora ve sanatta yeterlik öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda genel not ortalaması 3,00’ün altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Öğrencinin sınamalı durumu kayıt sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenciler yeterlik sınavına giremezler, tez önerisi yapamazlar ve tez kısmına başlayamazlar.

(5) Doktora programlarındaki sınamalı öğrenciler, izleyen yarıyıl veya yarıyıllarda, “F” aldıkları dersleri tekrarlamakla yükümlüdürler.

(6) Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(7) Not yükseltmek için alınabilecek derslerin açılmaması nedeniyle öğrencinin ders tekrarı yapamadığı hallerde, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu ders tekrarının başka derslerle yapılmasına izin verebilir.

(8) Genel not ortalamalarının hesaplanmasında aşağıda gösterilen sayısal değerler esas alınır:

Harf Notu

4' lük Sistem karşılığı

100'lük Sistem karşılığı

A

4

100-91

Başarılı

A-

3,7

90-86

Başarılı

B+

3,3

85-81

Başarılı

B

3

80-76

Başarılı

B-

2,70

75-71

Başarılı (Yüksek lisans için)

F

0

75-0

Başarısız (Doktora)

F

0

70-0

Başarısız (Yüksek Lisans)

S

Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu ders notu

Başarılı

U

Başarısız

I

Eksik

IP

Devam Eden

NA

Devamsız

R

Tekrar

NP

Sınava Girmedi

T

Transfer

EX

Muaf

W

Dersten Çekilme

MAKE-UP

Bütünleme

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Muafiyet

MADDE 21- (1) Laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması ya da proje çalışması gibi dersler için muafiyet başvurusu yapılamaz.

(2) Mezuniyet yükümlülüğünde yer alan derslerin en fazla yüzde yirmi beşinden muafiyet verilebilir.

(3) Bir dersin muafiyetinin uygun bulunabilmesi, ders notunun 4 üzerinden en az 3 olmasına bağlıdır.

(4) Bir diplomanın zorunluluğu olarak alınmış ve diploma verilişinde kullanılmış dersler muafiyet için kullanılamaz.

(5) Muafiyete ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 22- (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat kendisi başvurur. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler üçüncü yarıyıl bitiminden sonra dördüncü yarıyıl içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunmasına girebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar arasından da seçilebilir. Bu durumda danışman görevlendirilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığının aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Tez danışmanı teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Bu durumda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.

b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,70 genel not ortalamasına sahip olmak.

c) Tez savunmasında girdiği dönemde mezun olacağı diploma programında kayıt yenileme işlemini yapmış olmak.

ç) Tez savunmasında başarılı olmak.

d) Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.

(2) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az bir kopyasını ve iki dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Süre

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin basılı ve dijital birer kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.

b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,70 genel not ortalamasına sahip olmak.

c) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Yüksek lisans projesinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az bir dijital kopyasını, intihal raporunu ve proje onay formunu en geç akademik takvimde yer alan eksik not girişleri için son tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 3,00 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 33- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar arasından seçilebilir. Danışman görevlendirilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 36- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Tez danışmanı söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 39- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 41- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 42- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 43- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim

MADDE 45- (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği, derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversitenin ilgili birimi tarafından yapılır.

Tebligat

MADDE 46- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda Enstitüde ve internet sitelerinde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gönderilerek tebliğ edilir.

Disiplin işleri

MADDE 47- (1) Sertifika programları dahil olmak üzere lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup kayıtlı olduğu programdan mezun olan öğrenciler bu Yönetmelikte aranan koşulları yerine getirmeleri kaydıyla doktora programlarına kabul edilebilirler.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür.