Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, ilgili bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile; doktor unvanını haiz araştırma görevlileri ise talepleri üzerine ilgili bölüm başkanının önerisi, ilgili Dekan/Müdürün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile akademik danışman olarak görevlendirilebilir. Uygulamalı birim öğretim görevlileri akademik danışman olarak görevlendirilemez. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akademik danışman öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.”

“Akademik danışman, eğitim-öğretim yılı içinde haftalık iki ders saati zaman ayırır ve bunu ders programında gösterir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.