Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce tıp programlarında; kayıt, eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce tıp programlarında; kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday hekimlik (intörnlük) dönemi: Tıp Fakültesi Dönem 6’da yürütülen on iki aylık uygulamalı eğitim-öğretim sürecini,

b) Akademik danışman: Bir öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren Fakülte ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim dalı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarını,

d) Anabilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim elemanı: Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan anabilim dallarında bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Dekanlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

g) Ders kurulu: Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal yapıyı,

ğ) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görevlendirilen öğretim elemanını,

h) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

ı) Diploma eki: Yükseköğrenim diplomalarına eklenen, Avrupa’da akademik ve mesleki becerilerin tanınmasını sağlayan, verilen kişinin devam ettiği ve başarıyla tamamladığı eğitimin şeklini, düzeyini, şartlarını, içeriğini ve durumunu tanımlayan belgeyi,

i) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

j) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretim programı değerlendirme ve geliştirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim elemanını,

k) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve sınavlarının hazırlanmasını, program değerlendirme ve geliştirme süreci içinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan komisyonu,

l) Entegre sistem: Ders kurullarında hücre, organ ve/veya sistem temelli konuların ilgili öğretim elemanları/anabilim dallarının katkısı ile birlikte işlendiği eğitim-öğretim modelini,

m) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini,

n) Fakülte Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

o) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersleri,

ö) Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Komisyonunu,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

s) Rektörlük: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü,

ş) Seçmeli ders: Fakültenin eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya diğer bölüm/programlardan alınacak dersleri,

t) Seçmeli staj: Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da Fakültenin eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrenciler tarafından seçilen stajı,

u) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

ü) Staj: Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da anabilim dallarında pratik ve/veya teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

v) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

y) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim elemanını,

z) Uyum Komisyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyum Komisyonunu,

aa) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

bb) Yatay Geçiş Komisyonu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonunu,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

çç) Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye, YÖK ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Kayıt için, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya resmî makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Öğrenci kayıtları Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır.

(4) Belirlenen süreler içinde başvurmayan veya istenilen nitelikte belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi, öğrencinin Fakülteye kayıt yaptıramayacak şekilde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğunun veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığının sonradan belli olması durumunda öğrenci kesin kayıt yaptırmış olsa bile kaydı silinir.

Önceki öğrenimin tanınması

MADDE 6- (1) Öğrenciler, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerin tanınması ve intibak ettirilmesi için kayıt oldukları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde dilekçe ile Dekanlığa başvurur. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

(2) Öğrenciler, dilekçelerinde muaf tutulmak istedikleri dersleri ve bu derslerden aldıkları notları açık bir şekilde belirtir. Öğrenciler dilekçe ekinde önceki öğrenimleri, önceden başardıkları derslerin notları ve içeriklerine dair belgelerin aslı veya resmî makamlar tarafından onaylı örneğini sunar.

(3) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler daha önce lisans düzeyinde İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olmaları durumunda veya 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yabancı dil muafiyet koşullarını sağlamaları durumunda Dönem 1, 2 ve 3’te okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden talepleri üzerine muaf sayılır.

(4) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları kayıt yaptırdıkları programa aktarılır.

(5) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için her eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

(6) Öğrencinin önceki öğreniminde aldığı ve başardığı ders/dersler, Uyum Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile önceki öğrenimde alınan ders/dersler olarak tanımlanır ve Fakülte eğitim programında bulunan eşdeğer seçmeli ders/dersler yerine sayılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akademik takvimde belirlenen süre içinde, varsa katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem ve staj tekrarları nedeniyle uygulanacak katkı payı ve öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitelerden Yatay Geçiş

Yatay geçiş

MADDE 8- (1) Başka bir üniversiteden Fakülteye yatay geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK ve Senato tarafından belirlenen koşullar ile Fakültenin yatay geçiş kılavuzu doğrultusunda yapılır.

(2) Adayların yatay geçiş başvurularını ilan edilen süreler içinde yapması gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğretim dili %100 İngilizce olan tıp programına yatay geçiş yapabilmek için, başvuran adayın öğretim dili %100 İngilizce olan tıp programı öğrencisi olması gerekir.

(4) Fakültede yıl esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle yatay geçişler sadece dönem başında yapılır.

Yatay geçişlerde önceki öğrenimin tanınması

MADDE 9- (1) Fakülteye yatay geçiş talebi kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki öğrenimlerinin tanınması ile ilgili hususlar, 6 ncı maddeye göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimin Süresi, Dili ve Yöntemi

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10- (1) Normal öğrenim süresi altı, azami öğrenim süresi dokuz yıldır.

(2) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları yarıyıl izni ile yabancı dil hazırlık programında geçen süreler, azami öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler öğrenim süresinden sayılır.

(4) Eğitim-öğretimde dönem geçme esası uygulanır. Her bir dönemin başarılmış olması bir sonraki dönemin ön şartıdır.

(5) Sürekli eğitim-öğretim yapılan Dönem 6’da ara tatil yapılmaz.

Öğretim dili ve hazırlık eğitimi

MADDE 11- (1) Fakültenin Türkçe tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce Tıp Programında öğretim dili İngilizcedir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ve muafiyet işlemleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(3) İngilizce tıp programına kayıtlı uluslararası öğrenciler Dönem 4’e başlayabilmek için, Türkçe tıp programına kayıtlı uluslararası öğrenciler ise Dönem 1’e başlayabilmek için Senato tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan, B2 düzeyinde Türkçe bildiğini kanıtlayan belgenin aslını veya resmî makamlar tarafından onaylı örneğini Dekanlığa iletmek zorundadır. Türkçe yeterlik şartını sağlayamayan İngilizce Tıp Programına kayıtlı uluslararası öğrenciler Dönem 4’e, Türkçe tıp programına kayıtlı uluslararası öğrenciler Dönem 1’e Türkçe yeterlik belgesine sahip oluncaya kadar devam edemez.

(4) İngilizce tıp programına kayıtlı uluslararası öğrenciler, ortak zorunlu dersleri veya eşdeğer dersleri almak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programı

MADDE 12- (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre bir sistemle yürütülür.

(2) Eğitim-öğretim; Dönem 1, 2 ve 3’te entegre sistem içinde yürütülen ders kurulları ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Dönem 1, 2 ve 3’te ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dönem 4 ve 5’te eğitim-öğretim klinik dersler için teorik ve pratiğe dayalı stajlar/staj blokları şeklindedir. Dönem 6 ise pratiğe dayalı stajlar/staj bloklarından oluşan aday hekimlik dönemidir.

(3) Değerlendirme ve geliştirme amacıyla hazırlanan bir sonraki yılın eğitim-öğretim programı Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilir. Program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilir.

(4) Öğrenciler, bir yarıyıl/dönemde açılan seçmeli dersler/stajlar içerisinden belirtilen sayıdaki tercihlerini sıralayarak belirlenen tarihlerde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrencinin tercihte bulunmadığı veya yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayılarının belirlenen kontenjandan az veya çok olduğu durumda, dönem koordinatörü gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

(5) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Derslerin ve stajların planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesinden ilgili bilim/anabilim dalı başkanı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Dersler, Krediler, Devam Mecburiyeti

Dersler

MADDE 13- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Eğitim-öğretim programında Dönem 1, 2 ve 3’te sınıf geçme, Dönem 4, 5 ve 6’da staj geçme esası uygulanır. Öğrenci Dönem 1, 2 ve 3’te başarısız olduğu sınıfı, Dönem 4, 5 ve 6’da başarısız olduğu stajları tekrarlar. Dönem 4 ve 5’te programda yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez.

(2) Dönem 1 ve 2’de ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, bir üst döneme devam eder. Ancak öğrenciler, Dönem 4’e başlamadan önce önceki dönemlerde yürütülen ortak zorunlu ve seçmeli derslerin tamamından başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem 1, 2 ve 3’te alınması ve başarılması gereken MED/TIP kodlu olmayan derslerin ilgili mevzuata, Senato kararlarına ve ilan edilen şartlara uygun olarak yaz okulunda alınması mümkündür.

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 14- (1) Bir dersin belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder.

(2) Her dersin AKTS kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir. Dersin AKTS kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı, dönem koordinatörlüğünün önerisi üzerine Fakülte Kurulu kararı ile belirlendikten sonra Senatonun onayına sunulur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kredisidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS kredisidir.

Devam mecburiyeti

MADDE 15- (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede derslere devamın izlem yöntemi Dekanlık tarafından belirlenir. Öğrenciler Dönem 1, 2, 3, 4 ve 5’te her ders kurulu ve staj dönemi için teorik ders ve teorik eğitim etkinliklerinin %70’ine, klinik ya da klinik dışı laboratuvar, beceriye dayalı eğitim, probleme dayalı öğrenim, sosyal sorumluluk ve özel çalışma modülleri etkinlikleri ile benzeri uygulama/pratik derslerin %80’ine katılmak zorundadır.

(2) Dönem 1, 2 ve 3’te, öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem 1, 2 ve 3’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içerisinde değerlendirilir. Mazeretli veya mazeretsiz toplamda ilgili ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci o ders kurulundan sıfır notu alır ve o ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına giremez.

b) Dönem 1, 2 ve 3’te, bir dönem içindeki tüm teorik derslerde mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı %30’u aşan veya bir dönem içindeki tüm uygulama/pratik derslerde mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı %20’yi aşan öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yoktur. Bu öğrencilere TT notu verilir.

c) Bir ders kurulundaki bir anabilim dalına ait uygulama/pratik derse devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler, ders kurulundaki ilgili anabilim dalı uygulama/pratik sınavına alınmaz ve o anabilim dalına ait uygulama/pratik ve teorik sınav notu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumda öğrenci anabilim dalı uygulama/pratik ve teorik sınavından ayrıca baraj altı kalır.

ç) Ders kurullarına ait öğrenci yoklaması dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır ve yoklama listesi ders sonunda ilgili öğretim elemanı tarafından Fakülte öğrenci işlerine teslim edilir. Yoklamaların tasnifi, birleştirilmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Fakülte öğrenci işleri ve ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ders kurulu sonlarında ve dönem sonunda derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir.

(3) Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazeretli veya mazeretsiz, bir stajda teorik derslerin %30’undan veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o stajın staj sınavı ve staj bütünleme sınavına giremez. Bu öğrencilere TT notu verilir. Öğrenciler bu stajları tekrarlar. Bu tekrarların tamamında öğrencilerin stajları tüm aşamaları ile tekrarlamaları gerekir.

b) Staj derslerinde öğrenci yoklamaları stajı veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Staj sonunda staja devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler anabilim dalı başkanlığı tarafından ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir.

(4) Dönem 6 öğrencilerinin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir staj kendi içerisinde değerlendirilir. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı %10’u geçtiği takdirde bu öğrencilere ilgili stajdan TT notu verilir.

b) Dönem 6 stajlarında mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığının toplamı %10’u geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları ilgili staj dilimi içerisinde veya en geç aday hekimlik eğitim süresi içinde öğretim elemanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenciye o stajdan TT notu verilir.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, ilgili dönemi/stajı tüm aşamalarıyla aynen tekrar ederler. Tüm tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeretler, İzinli Ayrılma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Mazeretler

MADDE 16- (1) Öğrencinin mazeretini gösteren belgeleri ile birlikte yazılı başvurusu üzerine mazeretli sayılmasına ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sağlık mazereti dahil mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazereti veya raporu süresince derslere devam edemez. Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Daha sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

(4) Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret süreleri devamsızlıktan sayılır. Mazereti kabul edilmiş olsa da devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler ilgili ders/stajdan devamsız sayılır.

(5) Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sayılan öğrencilerin görevli izinli sayıldıkları süreler mazeretli devamsızlıktan sayılır. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders kurulları/stajlar için anabilim dallarının imkânları ölçüsünde belirlenen gün ve saatlerde, aday hekimlik öğrencileri için ise devamsız olduğu günleri aday hekimlik eğitimi sırasında telafi eder. İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya aday hekimlik dönemindeki stajların devam koşulunu karşılamadığı durumda devam şartını yerine getirmemiş sayılır. Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sayılan öğrencilerden ders kurulları/stajlarda kuramsal derslerin %40’ından, pratik derslerin ve uygulama çalışmalarının %30’undan, aday hekimlik dönemindeki stajların %20’sinden fazlasına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır notu alır ve ilgili stajı tekrar ederler.

(6) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

b) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye tekrar mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Mazeret sınavının biçimi ve uygulanış şekli ilgili koordinatörlük/anabilim dalı tarafından belirlenir.

ç) Staj, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

İzinli ayrılma

MADDE 17- (1) Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yıl/dönem izni verilebilir. Bir öğrenci en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yıl için izinli sayılabilir. Sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak izin işlemlerinde bu süre şartı aranmaz.

(2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

(3) Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Bir yıl süreli ara verme izni, dönem başlangıcından o dönem sınavlarının sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

(5) Öğrencinin hastalık mazereti nedeniyle izinli sayılabilmesi için en az altı haftalık süreyi kapsayan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu sunması gerekir.

Başvuru şekli ve süresi

MADDE 18- (1) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte Dekanlığa yapılır.

(2) İzin isteklerinin en geç derslerin başlamasını takip eden ilk hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzin dönüşü

MADDE 19- (1) İzinli öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin yeni bir sağlık kurulu raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 20- (1) İlgili mevzuatta azami öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı silinir:

a) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi.

b) Yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmesi.

c) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

ç) İlgili mevzuatta belirtilen şekilde örgün olmayan öğretim programları hariç olmak üzere başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.

d) Kayıt işleminin, eksik veya sahte belge ile yapıldığının veya kayıt hakkı kazanamadığının sonradan anlaşılması.

e) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş olması.

f) Öğrencinin vefatı halinde.

(2) Üniversiteden kayıt silme işlemleri birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri hariç Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi tamamlandıktan sonra Dekanlık oluru ile kaydı silinir.

(3) Kaydı silinen öğrencilerin (yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler hariç) ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Kaydı silinen öğrencinin durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilir.

İlişik kesme

MADDE 21- (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını veya kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve Üniversiteden çıkarılanların dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sınavlara ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 22- (1) Sınavlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Kılavuzunda tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınava katılma, sınavın geçerliliği ve sınav evrakının saklanması

MADDE 23- (1) Sınavlara girebilmek için devam koşulu ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir.

(2) Öğrenci, sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte öğrenci kimlik kartı ile girmek zorundadır.

(3) Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınav veya sınavın aşamasından başarısız sayılır ve sıfır notu alır.

(4) Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(5) Sınavlar resmî tatiller hariç olmak üzere cumartesi günleri ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(6) Öğrencilere sınav sonrasında sınavla ilgili geri bildirim verilir.

(7) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler dışındaki nedenlerle sınava girmeyen/giremeyen öğrenci, o sınavdan sıfır almış olur.

(8) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, görüntüleme, dinleme ya da ses kaydetme özelliğine sahip cihazlarla girmek yasaktır. Bu cihazların sınavlar sırasında tespiti kopya teşebbüsü olarak değerlendirilir ve ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

(9) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, görsel/yazılı/ses kaydı veya herhangi bir yöntemle sınav salonundan çıkarılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya teşebbüsü olarak değerlendirilir ve ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

(10) Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuatta belirtilen sürede saklanır.

(11) Elektronik sistemler/dijital imkanlar kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya teşebbüsü olarak değerlendirilir ve ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz

MADDE 24- (1) Dönem 1, 2 ve 3’te sınav sorularına yapılacak itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Süre bittikten sonra gelen itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmaz. İtirazlar ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından incelenir ve üç iş günü içinde sonuçlandırılarak Dekanlığa iletilir.

(2) Dönem 1, 2 ve 3’te sınav notuna itirazlar, sınav notunun açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Süre bittikten sonra gelen itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmaz. İtirazlar ölçme değerlendirme komisyonunca komisyon üyeleri arasından belirlenen üç kişilik bir inceleme kurulu tarafından değerlendirilir ve üç iş günü içinde sonuçlandırılarak Dekanlığa iletilir.

(3) Dönem 4 ve 5’te ilgili sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak itirazlar, en geç sınavın takip eden diğer aşamasına kadar, sınavın son aşamasındaki sınav sorularına yapılacak itirazlar ise sınavın yapıldığı günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar yapılır. Sınavın son aşaması sınav notuna yapılacak itirazlar sınav notunun açıklandığı günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar yapılır. İtirazlar dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Süre bittikten sonra gelen itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmaz. İtirazlar ilgili anabilim dalı başkanı veya staj eğitim sorumlusunun başkanlık ettiği üç kişilik kurul tarafından incelenir ve en geç sınavı takip eden diğer aşamasına kadar sonuca bağlanır. Sınavın son aşaması sınav sorularına yapılan itirazlar sınav notu açıklanmadan, sınavın son aşaması sınav notuna yapılan itirazlar ise sınav notu açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde sonuçlandırılarak Dekanlığa iletilir.

(4) Sınavda iptal edilen soru olursa, sınav kalan toplam soru sayısı üzerinden değerlendirilir.

(5) Notların ilanından sonra not değişikliğini gerektiren bir hususun ortaya çıkması durumunda not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

Puan, not ve katsayılar

MADDE 25- (1) Fakültede ders kurulları ve stajlar için yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu, başarı derecesi ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Puan                 Harf Notu             Başarı Derecesi                Katsayısı

90-100                   AA                          Pekiyi                           4,00

80-89                     BA                       İyi-Pekiyi                        3,50

70-79                     BB                             İyi                              3,00

65-69                     CB                            Orta                             2,50

60-64                     CC                           Geçer                            2,00

0-59                       FF                         Başarısız                         0,00

b) TT notu: Teorik ve/veya uygulamalı dersler ile stajlara devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrencinin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yoktur.

c) MM: Yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) dersleri için verilen nottur.

(2) Ortak zorunlu dersler ile TIP/MED kodlu olmayan seçmeli/zorunlu derslerin yürütülmesinde ve sınavlarının değerlendirilmesinde 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sınav sonuçları 100 tam not üzerinden, başarı derecesi harf notu olarak ilan edilir.

(4) Dönem not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, ders kurulları ve stajların tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması şu şekilde hesaplanır:

a) Dönem not ortalaması hesabında; öğrencinin her dönem aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri ile çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanır ve AKTS değerlerinin toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olarak verilir.

b) Genel not ortalaması hesabında ise ilk dönemden itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri ile çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanır ve bu değer AKTS değeri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olarak verilir.

c) Dönem ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

ç) Muafiyet sınavından alınan notlar, dönem ve genel not ortalaması hesabına katılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dönem 1, 2 ve 3 ile İlgili Esaslar

Dönem 1, 2 ve 3 eğitim-öğretim ve sınavları ile ilgili esaslar

MADDE 26- (1) Eğitim-öğretim; Dönem 1, 2 ve 3’te, entegre sistem içinde yürütülen ders kurulları ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Dönem 1, 2, 3’te aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Devam şartını yerine getirmesine rağmen başarılı olamayan veya dönem sonu sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır.

ç) Mesleki beceri uygulamaları sınavı: Mesleki beceri uygulamalarını değerlendirmek için yapılan sınavdır.

d) Probleme dayalı öğretim değerlendirmesi (PDÖ): Probleme dayalı öğretim uygulamalarını ölçmek için yapılan değerlendirmedir.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlıkça belirlenen tarihte yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınav hakkı verilmez. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Sınav sonuçları, analizler ve gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç yedi iş günü içinde açıklanır. Tüm sınav notları dönem koordinatörlüğü tarafından ilan edilir ve Dekanlığa iletilir.

Dönem 1, 2 ve 3 sınavlarındaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 27- (1) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kurul sınavları yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Uygulaması olan kurullarda yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak pratik-uygulama ve/veya sözlü sınavı da yapılabilir. Probleme dayalı öğretim, mesleki beceri eğitimi ve benzeri diğer eğitim uygulamaları için farklı değerlendirme yöntemleri belirlenebilir.

b) Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, mesleki beceri uygulamaları ile probleme dayalı öğretim, formatif sınavlar ve benzeri diğer eğitim ve sınav uygulamalarının not ağırlığı ve kurullara göre dağılımı eğitim-öğretim programı içeriği doğrultusunda dönem koordinatörlerince belirlenir.

c) Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik/uygulama sınavının kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Soru sayısı o sınavdaki toplam soru sayısının %5’inden daha az olan dersler için ilgili dönem koordinatörü tarafından baraj uygulamasının birleştirilmesine karar verilebilir. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik ve pratik puanlar toplanarak ders kurulu sınav puanı bulunur.

ç) Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Ders kurulları ortalama notu: Herhangi bir dönemin ders kurulları not ortalamasını hesaplamak için; o dönemdeki her bir kurulun AKTS değeri, o kuruldan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu kurulların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları, yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak yapılabilir. Yazılı sınavlara ek olarak yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak pratik (uygulama) ve/veya sözlü sınavı da yapılabilir. Pratik/uygulama sınavları ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır.

(4) Başarılı sayılabilmek için ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorunludur.

(5) Ders kurulları dönem sonu başarı notu, ders kurulları ortalama notunun %60’ı ve dönem sonu sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(6) Ortak zorunlu dersler ile TIP/MED kodlu olmayan seçmeli/zorunlu derslerin yürütülmesinde ve sınavlarının değerlendirilmesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dönem 1, 2 ve 3’te dönem sonu sınavından muafiyet hakkı

MADDE 28- (1) Ders kurulları ortalama notu 85 ve üzerinde olan ve her bir ders kurulundan en az 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin, dönem sonu sınavına girme zorunlulukları yoktur. Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde eden öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Dönem sonu sınavından muafiyet hakkı elde etmiş olmasına rağmen söz konusu sınava katılmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadır. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz. Not yükseltmek amacıyla dönem sonu sınavına giren öğrenciler için ders kurulları dönem sonu başarı notu hesaplanırken, son aldıkları puan değerlendirmeye alınır.

Dönem 1, 2 ve 3’te dönem tekrarı

MADDE 29- (1) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu şartları sağlamayan öğrenciler sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler o dönemi tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler. Bu tekrarlarda, öğrencilerin tüm aşamaları ile derslere devam zorunluluğu vardır.

ONUNCU BÖLÜM

Dönem 4 ve 5 ile İlgili Hükümler

Dönem 4 ve 5 dersleri

MADDE 30- (1) Dönem 4 ve 5’te klinik dersler staj uygulaması şeklinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması açılabilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluşturulabilir. Staj programları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.

Dönem 4 ve 5 staj sınavları

MADDE 31- (1) Stajı değerlendirmek için staj sonunda yapılan sınava staj sınavı denir. Dönem 4 ve 5’te staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen ve daha önce ilan edilmiş olan yöntemlerle yapılır.

(2) Sınavlar; yazılı sınav ve/veya sözlü ve/veya pratik (hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı) sınav olarak ve/veya ödev/proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya dijital imkanlar kullanılarak da yapılabilir. Sözlü ve/veya pratik sınavlar anabilim dallarının olanakları ölçüsünde yapılandırılmış sınavlar şeklinde yapılır. Ödev, proje, formatif değerlendirme, klinik performans değerlendirmesi ve benzeri değerlendirme yöntemleri stajda uygulanacaksa bu değerlendirme yöntemlerinin staj sınavına katkıları anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir.

(3) Başarılı sayılmak için staj sınavlarının her aşamasında en az 60 puan almış olmak gereklidir. Staj notu her aşamanın aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanır.

(4) Staj sınavları anabilim dalında ders veren öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilir. Sözlü ve pratik sınavlar en az iki öğretim elemanından oluşan bir kurul tarafından yapılır. Anabilim dalındaki öğretim elemanı sayısı az ise, diğer anabilim dallarından sınavın yürütülmesinde öğretim elemanı desteği alınabilir.

(5) Sınav sonuçları analizler ve gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç yedi iş günü içinde açıklanır. Staj notları, ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir ve Dekanlığa iletilir.

Dönem 4 ve 5 staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 32- (1) Dönem 4 ve 5’te staj sınavlarında devam şartını yerine getirmesine rağmen başarılı olmayan öğrenciler, bu stajların staj bütünleme sınavına girerler.

(2) Dönem sonu staj bütünleme sınavları eğitim-öğretim dönemi sonunda ilgili eğitim-öğretim yılının son stajının bitiminden sonra yapılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren Dönem 4 ve 5 öğrencilerinden bu tarihler dışında bütünleme sınavı ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sınavı, dönem içi bütünleme sınavı olarak kabul edilebilir. Bu durumdaki öğrenciler sınav tarihinden en az yedi gün önce sınava girmek istediği staj grubunu belirten bir dilekçeyi Dekanlığa vermek zorundadır. Süresinde verilmeyen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Dönem içi staj bütünleme sınavına giren öğrenciler dönem sonundaki staj bütünleme sınavlarına giremez. Staj bütünleme sınavına giren bir öğrenci stajın devam şartını sağlayarak tüm aşamaları ile tekrarlamadan ikinci bir staj bütünleme hakkı talep edemez.

(3) Staj sınavlarında başarısız olan öğrenci eğitim programına uygun izleyen staj grubuna başlatılır.

(4) Staja devam şartını yerine getirmeyen veya bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin, stajın tüm aşamalarını o stajın eğitim programına uygun staj grubu ile birlikte tekrarlamaları gerekir.

(5) Dönem 4 ve 5’te o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez.

(6) Dönem 4 ve 5’te öğrenci devamsız olduğu veya başarısız olduğu stajı bir sonraki yıl eğitim programına uygun ilk öğrenci grupları ile tekrarlar. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden yeni öğrenci grubu ile Dönem 5 veya 6 öğrenimine başlayabilir.

(7) Dönem 5’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devam şartını sağladığı halde başarısız olan ve bu stajı başarması halinde Dönem 6’ya başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere, Dönem 6’ya başlama tarihinden önce staj bütünleme sınavına ek olarak staj tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olanlar Dönem 6’ya başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar. Tek ders sınav hakkı bir eğitim-öğretim yılında bir defa kullanılabilir. Dönem içindeki tek ders sınavı, diğer staj gruplarının staj sınavları/staj bütünleme sınavları ile birlikte yapılır. Dönem sonu tek ders sınavı staj bütünleme sınavları bitiminden sonra akademik takvime göre planlanacak şekilde yapılır. Tek ders sınav hakkını kullanacak öğrenciler sınav tarihinden en az yedi gün önce sınava girmek istediğini belirten bir dilekçeyi Dekanlığa vermek zorundadır. Bu dilekçede tek ders sınavı hakkını dönem içinde kullanmak isteyen öğrenciler sınava girmek istediği staj grubunu belirtir.

(8) Staj sınavları, staj bütünleme sınavları ve tek ders sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(9) Dönem 4 ve 5’te mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir nedenle de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sınavına alınmazlar ve bu öğrencilerin stajı tüm aşamaları ile tekrarlamaları gerekir.

(10) Staj bütünleme sınav notları ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir ve Dekanlığa iletilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Aday Hekimlik Dönemi (İntörnlük Dönemi-Dönem 6) Eğitim Esasları

Aday hekimlik dönemi eğitim esasları

MADDE 33- (1) Aday hekimlik dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını bu mesleği yalnız başına en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aday hekimlik dönemi aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir.

(3) Aday hekimlik döneminde klinik dersler staj halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmeli staj uygulaması getirilebilir ve stajların bazılarının birleştirilmesi ile staj blokları oluşturulabilir.

(4) Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan her anabilim dalında öğretim elemanlarından biri, eğitim-öğretim yılının başlamasından önce anabilim dalı kurulu tarafından o eğitim-öğretim yılı için anabilim dalı aday hekimlikten sorumlu öğretim elemanı olarak görevlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. Bu öğretim elemanı bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde anabilim dalı başkanı ve dönem koordinatörü ile iş birliği yapar.

(5) Bu dönemde öğrenci, acil servis, klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım, saha çalışmaları gibi alanlarda öğretim elemanı kontrolünde çalışır.

(6) Aday hekimlik dönemi öğrencileri, eğitim gördükleri anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel faaliyetlere katılmak zorundadır.

(7) Bu dönemde öğrencilerin bir staj/staj bloğunda başarılı olarak değerlendirilebilmesi için devam şartlarını sağlamış olması ve ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen aday hekim yeterlilik değerlendirmesi ve aday hekim staj karnesi değerlendirmesinden en az 60 puan almaları gerekir. Öğrencilerin aday hekim yeterlilik değerlendirme belgesi ve aday hekim staj karnesi, staj bitiminde anabilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa iletilir.

(8) Aday hekimlik dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye ilgili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak başarısız olduğu staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diğer Belgeler ile Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti

Mezuniyet, diploma ve diğer belgeler

MADDE 34- (1) Fakülteden mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) Eğitim-öğretim programından alması gereken dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlamak.

b) En az 360 AKTS mezuniyet kredisine ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

(2) Fakülteden mezun olan öğrencilere aşağıdaki diploma ve belgeler verilir:

a) Tıp doktorluğu diploması.

b) Diploma eki.

c) Mezuniyet transkripti.

ç) Diplomalar hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi.

Mezuniyet genel not ortalaması

MADDE 35- (1) Mezun olabilmesi için yasal süre içinde gerekli tüm dersleri alan ve bu derslerin tümünden başarılı olan öğrencinin genel not ortalaması aynı zamanda mezuniyet genel not ortalamasıdır.

(2) Mezuniyet genel not ortalamasını hesaplamak için; her dönemde öğrencinin dönem not ortalaması, dönem not ortalamalarına katılan toplam AKTS değeri ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, dönem not ortalamasına katılan derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti

MADDE 36- (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyet genel not ortalaması kullanılır.

(2) Genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla Dönem 3, 2, 1, 4, 5, 6’ya doğru dönem not ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci sıralamada öncelik hakkı elde eder.

(3) İlk üç dereceye giren öğrencilerin ayrıca şu şartları sağlaması gereklidir:

a) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretleri dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları.

b) Dönem ve staj tekrarı yapmamış olmaları.

(4) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi Dekanlık tarafından ilan edilir, bu öğrencilere belge verilir ve Fakülte mezuniyet derecesine giren öğrenciler defterine kaydedilir.

Şeref ve yüksek şeref öğrencileri

MADDE 37- (1) Mezuniyet genel not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi olurlar. Bu öğrencilerin şeref ve yüksek şeref belgeleri diploma ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve isimleri Dekanlık tarafından Fakülte şeref ve yüksek şeref öğrencileri defterine kaydedilir.

(2) Şeref ve Yüksek Şeref Öğrenci Belgesi verilmeyecek haller şunlardır:

a) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma cezası dışında disiplin cezası alan öğrenciler.

b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretleri dışında yıl ve süre kaybetmiş olan öğrenciler.

c) Dönem ve staj tekrarı yapmış olan öğrenciler.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonlar

Kurul ve komisyonlar

MADDE 38- (1) Dekanlık, ihtiyaç halinde eğitim-öğretimle ilgili kurul ve komisyonlar kurabilir. Kurul ve komisyonların çalışma usul ve esasları Fakülte Kurulunca belirlenir.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu

MADDE 39- (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu; eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, komisyon başkanı ve yardımcıları, dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Komisyon başkanı ve yardımcıları ile dönem koordinatörleri ve yardımcıları Dekan tarafından görevlendirilir.

(3) Komisyon yılda en az dört kez toplanır.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonunun görevleri

MADDE 40- (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlgili dönem ve kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, program değerlendirme ve geliştirme süreci içinde, yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlamak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz önünde bulundurarak mezuniyet öncesi tıp eğitimi programına son şeklinin verilmesini sağlamak ve ilgili mercilere sunmak.

b) Dönem koordinatörlükleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlendirmek, son şeklini vererek ilgili mercilere sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek üzere programda değişiklik önerilerini sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte değerlendirmek ve sonucu ilgili mercilere rapor halinde sunmak.

e) Fakültede yapılan sınavların sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık nedenlerini tespit etmek ve bunları ilgili mercilere sunmak.

f) Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için gerekli değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki önerileri sunmak.

g) Eğitim-öğretime ilişkin mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda görüş ve öneriler sunmak.

ğ) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve değerlendirmek.

h) Eğitim-öğretim gereksinimleri ve tüm faaliyetlerle ilgili inceleme, araştırma ve proje önerileri sunmak.

ı) Dekanlık tarafından talep edilen diğer çalışmaları yapmak.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu başkanı

MADDE 41- (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu başkanı, Fakültede mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda ve program değerlendirme ve geliştirme süreci içinde hazırlanmasını, yürütülmesini ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

Dönem koordinatörü

MADDE 42- (1) Dönem koordinatörü, ilgili dönemin mezuniyet öncesi eğitim-öğretim programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretiminin program değerlendirme ve geliştirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim elemanıdır.

(2) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu başkanına ve ilgili mercilere sunmak.

b) Sorumlu olduğu dönemin ders programının bütünlüğünü, entegrasyonunu ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumlu olduğu dönemin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu başkanına ve Dekanlığa bildirmek.

ç) Dönem 1, 2 ve 3’te sorumlu olduğu dönemin ders kurulu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

d) Dönem 4 ve 5’te sorumlu olduğu dönemin sınavlarının anabilim dalları tarafından hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek.

e) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açıklanmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim elemanları ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

g) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel görüşme oturumu düzenlemek.

ğ) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan elde edilen eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu başkanı aracılığı ile ilgili mercilere iletmek.

h) Ders kurulu değerlendirme toplantılarına katılmak.

ı) Eğitim-öğretim sürecinin planlanması ve yürütülmesinde, ölçme değerlendirme komisyonu tarafından yapılan anket sonuçlarından yararlanmak ve yapılan değişiklikleri paydaşlarla paylaşmak.

Ders kurulu başkanı

MADDE 43- (1) Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanları Dekan tarafından dönem başında görevlendirilir.

(2) Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının hazırlık aşamasının yürütülmesinden ve sınav materyallerinin hazırlanmasından sorumludur. Ders kurulu sınavlarıyla ilgili tüm işlemlerde dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

Staj eğitim sorumlusu

MADDE 44- (1) Dönem 4 ve 5’te stajlarda eğitim veren her anabilim dalındaki öğretim elemanlarından biri eğitim-öğretim yılının başlamasından önce anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Dekanlık tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj eğitim sorumlusu, anabilim dalı başkanı ve dönem koordinatörü ile iş birliği halinde çalışır ve stajın eğitim programına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Staj sınav sorumlusu

MADDE 45- (1) Dönem 4 ve 5’te stajlarda eğitim veren her anabilim dalındaki öğretim elemanlarından biri eğitim-öğretim yılının başlamasından önce anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Dekanlık tarafından o eğitim-öğretim yılı için staj sınav sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj sınav sorumlusu, anabilim dalı başkanı ve dönem koordinatörü ile iş birliği halinde çalışır ve staj sınavlarının uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Anabilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim elemanı

MADDE 46- (1) Dönem 6’da stajlarda Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan her anabilim dalındaki öğretim elemanlarından biri eğitim-öğretim yılının başlamasından önce anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Dekanlık tarafından o eğitim-öğretim yılı için aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim elemanı olarak görevlendirilir. Bu öğretim elemanı ilgili dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesinde anabilim dalı başkanı ve dönem koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık

MADDE 47- (1) Dekanlık, her bir öğrenci için Fakültenin öğretim elemanları arasından bir veya daha fazla akademik danışman görevlendirir. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akademik danışman/danışmanlar öğrencinin öğrenim süresi boyunca değiştirilmez.

(2) Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik hedefleri ile bireysel yeterlilikleri arasında uyum sağlayabilmesi için bir yol gösterici olarak öğrenciye yardımcı olmaktır. Danışmanlık için, eğitim-öğretim programında haftalık iki ders saati zaman ayrılır ve ders programında gösterilir.

Öğrenci değişimi programları

MADDE 48- (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Disiplin işleri

MADDE 49- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilerin genel ve tebligat yükümlülükleri

MADDE 50- (1) Öğrenciler; eğitim-öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çizelgeleri ve diğer hususlar hakkında Üniversite ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakültede kayıtlı adresine PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede/Üniversitede ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(3) Öğrenciler posta adresleri, e-posta adresleri ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri en geç yedi gün içinde dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52- (1) 24/1/2021 tarihli ve 31374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.