Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAN-MER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Manda Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; manda yetiştiriciliğinde teknik, sağlık ve ekonomik açıdan verimliliğin arttırılması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, araştırma sonuçlarının ve geliştirilen yeniliklerin sahada yaygınlaştırılması amacıyla manda yetiştiricilerine yönelik demonstrasyon ve eğitim çalışmaları yürütmek ve Üniversite öğrencilerine manda yetiştirme, besleme ve manda sağlığı konularında eğitim verilebilmesinin uygulama altyapısını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Manda ırklarının süt miktarı, süt içeriği, karkas verimi ve karkas et kalitesi, üreme, tip özellikleri, genetik hastalık konularında genetik ıslah AR-GE çalışmalarını yürütmek.

b) Mandaların yem kaynakları ve mandaların beslenmesi ile ilgili AR-GE çalışmaları yürütmek.

c) Manda ürünlerinin (manda sütü, manda yoğurdu, manda kaymağı, manda peyniri, manda eti ve benzeri) kalitelerinin arttırılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

ç) Manda yetiştiriciliğinin ekonomisi ve manda ürün piyasası başta olmak üzere ekonomik analiz ve sektörel raporlama çalışmalarını yürütmek.

d) Manda yetiştirme, besleme ve sebebi bilinmeyen manda hastalıkları ile ilgili sahada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek.

e) Manda yetiştiricilerinin sahada yaşadıkları yetiştirme, besleme, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik AR-GE çalışmaları yapmak.

f) Gerek görülmesi halinde araştırma sonuçlarının ve yeniliklerin manda yetiştiricilerine aktarılması maksadıyla manda yetiştiricilerinin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yürütmek.

g) AR-GE proje çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde projelerde görev alacak gerekli uzman akademisyen ve laboratuvar imkânlarının temin edilmesi maksadıyla diğer gelişmiş üniversiteler ve/veya araştırma enstitüleri ile iş birliği yapmak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin manda yetiştirme, besleme ve manda sağlığı konularındaki eğitimlerine katkı sağlamak üzere, uygulama altyapısını imkânlar ölçüsünde temin etmek.

h) Üniversite bünyesindeki manda yetiştiriciliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaba yem ve dane yem üretimi için ziraat işleri ile hasat, işleme ve depolama işlerini yürütmek.

i) Merkezin eğitim ve öğretim amaçları kapsamında yapılan faaliyetler neticesinde istihsal olunan damızlık erkek ve dişi manda üretimi, manda süt ve/veya et ürünleri konusunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli pazarlama, satış ve işletme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

MAN-MER Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlar.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirler.

c) Yılsonu çalışma raporunu onaylar.

ç) Merkezde görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.